Stovykloje patirties sėmėsi ir sportininkai, ir treneriai

Re­na­to DI­JO­KO nuo­tr.
Sto­vyk­lo­je kas­dien vyk­da­vo po dvi tre­ni­ruo­tes.
Vi­są sa­vai­tę Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos Ri­man­to Bag­do­no im­ty­nių sa­lė­je vy­ko tarp­tau­ti­nė lais­vų­jų im­ty­nių sto­vyk­la, ku­rio­je da­ly­va­vo be­veik 100 įvai­raus am­žiaus jau­nų­jų spor­ti­nin­kų iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos. Tai pir­mo­ji to­kio mas­to lais­vų­jų im­ty­nių sto­vyk­la mies­te.

Spor­ti­nin­kai tu­rė­jo dvi tre­ni­ruo­tes per die­ną, ku­rias pa­mai­no­mis ve­dė tre­ne­riai iš skir­tin­gų ša­lių.

"To­kių sto­vyk­lų nau­da la­bai di­de­lė, nes spor­ti­nin­kai tu­ri ga­li­my­bę paim­ty­niau­ti su ki­tų ša­lių spor­ti­nin­kais, su­si­pa­žin­ti su skir­tin­go­mis tech­ni­ko­mis", – sa­ko Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos tre­ne­ris Re­na­tas Di­jo­kas. Sto­vyk­la nau­din­ga bu­vo ir pa­tiems tre­ne­riams – vie­ni su ki­tais da­li­jo­si pa­tir­ti­mi, nau­jo­mis dar­bo me­to­di­ko­mis, ki­to­mis nau­jo­vė­mis.

Spor­to sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo ir Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos bei spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" auk­lė­ti­niai.

Sto­vyk­los da­ly­viai ne tik in­ten­sy­viai tre­ni­ra­vo­si, bet ir tu­rė­jo lai­ko su­si­pa­žin­ti su Šiau­liais.

Ne vie­ne­rius me­tus sto­vyk­la vyk­da­vo Klai­pė­do­je, šį­kart ji iš uos­ta­mies­čio, kur spa­lio 18–20 die­no­mis vy­ko tra­di­ci­nis tarp­tau­ti­nis im­ty­nių tur­ny­ras "Mū­sų vil­tys", per­si­kė­lė į Šiau­lius dėl ge­res­nių tre­ni­ruo­čių są­ly­gų. Spor­to gim­na­zi­jos im­ty­nių sa­lė­je ant tri­jų ki­li­mų tre­ni­ruo­tis ga­li di­de­lis bū­rys spor­ti­nin­kų. Pla­nuo­ja­ma, kad ki­tais me­tais po tarp­tau­ti­nio tur­ny­ro Klai­pė­do­je sto­vyk­la vėl vyks Šiau­liuo­se.

"Da­ly­viams čia pa­ti­ko są­ly­gos, sa­lė, vis­kas vie­no­je vie­to­je, pa­to­gu, tre­ni­ruo­tė­mis taip pat li­ko pa­ten­kin­ti ir tre­ne­riai, ir spor­ti­nin­kai", – sa­kė tre­ne­ris.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.