Prie Salduvės varžėsi raiteliai

ŠJGC nuo­tr.
Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­ro tau­rė ati­te­ko anykš­tė­nei Jo­ri­lei Pet­raus­kai­tei su žir­gu Reg­biu.

Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se, prie Sal­du­vės pi­lia­kal­nio, vy­ko res­pub­li­ki­nės žir­gų kon­kū­rų var­žy­bos Jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­ro (ŠJGC) tau­rei lai­mė­ti. Var­žy­bo­se star­ta­vo net 89 due­tai, jie var­žė­si ke­tu­rio­se rung­ty­se.

Dvie­jų fa­zių kon­kū­ro (kliū­čių aukš­tis 80 cm) nu­ga­lė­to­ja ta­po Ad­ri­ja Brak­ny­tė su žir­gu Vi­zi­riu iš Anykš­čių, ant­ra­me kon­kū­re (at­vi­ra kla­sė, kliū­čių aukš­tis 100 cm) nu­ga­lė­to­ja ta­po Ug­nė Vec­kai­tė su žir­gu Ut­ra­fu iš Pa­ne­vė­žio, tre­čia­ja­me kon­kū­re Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­ro tau­rei lai­mė­ti (kliū­čių aukš­tis 110 cm) nu­ga­lė­to­ja ta­po ir tau­rę iš­si­ve­žė į Anykš­čius Jo­ri­lė Pet­raus­kai­tė su žir­gu Reg­biu, tre­čią­ją ir ket­vir­tą­ją vie­tą užė­mė Ta­das Jan­kaus­kas su žir­gais Per­la ir Ku­ba iš Šiau­lių ra­jo­no Ju­sai­čių kai­mo.

Dau­giau­sia žiū­ro­vų sim­pa­ti­jų su­si­lau­kė pa­sku­ti­ny­sis kon­kū­ras, kuriame da­ly­va­vo ma­žie­ji rai­te­liai, tu­rė­ję įveik­ti kry­žiu­kus. Šia­me kon­kū­re dau­gu­ma da­ly­vių star­ta­vo su po­nių kla­sės ark­liu­kais, ku­rie įro­dė sa­vo tvir­tą bū­dą ir nu­ga­lė­to­ja ta­po Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­ro rai­te­lė Emi­li­ja Amon­tai­tė su po­niu­ku Ro­kiu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.