Iš plaukimo pirmenybių – su visų spalvų medaliais

"Del­fi­no" nuo­tr.
Pat­ri­ci­ja Ge­rik­so­nai­tė (cent­re) Lie­tu­vos jau­nu­čių plau­ki­mo žie­mos pir­me­ny­bė­se bu­vo ne­pra­len­kia­ma dvie­jo­se rung­ty­se, pa­si­žy­mė­ju­sio­se da­ly­vių gau­sa.
Kau­ne sa­vait­ga­lį vy­ko Lie­tu­vos jau­nu­čių plau­ki­mo žie­mos pir­me­ny­bės, iš ku­rių šiau­lie­čiai par­ve­žė ne vie­ną me­da­lį.

2006–2008 m. ber­niu­kų gru­pė­je Ar­tas Api­nys (tre­ne­rė Ema Vie­la­vi­čiū­tė) 400 m komp­lek­si­nio plau­ki­mo rung­ty­je iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą tarp 20 da­ly­vių (5 min. 11,3 sek.).

To­je pa­čio­je gru­pė­je rung­ty­nia­vęs Nei­las Vai­čiu­lis (tren. Egi­di­jus Šiaut­ku­lis) pel­nė net tris me­da­lius – vi­sų tri­jų spal­vų. Pir­mą­ją vie­tą Nei­las pel­nė plauk­da­mas 200 m krū­ti­ne rung­ty­je (2 min. 34,03 sek., 33 da­ly­viai), ant­rą­ją – plauk­da­mas 100 m krū­ti­ne (1 min. 12,54 sek., 36 dal.), tre­čią­ją – 400 m komp­lek­su (5 min. 11,71 sek., 20 dal.).

Es­ta­fe­tė­je 4x100 lais­vu sti­liu­mi šiau­lie­čių ko­man­da (A. Api­nys (tren. E. Vielavičiūtė), Do­mi­ny­kas Žie­das (tren. Vil­ma Staš­ku­vie­nė), Ar­vy­das Je­go­ro­vas ir Ro­kas Plei­kys (abie­jų tren. E. Vie­la­vi­čiū­tė) tarp 20 ko­man­dų iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą, rung­tį įvei­ku­si per 4 min. 11,43 sek.

2007–2009 m. mer­gai­čių gru­pė­je du auk­so me­da­lius iš­ko­vo­jo Pat­ri­ci­ja Ge­rik­so­nai­tė (tre­ne­rė Do­vi­lė Po­cie­nė): 100 m nu­ga­ra (1 min. 10,64 sek., 52 dal.) ir 200 m nu­ga­ra rung­ty­se (2 min. 32,11 sek., 46 dal.).

Guo­da Tru­čins­kai­tė (tre­ne­rė D. Po­cie­nė) to­je pa­čio­je gru­pė­je pel­nė tre­čią­ją vie­tą plauk­da­ma 400 m komp­lek­su (5 min. 45,12 sek., 14 dal.).

N. Vai­čiu­lis šio­se pir­me­ny­bė­se pa­gal FI­NA taš­kus iš­rink­tas ge­riau­siu spor­ti­nin­ku tarp ber­niu­kų, o Šiau­lių "Del­fi­no" pir­mo­ji ko­man­da užė­mė ket­vir­tą­ją vie­tą, su­rin­ku­si 313 taš­kų.

Iš vi­so pir­me­ny­bė­se da­ly­va­vo 31 ko­man­da iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų.