Sėkmingas kanojininkų startas

Ar­tū­ro NA­VIC­KO nuo­tr.
Ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los – dvi šiau­lie­tės: pir­mos vie­tos lai­mė­to­ja Ne­da Ma­ciū­tė (kai­rė­je) ir tre­čios vie­tos – Gab­rie­lė Balt­ru­šai­ty­tė (de­ši­nė­je).

Ge­gu­žės 1 die­ną Lat­vi­jo­je, Jel­ga­vos mies­to Paš­to sa­lo­je, Dau­ga­vos upė­je, vy­ko tra­di­ci­nės tarp­tau­ti­nės Bal­ti­jos ša­lių, ir Lat­vi­jos il­gų nuo­to­lių vien­vie­čių bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo var­žy­bos. Jo­se da­ly­va­vo stip­riau­si Lat­vi­jos, Lie­tu­vos ir Es­ti­jos irk­luo­to­jai. Šiau­liams at­sto­va­vo spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" sep­ty­ni ka­no­ji­nin­kai ir ka­no­ji­nin­kės. Jie sėk­min­gai rung­ty­nia­vo ir na­mo par­si­ve­žė du auk­so ir tris bron­zos me­da­lius.

Mer­gai­tės ka­no­ji­nin­kės var­žė­si dvie­jų ki­lo­met­rų dis­tan­ci­jo­s rungtyje. Ji bu­vo sėk­min­ga Ne­dai Ma­ciū­tei, ta­pu­siai nu­ga­lė­to­ja. Tre­čia at­kak­lio­je ko­vo­je li­ko Gab­rie­lė Balt­ru­šai­ty­tė.

Ber­nu­kai rung­ty­nia­vo dvie­jo­se am­žiaus gru­pė­se ke­tu­rių ki­lo­met­rų dis­tan­ci­jo­s rungtyje. Jau­nių gru­pė­je Ig­nas Se­ra­fi­nas iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą, o jau­nu­čių gru­pė­je ne­pra­len­kia­mas bu­vo En­ri­kas Va­na­gas, tre­čias dėl pa­da­ry­tos klai­de­lės li­ko Sau­lius Dik­šas.

Ber­niu­kų rung­ty­se da­ly­va­vo dau­giau kaip 15 stip­riau­sių sa­vo mies­tų at­sto­vų. Tarp Bal­ti­jos ša­lių mies­tų ka­no­ji­nin­kų tai – ga­na stip­ri kon­ku­ren­ci­ja.

"Džiau­gia­mės ge­rais se­zo­no pra­džios re­zul­ta­tais. Jie su­tei­kia vil­ties pa­siek­ti aukš­tų pa­sie­ki­mų šia­me se­zo­ne. Prie Talk­šos eže­ro, irk­la­vi­mo ba­zė­je, kas­dien nuo 16 va­lan­dos lau­kia­me nau­jo­kų ir nau­jo­kių, ku­rie no­rė­tų įsi­lie­ti į mū­sų ka­no­ji­nin­kų bū­rį ir atei­ty­je džiu­gin­ti šiau­lie­čius sa­vo pa­sie­ki­mais", – sa­ko tre­ne­ris Ar­tū­ras Na­vic­kas.

Ge­gu­žės 11 ir 12 die­no­mis Tra­kuo­se spor­ti­nin­kų lau­kia la­bai svar­bios Lie­tu­vos D. ir Z. Sur­vu­tų at­mi­ni­mo tau­rės bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo var­žy­bos vy­res­niems spor­ti­nin­kams.

Spor­ti­nin­kai var­žy­sis ne tik dėl me­da­lių, bet ir dėl pa­te­ki­mo į Pa­sau­lio tau­rės I eta­po var­žy­bas Poz­na­nė­je (Len­ki­ja) ge­gu­žės 24–26 die­no­mis ir II eta­po var­žy­bas Duis­bur­ge (Vo­kie­ti­ja) ge­gu­žės 31 bir­že­lio 2 die­no­mis. Taip pat vyks at­ran­ka į II Eu­ro­pos žai­dy­nes, ku­rios vyks Mins­ke (Bal­ta­ru­si­ja) bir­že­lio 25–27 die­no­mis, bei į Pa­sau­lio jau­nių ir jau­ni­mo čem­pio­na­tą Pi­teš­ty­je (Ru­mu­ni­ja) rugp­jū­čio 1–4 die­no­mis.