Tarptautinės varžybos suteikė motyvacijos

As­me­ni­nė nuo­tr.
Jo­no Kem­zu­ros (cent­re) auk­lė­ti­niai iš tarp­tau­ti­nio tur­ny­ro Vil­niu­je grį­žo ir su me­da­liais, ir su įkvė­pi­mu siek­ti dar aukš­tes­nių re­zul­ta­tų.

Vil­niu­je vy­ko tarp­tau­ti­nis lais­vų­jų im­ty­nių tur­ny­ras "Vil­niaus tau­rė-2019". Spor­ti­nin­kai var­žė­si ant tri­jų ki­li­mų. Da­ly­va­vo Ru­si­jos, Uk­rai­nos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Is­pa­ni­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos stip­riau­si jau­nie­ji "lais­vū­nai". Iš vi­so – per 250 spor­ti­nin­kų.

Var­žy­bo­se Šiau­liams at­sto­va­vo tre­ne­rio Jo­no Kem­zu­ros auk­lė­ti­niai ir par­ve­žė na­mo vi­są krai­tę me­da­lių.

Svo­rio iki 53 ki­log­ra­mų ka­te­go­ri­jo­je, ku­rio­je var­žė­si 16 da­ly­vių, Gvi­das Ig­no­tas iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.

Per 53 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­jo­je (12 da­ly­vių) ko­vo­da­mas Pet­ras Ul­či­nas vi­sas ko­vas bai­gė anks­čiau lai­ko, tik fi­na­li­nė­je im­ty­je nu­si­lei­do var­žo­vui ir li­ko ant­ras. Jo­nas Vyš­niaus­kas to­je pa­čio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą.

Vy­res­nė­je am­žiaus gru­pė­je sun­kiau­sio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 80 kg (9 da­ly­viai) Lu­kas Bal­sai­tis iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.

"Džiau­giuo­si, kad spor­ti­nin­kai pa­ra­ga­vo rim­tes­nių tarp­tau­ti­nių var­žy­bų sko­nio ir ne­nu­vy­lė nei tre­ne­rio, nei Šiau­lių", – sa­kė tre­ne­ris J. Kem­zu­ra.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.