Šiaulių jaunieji rankininkai tapo čempionais

SC "Du­by­sa" nuo­tr.
Šiau­lių SC "Du­by­sos" ko­man­da nu­ga­lė­jo Lie­tu­vos vai­kų U-12 ber­niu­kų ran­ki­nio čem­pio­na­te.

Tau­ra­gė­je fi­ni­ša­vo 2018–2019 me­tų Lie­tu­vos vai­kų U-12 (2007–2008 m. g.) ber­niu­kų ran­ki­nio čem­pio­na­tas, ku­ria­me trium­fa­vo Šiau­lių SC "Du­by­sos" ko­man­da, tre­ni­ruo­ja­ma Ar­tū­ro Stru­po ir Ai­va­ro Bud­rio.

Fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se run­gė­si ke­tu­rios eki­pos: šiau­lie­čiai, Vil­niaus SM "Tau­ro", Klai­pė­dos SC "Vie­su­lo" ir Va­rė­nos SC ko­man­dos. "Du­by­sos" ran­ki­nin­kai įti­ki­na­mai nu­ga­lė­jo "Vie­su­lo" ir Va­rė­nos ko­man­das (ati­tin­ka­mai 31:25 ir 23:16), ir vie­nu taš­ku nu­si­lei­do "Tau­ro" ko­man­dai (21:22), ta­čiau tai ne­sut­ruk­dė šiau­lie­čiams už­kop­ti ant aukš­čiau­sios pa­ky­los.

Čem­pio­na­te iš vi­so run­gė­si 10 ko­man­dų.