Triatlono čempionate čempiono titulą iškovojo ir "Šiaulių krašto" žurnalistas

Ig­no AMB­RA­ZO nuo­tr.
Vy­tau­tą Ruš­kį (de­ši­nė­je) su per­ga­le at­vi­ra­ja­me Lie­tu­vos kro­so triat­lo­no čem­pio­na­te pa­svei­ki­no ant­ras fi­ni­ša­vęs ti­tu­luo­tas Lat­vi­jos triat­lo­ni­nin­kas Rai­mon­das Ga­ren­ci­kas.
At­vi­ra­ja­me Lie­tu­vos kro­so triat­lo­no čem­pio­na­te V3M gru­pė­je (60-70 me­tų) "Šiau­lių kraš­to" žur­na­lis­tas Vy­tau­tas Ruš­kys lai­mė­jo auk­so me­da­lį.

Vil­niaus apy­lin­kė­se pa­reng­to­je 500 met­rų plau­ki­mo Ta­pe­lių eže­re, 10 ki­lo­met­rų va­žia­vi­mo MTB kla­sės dvi­ra­čiu ir 4 ki­lo­met­rų bė­gi­mo dis­tan­ci­jo­je fi­ni­ša­vo per 1 va­lan­dą 10 mi­nu­čių 39 se­kun­des.

Čem­pio­nas pa­sie­kė re­van­šą prieš Lat­vi­jos spor­ti­nin­ką Rai­mon­dą Ga­ren­ci­ką, ku­ris bu­vo grei­tes­nis prieš mė­ne­sį Ku­piš­ky­je su­reng­to­se tarp­tau­ti­nė­se triat­lo­no var­žy­bų Bal­tic cup IV eta­pe, yra daug­kar­ti­nis nu­ga­lė­to­jas. Jis vie­nin­te­lis Lat­vi­jo­je bū­da­mas be­veik 60 me­tų įvei­kė kla­si­ki­nio triat­lo­no IRON­MAN dis­tan­ci­ją (3,8 km plau­ki­mas, 180 km va­žia­vi­mas dvi­ra­čiu ir 42,2 km per10 va­lan­dų 48 mi­nu­čių 38 se­kun­des), tap­da­mas nu­ga­lė­to­ju vy­res­nių kaip 50 me­tų spor­ti­nin­kų gru­pė­je).

Kro­so triat­lo­ne R. Ga­ren­ci­kas iš­si­ver­žė į prie­kį plau­ki­mo rung­ties star­te. V. Ruš­kys į kran­tą iš­li­po po 4 mi­nu­čių, dvi­ra­čių tra­so­je vis ma­ži­no at­si­li­ki­mą, ap­len­kė ly­de­rį vi­du­ry­je bė­gi­mo ir fi­ni­ša­vo grei­čiau be­veik 1 mi­nu­te.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.