Zonines varžybas laimėjo radviliškiečiai

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos ko­man­da ta­po "Drą­sūs, stip­rūs, vik­rūs" zo­ni­nių var­žy­bų lai­mė­to­ja.
Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sio­se Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių "Drą­sūs, stip­rūs, vik­rūs" zo­ni­nė­se var­žy­bo­se (2009 me­tų ir jau­nes­nių am­žiaus gru­pė­je) nu­ga­lė­to­jų tau­rę iš­ko­vo­jo šei­mi­nin­kai – Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos mo­ki­niai.

Dėl nu­ga­lė­to­jų var­do Rad­vi­liš­kio spor­to are­no­je var­žė­si Tel­šių "Atei­ties", Kel­mės "Kra­žan­tės", Nau­jo­sios Ak­me­nės "Sau­lė­te­kio" ir Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jų vik­ruo­liai.

Moks­lei­viams te­ko įveik­ti aš­tuo­nias grei­čio, vik­ru­mo rung­tis – šuo­liuo­ti ir lįs­ti per lan­ką, šo­ki­nė­ti su šok­dy­ne, ne­šti te­ni­so ka­muo­liu­kus, "so­din­ti bul­ves" ir ki­tas.

Grei­čiau­si var­žy­bo­se bu­vo šei­mi­nin­kai rad­vi­liš­kie­čiai, iš aš­tuo­nių rung­čių še­šio­se bu­vę pir­mi ir dvie­jo­se rung­ty­se – ant­ri. Jiems įteik­ta nu­ga­lė­to­jų tau­rė ir pa­dė­kos raš­tas.

Ku­dir­kie­čiai taip pat iš­ko­vo­jo tei­sę ko­vo­ti to­liau – jie var­žy­sis tarp­zo­ni­nė­se var­žy­bo­se.

Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo ak­me­niš­kiai, tre­čią­ją – kel­miš­kiai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.