Tenisininkė – šalies geriausiųjų penketuke

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ro auk­lė­ti­nė Ka­ro­li­na Kuz­ne­co­va pa­tir­ties įgi­jo, žai­du­si ir ke­tu­rio­se vals­ty­bė­se or­ga­ni­zuo­to­se var­žy­bo­se.

Vil­niu­je įvy­ku­sio­se Lie­tu­vos pa­jė­giau­sių jau­nių (iki 18 me­tų) sta­lo te­ni­so TOP-12 pir­me­ny­bė­se penk­tą­ją vie­tą pel­nė Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ro auk­lė­ti­nė Ka­ro­li­na Kuz­ne­co­va.

Ją apie de­šimt me­tų tre­ni­ruo­ja mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Kęs­tu­tis Ba­raus­kas.

Iki šiol var­žy­da­ma­si jau­nes­nio am­žiaus gru­pė­je per­nai yra at­sto­va­vu­si ša­lies jau­nu­čių rink­ti­nei Eu­ro­pos čem­pio­na­te.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.