Šiauliuose pirmą kartą vyko Europos graplingo čempionatas

As­me­ni­nė nuo­tr.
Se­sės Sil­vi­ta (kai­rė­je) ir Ais­tė No­vi­ko­vos. Eu­ro­pos grap­lin­go čem­pio­na­te Ais­tė ta­po čem­pio­ne, Sil­vi­ta pel­nė ant­rą­ją vie­tą.
Pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je Eu­ro­pos grap­lin­go čem­pio­na­te bu­vo ko­vo­ja­ma su ki­mo­no ir be ki­mo­no rung­ty­se. Iš vi­so į Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos R. Bag­do­no im­ty­nių sa­lę su­si­rin­ko be­veik 400 da­ly­vių iš sep­ty­nių ša­lių. Sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se čem­pio­nais ta­po Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Ru­si­jos, Uk­rai­nos ir Iz­rae­lio at­sto­vai.

Dau­giau­siai dė­me­sio su­lau­kė vy­rų ab­so­liu­čios ka­te­go­ri­jos be ki­mo­no rung­ties fi­na­las, ku­ria­me var­žė­si Lu­kas Pe­la­kaus­kas ir Dei­vi­das Ma­tu­sie­vi­čius. Pir­mą­kart is­to­ri­jo­je fi­na­las pa­rei­ka­la­vo net dvie­jų pra­tę­si­mų, po ku­rių tei­sė­jai per­ga­lę mi­ni­ma­lia per­sva­ra sky­rė D. Ma­tu­sie­vi­čiui. Pas­ta­ra­sis trium­fa­vo ir po­pu­lia­riau­sio­je 84 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­jo­je.

Vy­rų rung­ty­je su ki­mo­no trium­fa­vo Man­tas Vait­ke­vi­čius. 35 me­tų pa­ne­vė­žie­tis už­tik­rin­tai lai­mė­jo ir sa­vo ka­te­go­ri­jos per šim­tą ki­log­ra­mų ko­vas. Ab­so­liu­čio­je įskai­to­je jis iki fi­na­lo nu­ke­lia­vo vi­sus var­žo­vus pri­vers­da­mas pa­si­duo­ti.

Mer­gi­nų gru­pė­je rung­ty­je su ki­mo­no trium­fa­vo pa­sau­lio čem­pio­nė Ai­da Va­si­liaus­kai­tė. Ji var­žė­si ir be ki­mo­no rung­ties fi­na­le, ta­čiau ja­me nu­si­lei­do Lat­vi­jos at­sto­vei An­dai Fi­li­po­vai.

Sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se trium­fa­vo ir dau­giau lie­tu­vių: Lai­mo­nas Stan­či­kas, To­mas Smir­no­vas, L. Pe­la­kaus­kas ir Teo­do­ras Aukš­tuo­lis. Tarp mer­gi­nų ne­pra­len­kia­mos bu­vo Ie­va Erin­gy­tė ir Ie­va Smir­no­vai­tė.

Pui­kiai čem­pio­na­te pa­si­ro­dė ir jau­no­sios Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­nės, tre­ni­ruo­ja­mos Vid­man­to Bud­rai­čio. Mer­gai­čių U13 gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 49 ki­log­ra­mus įvei­ku­si vi­sas var­žo­ves gra­žiais, efek­tin­gais me­ti­mais ir skaus­min­gu veiks­mu įvei­ku­si var­žo­vę fi­na­le čem­pio­ne ta­po Skais­tė No­vi­ko­va. Vy­res­nė jos se­sė Sil­vi­ta tik fi­na­le taš­kais nu­si­lei­do var­žo­vei ir pel­nė ant­rą­ją vie­tą.

Tre­ne­ris dė­kin­gas rė­mė­jams Kris­ti­nai ir Min­dau­gui Mi­siams, ku­rie pa­rė­mė spor­ti­nin­kių da­ly­va­vi­mą Eu­ro­pos čem­pio­ne. V. Bud­rai­tis tik pa­si­ge­do di­des­nio Šiau­lių ra­jo­no val­džios fi­nan­si­nio dė­me­sio spor­ti­nin­kams da­ly­vau­ti to­kio­se svar­bio­se var­žy­bo­se.

Šiais me­tais Lie­tu­vo­je nu­ma­to­mi dar trys di­de­li ren­gi­niai: Lie­tu­vos at­vi­ros mo­ki­nių pir­me­ny­bės, Lie­tu­vos čem­pio­na­tas bei lapk­ri­čio pa­bai­go­je Kau­ne įvyk­sian­tis Pa­sau­lio grap­lin­go tau­rės tur­ny­ras.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.