Žiemos plaukimo pirmenybėse – šūsnis apdovanojimų

"Del­fi­no" nuo­tr.
Lie­tu­vos vai­kų plau­ki­mo žie­mos pir­me­ny­bė­se Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kai iš­ko­vo­jo 21 me­da­lių komp­lek­tą, o tarp 32 ko­man­dų "Del­fi­no" pir­mo­ji ko­man­da iš­ko­vo­jo pir­mą vie­tą.
Pa­lan­go­je vy­ku­sio­se Lie­tu­vos vai­kų plau­ki­mo žie­mos pir­me­ny­bė­se pui­kiai se­kė­si Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kams. Iš­ko­vo­tas 21 me­da­lių komp­lek­tas, o tarp 32 ko­man­dų "Del­fi­no" pir­mo­ji ko­man­da iš­ko­vo­jo pir­mą vie­tą.

Tri­mis si­dab­ro ir vie­nu bron­zos me­da­liu pa­si­puo­šė 10–12 m. ber­niu­kų gru­pė­je rung­ty­nia­vęs Ar­tas Api­nys. Ant­ras jis įvei­kė 50 m (27,91 sek.), 100 m (1 min. 1,73 sek) ir 200 m (2 min. 16,62 sek.) lais­vu sti­liu­mi. Pir­mo­je rung­ty­je var­žė­si 107 da­ly­viai, ant­ro­je – 112, o tre­čio­je – 49 da­ly­viai. Tre­čią­ją vie­tą Ar­tas pel­nė plauk­da­mas 100 m nu­ga­ra (1 min. 12,03 sek.; 58 da­ly­viai).

To­je pa­čio­je gru­pė­je rung­ty­nia­vęs Ar­vy­das Je­go­ro­vas 50 m lais­vu sti­liu­mi at­plau­kė tre­čias tarp 107 da­ly­vių (28,25 sek.), o 100 m pe­te­liš­ke – ant­ras tarp 44 da­ly­vių (1 min. 12,33 sek.).

Ro­kas Plei­kys iš­ko­vo­jo du bron­zos me­da­lius, plauk­da­mas 100 m (1 min. 3,59 sek.; 112 dal.) ir 200 m (2 min. 19,41 sek.; 49 dal.) lais­vu sti­liu­mi. 100 m nu­ga­ra rung­ty­je šiau­lie­tis bu­vo ant­ras tarp 58 da­ly­vių (1 min. 11,64 sek.).

Ber­niu­kus tre­ni­ruo­ja Ema Vie­la­vi­čiū­tė.

Net ke­tu­riais me­da­liais pa­si­puo­šė 9–11 m. mer­gai­čių gru­pė­je rung­ty­nia­vu­si Emi­li­ja Po­ciū­tė (tren. Do­vi­lė Po­cie­nė). Plauk­da­ma lais­vu sti­liu­mi 50 m ji bu­vo tre­čia tarp 111 da­ly­vių (31 sek.), 100 m – ant­ra tarp 109 da­ly­vių (1 min. 7,99 sek.), 200 m – tre­čia tarp 44 da­ly­vių (2 min. 33,73 sek.). 100 m nu­ga­ra rung­tį Emi­li­ja įvei­kė per 1 min. 19,76 sek. ir bu­vo tre­čia tarp 72 da­ly­vių.

Ug­nė Šiaut­ku­ly­tė (tren. Egi­di­jus Šiaut­ku­lis) pel­nė tre­čią­ją vie­tą 100 m krū­ti­ne rung­ty­je (1 min. 26,3 sek.; 62 dal.). Guo­da Tru­čins­kai­tė (tren. D. Po­cie­nė) iš­ko­vo­jo ant­rą­sias vie­tas plauk­da­ma 50 m lais­vu st. (30,78 sek.; 111 dal.) ir 100 m pe­te­liš­ke (1 min. 20,66 sek.; 33 dal.) bei tre­čią­ją vie­tą plauk­da­ma 200 m komp­lek­su (2 min. 46,8 sek.; 32 dal.).

Es­ta­fe­tė­je 4x50 lais­vu sti­liu­mi šiau­lie­čių ko­man­da (Jo­vy­das Poš­kus, R. Plei­kys, A. Api­nys, A. Je­go­ro­vas) iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą tarp 22 ko­man­dų.

Es­ta­fe­tė­je 4x50 komp­lek­su šiau­lie­čiai (Vi­lius Na­vic­kas, R. Plei­kys, A. Api­nys, A. Je­go­ro­vas taip pat bu­vo ne­pra­len­kia­mi tarp 22 ko­man­dų.

Tarp mer­gai­čių es­ta­fe­tė­je 4x50 lais­vu sti­liu­mi šiau­lie­tės (G. Tru­čins­kai­tė, E. Po­ciū­tė, U. Šiaut­ku­ly­tė, Mig­lė Gri­ga­liū­nai­tė) iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą tarp 25 ko­man­dų. To­kio­je pat rung­ty­je komp­lek­su mer­gai­tės taip pat bu­vo ant­ros tarp 25 ko­man­dų.

"Del­fi­no" nuo­tr.
Emos Vie­la­vi­čiū­tės tre­ni­ruo­ja­mi šiau­lie­čiai (cent­re su ža­lia ap­ran­ga) es­ta­fe­tė­se 4x50 lais­vu sti­liu­mi ir komp­lek­su bu­vo ne­pra­len­kia­mi.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.