Tenisininkai apdovanoti taurėmis

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ro sta­lo te­ni­so mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Kęs­tu­tis Ba­raus­kas tau­rės var­žy­bo­se lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą, jo auk­lė­ti­nė Ka­ro­li­na Kuz­ne­co­va, be­si­mo­kan­ti Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jo­je, li­ko aš­tun­ta, ap­lenk­da­ma vi­sas be­si­var­žiu­sias mer­gi­nas.

In­di­vi­dua­lios įmo­nės "Aras" tau­rės sta­lo te­ni­so var­žy­bo­se aukš­čiau­sius ap­do­va­no­ji­mus lai­mė­jo Ma­žei­kių, Ak­me­nės ir Kur­šė­nų spor­ti­nin­kai.

Praė­ju­sių me­tų rug­sė­jį pra­si­dė­ju­sių var­žy­bų tu­rai or­ga­ni­zuo­ti kas mė­ne­sį Ak­me­nės gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je.

Vie­no­je gru­pė­je run­gė­si 55 mo­te­rys ir vy­rai, esan­tys Lie­tu­vos sta­lo te­ni­so aso­cia­ci­jos žai­dė­jų rei­tin­gų są­ra­še. Dau­giau­siai iš Ak­me­nės ra­jo­no – 21, taip pat iš Šiau­lių, Kur­šė­nų, Kel­mės, Tau­ra­gės, Jo­niš­kio, Ža­ga­rės, Ma­žei­kių, Tel­šių, Kė­dai­nių. Da­ly­vių am­žius sie­kė nuo 12 iki 72 me­tų.

Nu­ga­lė­to­ju ta­po Ma­žei­kų at­sto­vas M. Ri­mei­kis, ku­ris rei­tin­ge yra 77-as. Ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Ak­me­nė­je gy­ve­nan­tis K. Ba­raus­kas (rei­tin­gas 142), tre­čią­ją – D. Pa­go­jus iš Kur­šė­nų (rei­tin­gas 128). Jie ap­do­va­no­ti tau­rė­mis, me­da­liais, dip­lo­mais ir as­me­ni­niais pri­zais.

Ge­riau­siai žai­du­sios moks­lei­vės pri­zas ati­te­ko 2019 me­tų Lie­tu­vos pa­jė­giau­sių jau­nių TOP-12 žai­dė­jų penk­tos vie­tos lai­mė­to­jai Ka­ro­li­nai Kuz­ne­co­vai iš Nau­jo­sios Ak­me­nės (rei­tin­gas 43), ku­ri bend­ro­je įskai­to­je pel­nė 8 vie­tą.

21 vie­tą var­žy­bo­se užė­męs Alek­sand­ras Nor­bu­tas (rei­tin­gas 812) ap­do­va­no­tas kaip ge­riau­siai rung­ty­nia­vęs Ak­me­nės ra­jo­no moks­lei­vis.

Pa­gerb­tas ge­riau­siai iš Ak­me­nės ra­jo­no sen­jo­rų (55 me­tų ir vy­res­nių) pa­si­ro­dęs An­ta­nas Bu­džius (rei­tin­gas 494), ku­ris bend­ro­je įskai­to­je lai­mė­jo 12 vie­tą.