Riedulio čempionate Šiauliuose triumfavo belgės

Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me Eu­ro­pos už­da­rų pa­tal­pų rie­du­lio čem­pio­na­to Trop­hy di­vi­zio­no tur­ny­re nu­ga­lė­jo Bel­gi­jos "Wa­ter­loo Ducks" ko­man­da.
Tris die­nas Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos sa­lė­je vy­ko Eu­ro­pos už­da­rų pa­tal­pų rie­du­lio čem­pio­na­to Trop­hy di­vi­zio­no ko­vos. Dėl pa­te­ki­mo į Eli­ti­nį di­vi­zio­ną ko­vo­jo klu­bai iš Pran­cū­zi­jos, Tur­ki­jos, Švei­ca­ri­jos, Ita­li­jos, Kroa­ti­jos, Če­ki­jos, Bel­gi­jos ir tur­ny­ro šei­mi­nin­kės lie­tu­vai­tės.

Bur­tų ke­liu ko­man­dos bu­vo su­skirs­ty­tos į dvi gru­pes po ke­tu­rias. "Šiau­lių Ginst­rek­tė-ŠSG" eki­pa pa­te­ko į B gru­pę. Pir­ma­me ma­če ap­mau­džiai pra­lai­mė­ju­sios bel­gėms 2:4, ant­ro­se rung­ty­nė­se šiau­lie­tės šven­tė per­ga­lę prieš pran­cū­zes 6:1. Dėl pa­te­ki­mo į ly­de­rių ket­ver­tu­ką "Ginst­rek­tės-ŠSG" ko­man­dai rei­kė­jo bent ly­gių­jų su itin pa­jė­gia Če­ki­jos ko­man­da. De­ja, at­kak­lus ma­čas bai­gė­si če­kių per­ga­le 6:4.

Gru­pė­je užė­mu­sios tre­čią­ją vie­tą šiau­lie­tės tu­rė­jo kau­tis dėl iš­li­ki­mo ant­ra­ja­me pa­gal pa­jė­gu­mą Eu­ro­po­je Trop­hy di­vi­zio­ne. Pir­mą­jį ma­čą prieš ita­les lai­mė­ju­sios 3:1, pa­sku­ti­nė­se rung­ty­nė­se šiau­lie­tės tie­siog triuš­ki­no var­žo­ves. Vieš­nios iš Kroa­ti­jos įveik­tos 10:1. Bend­ro­je įskai­to­je šiau­lie­tės užė­mė penk­tą­ją vie­tą.

"Čem­pio­na­to tiks­las bu­vo pa­tek­ti į stip­riau­sių­jų ket­vir­tu­ką ir ko­vo­ti dėl me­da­lių. De­ja, į vie­ną po­gru­pį su­kri­to trys itin pa­jė­gios ko­man­dos. Bu­vo­me ge­rai pa­si­ruo­šę čem­pio­na­tui, de­monst­ra­vo­me aukš­to ly­gio žai­di­mą, tie­siog kaž­ku­riai ko­man­dai tu­rė­jo ne­pa­si­sek­ti. Ta­čiau ne­sėk­mės ne­sėk­mėm, o iš čem­pio­na­to rei­kia tik tei­gia­mų da­ly­kų pa­siim­ti ir tik ge­rai ver­tin­ti. Vi­sai Šiau­lių žo­lės rie­du­lio bend­ruo­me­nei tai bu­vo žings­nis į prie­kį", – po čem­pio­na­to sa­kė Šiau­lių ko­man­dos tre­ne­ris Vai­do­tas Vai­če­liū­nas.

Į ly­de­rių ket­ver­tu­ką pa­te­ko Bel­gi­jos, Če­ki­jos, Švei­ca­ri­jos ir Tur­ki­jos ko­man­dos. Su­žai­dus po dve­jas rung­ty­nes paaiš­kė­jo, kad nu­ga­lė­to­jo­mis ta­po Bel­gi­jos ko­man­dos rie­du­li­nin­kės. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė Švei­ca­ri­jos rie­du­li­nin­kės. Šios ko­man­dos iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pius į Eli­ti­nį rie­du­lio di­vi­zio­ną. Tre­čio­je vie­to­je li­ko Če­ki­jos, ket­vir­to­je – Tur­ki­jos rie­du­li­nin­kės.

Čem­pio­na­to or­ga­ni­za­to­riai sa­ko, kad vos pa­si­bai­gus ren­gi­niui jau pra­dė­ta gal­vo­ti apie ki­tus me­tus ir ką ga­li­ma bū­tų pa­da­ry­ti dar ge­riau.

"Sma­giau­sia tai, kad pa­si­bai­gus čem­pio­na­tui, vi­si or­ga­ni­za­to­riai su­sė­do­me ir nė vie­nas ne­pa­sa­kė, kad pa­var­go, bu­vo sun­ku ar pa­na­šiai. Vi­si vien­bal­siai tei­gė­me, kad ki­tais me­tais vėl no­ri­me to­kią rie­du­lio šven­tę at­vež­ti į Šiau­lius ir pa­da­ry­ti ją dar ge­res­nę nei šie­met. Iš Eu­ro­pos fe­de­ra­ci­jos at­sto­vų pu­sės su­lau­kė­me vien tei­gia­mų at­si­lie­pi­mų, vi­sos ko­man­dos bu­vo pa­ten­kin­tos mai­ti­ni­mu, trans­por­tu ir ap­gy­ven­di­ni­mu", – pa­sa­ko­jo klu­bo "Ginst­rek­tė" di­rek­to­rė Joa­na Gai­da­ma­vi­čie­nė.

Šiau­lių klu­bo ly­de­rė Sa­man­ta Ja­kov­le­va pri­pa­žin­ta ge­riau­sia čem­pio­na­to žai­dė­ja. Pa­si­tei­ra­vus Šiau­lių eki­pos žai­dė­jų ko­kios emo­ci­jos už­val­dė pa­si­bai­gus čem­pio­na­tui, spor­ti­nin­kė sa­kė, kad tai vie­nas ge­riau­sių tur­ny­rų, kiek per dau­ge­lį me­tų yra te­kę da­ly­vau­ti.

"Tu­rė­jo­me už­si­brė­žu­sios tiks­lą ko­vo­ti dėl me­da­lių, de­ja, vie­nos ne­sėk­min­gos rung­ty­nės lė­mė ki­taip. Ta­čiau kar­tu su ne­rea­liais sir­ga­liais šį sa­vait­ga­lį su­kū­rė­me tik­rą žo­lės rie­du­lio šven­tę Šiau­liuo­se. Tai ge­riau­sias Eu­ro­pos čem­pio­na­tas, ku­ria­me man yra te­kę da­ly­vau­ti. Šis sa­vait­ga­lis tik įro­dė, ko­dėl bū­tent Šiau­liai yra žo­lės rie­du­lio sos­ti­nė", – pa­si­bai­gus čem­pio­na­tui min­ti­mis da­li­no­si ko­man­dos vie­na iš ly­de­rių Do­na­ta Gri­gie­nė.

Pui­kiu čem­pio­na­to ak­cen­tu ta­po pub­li­ką pa­gal Lie­tu­vą Eu­ro­vi­zi­jo­je at­sto­vau­sian­čios gru­pės "The Roop" dai­ną links­mi­nę ta­lis­ma­nai Tig­riu­kas ir La­pu­tai­tė. Atė­jus ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jai šo­kį su Tig­riu­ku šo­ko vi­sos ko­man­dos nu­ga­lė­to­jos.

Susijusios naujienos