Šaulys tapo pasaulio čempionu tarp veteranų

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
An­ta­nas Vai­te­kū­nas lai­mė­jo pir­ma­ja­me pa­sau­lio ve­te­ra­nų šau­dy­mo čem­pio­na­te.

Vo­kie­ti­jo­je su­reng­ta­me pir­ma­ja­me pa­sau­lio ve­te­ra­nų šau­dy­mo čem­pio­na­te auk­sio me­da­lį lai­mė­jo An­ta­nas Vai­te­kū­nas iš Nau­jo­sios Ak­me­nės.

Vy­riau­sių­jų vy­rų am­žiaus gru­pė­je (vy­res­nių kaip 75 me­tų) šau­lys ap­len­kė vi­sus var­žo­vus, šau­dy­da­mas pis­to­le­tu į tai­ki­nį iš 50 met­rų at­stu­mo.

A. Vai­te­kū­nas iki šiol ne kar­tą lai­mė­jo ša­lies šau­dy­mo ve­te­ra­nų čem­pio­na­tuo­se.