Plaukikus Panevėžyje lydėjo sėkmė

"Del­fi­no" nuo­tr.
Me­da­lių iš­ko­vo­jo Emos Vie­la­vi­čiū­tės tre­ni­ruo­ja­mi plau­ki­kai.
Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kai var­žė­si Pa­ne­vė­žio olim­pie­čių tau­rės var­žy­bo­se.

12–14 me­tų am­žiaus mer­gai­čių gru­pė­je Ka­mi­lė Ku­li­kaus­kai­tė 200 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu tarp 5 da­ly­vių at­plau­kė pir­ma (2 min. 54,07 sek.). Eg­lė Moc­kai­ty­tė tarp 24 da­ly­vių iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą 50 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je (28,97 sek.). Gus­tė Gri­ga­lai­ty­tė 100 m pe­te­liš­ke rung­ty­je tarp 7 da­ly­vių bu­vo tre­čia (1 min. 22,89 sek.), o 200 m pe­te­liš­ke rung­ty­je pel­nė ant­rą­ją vie­tą (3 min. 13,41 sek.). Ema Lu­ko­še­vi­čiū­tė 100 m nu­ga­ra rung­ty­je tarp 13 da­ly­vių at­plau­kė tre­čia (1 min. 17,7 sek.). Vi­sas mer­gai­tes tre­ni­ruo­ja Vil­ma Staš­ku­vie­nė.

11 me­tų ir jau­nes­nių mer­gai­čių gru­pė­je Ra­sa La­pe­tins­kai­tė iš­ko­vo­jo net ke­tu­ris me­da­lius. Ant­ras vie­tas ji pel­nė 100 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je (1 min. 15,85 sek.; 25 da­ly­vės) ir plauk­da­ma 200 m nu­ga­ra (3 min. 2,84 sek.; 6 dal.), o tre­čias vie­tas plauk­da­ma 50 m lais­vu sti­liu­mi (33,86 sek.; 23 dal.) ir 100 m nu­ga­ra (1 min. 25,36 sek.; 15 dal.). Ur­tė Ra­gaus­kai­tė iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą tarp 25 da­ly­vių plauk­da­ma 100 m lais­vu sti­liu­mi (1 min. 16,91 sek.). Eva Ja­gu­ty­tė ta­po nu­ga­lė­to­ja 100 m krū­ti­ne rung­ty­je (1 min. 35,59 sek.; 13 dal.). Mer­gai­tes tre­ni­ruo­ja Ema Vie­la­vi­čiū­tė.

12 me­tų ir jau­nes­nių ber­niu­kų gru­pė­je net tri­jo­se rung­ty­se ne­pra­len­kia­mas bu­vo Ar­tas Api­nys: 100 m lais­vu sti­liu­mi (1 min. 1,92 sek.; 28 dal.), 200 m nu­ga­ra (2 min. 32,75 sek.; 6 dal.) ir 100 m nu­ga­ra (1 min. 12,74 sek.; 14 dal.), o 200 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą (2 min. 19,81 sek.; 11 dal.).

Tri­mis si­dab­ro me­da­liais pa­si­puo­šė Ro­kas Plei­kys: 100 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je (1 min. 4,13 sek.; 28 dal.), plauk­da­mas 200 m nu­ga­ra (2 min. 37,19 sek.; 6 dal.) ir 100 m nu­ga­ra (1 min. 14,93 sek.; 14 dal.). Bron­zą Ro­kas pel­nė plauk­da­mas 50 m lais­vu sti­liu­mi (29,31 sek.; 24 dal.).

Taip pat ke­tu­ris me­da­lius iš­ko­vo­jo Ar­vy­das Je­go­ro­vas. Nu­ga­lė­to­ju jis ta­po 100 m pe­te­liš­ke rung­ty­je (1 min. 12,26 sek.; 6 dal.), ant­rą­ją vie­tą pel­nė plauk­da­mas 50 m lais­vu sti­liu­mi (28,6 sek.; 24 dal.), o tre­čią­sias vie­tas – 100 m lais­vu sti­liu­mi (1 min. 5,06 sek.; 28 dal.) ir 200 m tuo pa­čiu sti­liu­mi (2 min. 24,36 sek.; 11 dal.).

Vi­lius Na­vic­kas bu­vo ne­pra­len­kia­mas 100 m krū­ti­ne rung­ty­je (1 min. 20,72 sek.; 20 dal.), tre­čia­sias vie­tas pel­nė plauk­da­mas 200 m komp­lek­su (2 min. 48,48 sek.; 7 dal.) ir 100 m nu­ga­ra (1 min. 15,15 sek.; 14 dal.).

Jo­vy­das Poš­kus pel­nė ant­rą­ją vie­tą plauk­da­mas 200 m komp­lek­su (2 min. 45,47 sek.; 7 dal.), o 100 m krū­ti­ne rung­ty­je bu­vo tre­čias (1 min. 25,26 sek.; 20 dal.). Eri­kas Da­gys 200 m nu­ga­ra rung­ty­je pel­nė tre­čią­ją vie­tą (2 min. 49,89 sek.; 6 dal.).

Ber­niu­kus tre­ni­ruo­ja E. Vie­la­vi­čiū­tė.