Trišuolininkė sužibo mače, kuriame neplanavo dalyvauti

Ma­riaus GRIN­BER­GO nuo­tr.
Lie­tu­vės tri­šuo­li­nin­kės (iš kairės) Do­vi­lė Kil­ty ir Dia­na Za­gai­no­va Bal­ta­ru­si­jo­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos ir JAV leng­vaat­le­čių ma­če. Do­vi­lė pel­nė tre­čią­ją vie­tą, Dia­na – sep­tin­tą­ją.
Lie­tu­vos tri­šuo­li­nin­kė Do­vi­lė Kil­ty iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą Eu­ro­pos ir JAV leng­vaat­le­čių ma­če, nors tik šeš­ta­die­nį su­ži­no­jo, kad teks ke­liau­ti į Mins­ką (Bal­ta­ru­si­ja). D. Kil­ty į Eu­ro­pos rink­ti­nę pa­te­ko pa­sku­ti­nę aki­mir­ką vie­toj grai­kės Pa­ras­ke­vi Pa­pah­ris­tou.

Rug­sė­jo 27 die­ną Ka­ta­re star­tuo­sian­čiam pa­sau­lio čem­pio­na­tui be­si­ren­gian­čios tri­šuo­li­nin­kės pla­nuo­se šių var­žy­bų ne­bu­vo, bet ji ne­dve­jo­jo.

14 m 8 cm nu­šo­ku­sią lie­tu­vę ap­len­kė tik 2017 m. pa­sau­lio vi­ce­čem­pio­nė ame­ri­kie­tė To­ri Frank­lin (14 m 36 cm) ir Eu­ro­pos čem­pio­nė po­rtu­ga­lė Pat­ri­cia Ma­mo­na (14 m 21 cm).

Į dvi die­nas Mins­ke vy­ku­sias Eu­ro­pos ir JAV leng­vaat­le­čių var­žy­bas kvie­ti­mus ga­vo trys Lie­tu­vos spor­ti­nin­kai – tri­šuo­li­nin­kės Dia­na Za­gai­no­va ir D. Kil­ty bei ie­ties me­ti­kas Edis Ma­tu­se­vi­čius.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ir Do­vi­lės vy­ras bė­gi­kas Ri­chard Kil­ty. Jis – Eu­ro­pos rink­ti­nės ka­pi­to­nas.