"Saulės taurėje" triumfavo Europos vicečempionas

Spor­to klu­bo "Mi­no­tau­ras" nuo­tr.
"Sau­lės tau­rės" tur­ny­ro ab­so­liu­čiu nu­ga­lė­to­ju ta­po To­mas Sver­nen­ka.

XXI kar­tą vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me "Sau­lės tau­rės" kul­tū­riz­mo, fit­ne­so ir bi­ki­nio tur­ny­re Šiau­liuo­se ab­so­liu­čiu lai­mė­to­ju ta­po To­mas Sver­nen­ka iš Kau­no "Mi­no­tau­ro" spor­to klu­bo.

38-erių kau­nie­tis, pa­sta­ruo­ju me­tu gy­ve­nan­tis Ai­ri­jo­je, prieš sa­vai­tę Eu­ro­pos čem­pio­na­te Is­pa­ni­jo­je iš­ko­vo­jo vi­ce­čem­pio­no ti­tu­lą svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 90 kg.

Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po ir trys šiau­lie­čiai: Ka­ro­lis Lin­ke­vi­čius, Gab­rie­lius Ser­va (abu – "Gy­lys", tre­ne­ris Vid­man­tas Lu­kys) ir To­mas Pet­rė­nas ("Spor­to ko­das", tre­ne­ris Vi­ta­li­jus Smac­kis).

Šiau­lių pir­me­ny­bių, vy­ku­sių jau 42 kar­tą, lai­mė­to­jais pri­pa­žin­ti Jus­tė Ta­ma­šaus­kai­tė ir Jus­tas Po­lia­kus. Abu jie – "For­tū­nos" spor­to klu­bo tre­ne­rio Arū­no Van­džio auk­lė­ti­niai. Be­je, J. Ta­ma­šaus­kai­tė Eu­ro­pos čem­pio­na­te ir­gi bu­vo ant­ra, o J. Po­lia­kus – ket­vir­tas. Pas­ta­ra­jam at­le­tui Šiau­lių čem­pio­no ti­tu­las – jau tre­čias kar­je­ro­je: stip­riau­siu iki tol bu­vo ta­pęs du­kart (2015 ir 2017 m.).

Var­žy­bo­se be šei­mi­nin­kų ir at­le­tų iš Kau­no, Ma­ri­jam­po­lės, Kė­dai­nių, Jur­bar­ko, Nau­jo­sios Ak­me­nės spor­to klu­bų taip pat da­ly­va­vo Lat­vi­jos spor­ti­nin­kai.

Tuo pat me­tu tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re Ru­mu­ni­jo­je rung­ty­nia­vu­si šiau­lie­tė Li­na Kud­ric­kė ("Fit hou­se", tre­ne­ris Žy­gi­man­tas Mi­lius), prieš sa­vai­tę ta­pu­si Eu­ro­pos čem­pio­ne, li­ko ant­ra.

Tarp­tau­ti­nia­me pro­fe­sio­na­lų IFBB Eli­te Pro tur­ny­re Por­tu­ga­li­jo­je da­ly­va­vo ir Dei­vi­das Du­bi­nas, dar vie­nas šiau­lie­tis Eu­ro­pos čem­pio­nas. Da­bar Vil­niu­je gy­ve­nan­tis at­le­tas ta­po nu­ga­lė­to­ju.

"Sau­lės tau­rės" lau­rea­tai 1999–2019 me­tais
 • 1999: Jus­ti­nas Ge­lum­bic­kas (Šiau­liai)
 • 2000: Ole­gas Žu­ras (Vil­nius)
 • 2001: Ge­di­mi­nas Ba­ce­vi­čius (Vil­nius)
 • 2002 ir 2003: Gied­rius Gai­liū­nas (Vil­nius)
 • 2004: Dai­nius Bar­zins­kas (Vil­nius)
 • 2005: Ole­gas Žu­ras (Vil­nius)
 • 2006: Dai­nius Bar­zins­kas (Vil­nius)
 • 2007: Ar­vy­das Mic­kus (Jur­bar­kas) ir Mar­ta Ale­šiū­nai­tė (Kau­nas)
 • 2008: Dai­nius Bar­zins­kas (Vil­nius) ir Ing­ri­da Bla­gu­šaus­kai­tė (Ma­ri­jam­po­lė)
 • 2009: Ole­gas Žu­ras (Vil­nius)
 • 2010: Ne­ri­jus Bru­žas (Uk­mer­gė)
 • 2011: Arū­nas Van­dys (Šiau­liai)
 • 2012: Da­rius Bukš­nai­tis (Jur­bar­kas)
 • 2013: Min­dau­gas Gied­ris (Ma­ri­jam­po­lė)
 • 2014: Ott Kii­vi­kas (Es­ti­ja)
 • 2015: Ott Kii­vi­kas (Es­ti­ja) ir Vik­to­ri­ja Pet­rai­ty­tė (Šiau­liai)
 • 2016: Adam Ko­zy­ra (Uk­rai­na)
 • 2017: Jus­tas Po­lia­kus (Šiau­liai)
 • 2018: Arū­nas Van­dys (Šiau­liai)
 • 2019: To­mas Sver­nen­ka (Kau­nas)

Komentuoti

Paprastas tekstas

 • HTML žymės neleidžiamos.