Plaukikai varžėsi trenerio atminimo turnyre

"Del­fi­no" nuo­tr.
Ug­nė Ta­ku­še­vi­čiū­tė (pir­ma iš kai­rės) ge­riau­sių­jų tre­je­tu­ke bu­vo ant­ra.
Praei­tą sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ko tarp­tau­ti­nės plau­ki­mo var­žy­bos "Nau­jų­jų me­tų link", skir­tos ne­se­niai am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vu­siam spor­to cent­ro "Del­fi­nas" tre­ne­riui Kęs­tu­čiui Jan­ke­vi­čiui at­min­ti.

Plau­ki­kai var­žė­si 12–15 me­tų am­žiaus ber­niu­kų ir mer­gai­čių gru­pė­se. Var­žy­bo­se ne­blo­gai se­kė­si šei­mi­nin­kams šiau­lie­čiams. Aš­tuo­nios šiau­lie­tės ta­po nu­ga­lė­to­jo­mis ar pri­zi­nin­kė­mis, kai ku­rios pa­si­puo­šė ir ne vie­nu me­da­liu.

Ge­riau­siai se­kė­si Ug­nei Ta­ku­še­vi­čiū­tei (tre­ne­ris Egi­di­jus Šiaut­ku­lis), ku­ri nu­ga­lė­jo tri­jo­se rung­ty­se: 200 m lais­vu sti­liu­mi (2 min. 17,17 sek.; 7 da­ly­vės), 400 m lais­vu sti­liu­mi (4 min. 53,29 sek.; 10 dal.) ir 100 m komp­lek­su (1 min. 11,66 sek.; 16 dal.). 100 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je Ug­nė iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą (1 min. 3,09 sek.; 24 dal.).

Gied­rė Skro­de­ny­tė (tre­ne­ris Pau­lius Po­vi­lio­nis) pel­nė tris me­da­lius. Auk­sas plau­ki­kei ati­te­ko 100 m pe­te­liš­ke rung­ty­je (1 min. 9,16 sek.; 6 dal.), o si­dab­ras – plau­kiant 100 m nu­ga­ra (1 min. 10,41 sek.; 7 dal.) ir 100 m komp­lek­su (1 min.12,55 sek.; 16 dal.).

Dei­man­tė Dum­py­tė (tren. P. Po­vi­lio­nis) pel­nė du bron­zos ap­do­va­no­ji­mus: plauk­da­ma 200 m lais­vu sti­liu­mi (2 min. 26,36 sek.; 7 dal.) ir 100 m krū­ti­ne (1 min. 24,55 sek.; 6 dal.).

Si­dab­ro me­da­lius var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo Ger­da Jo­ciū­tė (tren. P. Po­vi­lio­nis) var­žy­da­ma­si 200 m nu­ga­ra rung­ty­je (2 min. 37,26 sek.; 3 dal.), Ug­nė Ne­meik­šy­tė (tren. E. Šiaut­ku­lis) 100 m krū­ti­ne rung­ty­je (1 min. 23,54 sek.; 6 dal.), Skais­tė Pro­ka­ren­kai­tė (tren. And­rius Bič­kus) plauk­da­ma 200 m lais­vu sti­liu­mi (2 min. 24,41 sek.; 7 dal.).

Ur­tė Anu­čaus­ky­tė (tren. P. Po­vi­lio­nis) var­žy­da­ma­si 100 m pe­te­liš­ke rung­ty­je pel­nė tre­čią­ją vie­tą (1 min. 23,63 sek.; 6 dal.). Taip pat tre­čia 100 m nu­ga­ra rung­ty­je (1 min. 12,36 sek.; 7 dal.) bu­vo Pat­ri­ci­ja Ge­rik­so­nai­tė (tren. Do­vi­lė Po­cie­nė).

Tarp ber­niu­kų ge­riau­siai se­kė­si Nei­lui Vai­čiu­liui (tren. E. Šiaut­ku­lis). Jis ne­pra­len­kia­mas bu­vo 100 m ir 200 m krū­ti­ne rung­ty­se (ati­tin­ka­mai 1 min. 9,62 sek. ir 2 min. 30,87 sek.; 10 dal.) bei 200 m komp­lek­su (2 min. 25,89 sek.; 4 dal.). Tuo pa­čiu sti­liu­mi 100 met­rų jis at­plau­kė ant­ras (1 min. 6,75 sek.; 6 dal.).

Ne pra­sčiau pa­si­ro­dė ir Ma­tas Rei­vy­tis (tren. P. Po­vi­lio­nis). Jis nu­ga­lė­jo plauk­da­mas 200 m lais­vu sti­liu­mi (2 min. 9,74 sek.; 11 dal.), 100 m nu­ga­ra (1 min. 6,24 sek.; 9 dal.) ir 100 m komp­lek­su (1 min. 6,37 sek.; 6 dal.), o 100 m lais­vu sti­liu­mi at­plau­kė ant­ras (57,71 sek.; 30 dal.).

Vie­ną auk­so ir tris si­dab­ro me­da­lius iš­ko­vo­jo Ma­tas Juo­za­pai­tis (tren. E. Šiaut­ku­lis). Nu­ga­lė­to­ju Ma­tas ta­po plauk­da­mas 200 m nu­ga­ra (2 min. 27,96 sek.; 2 dal.), o ant­ras bu­vo 100 m ir 200 m krū­ti­ne (ati­tin­ka­mai 1 min. 12,47 sek. ir 2 min. 37,8 sek.; 10 dal.) bei 200 m komp­lek­su rung­ty­se (2 min. 28,09 sek.; 4 dal.).

Nei­tas Vi­žin­gis (tren. P. Po­vi­lio­nis) nu­ga­lė­jo 100 m pe­te­liš­ke rung­ty­je (1 min. 11,07 sek.; 5 dal.), o to­kį pat nuo­to­lį nu­ga­ra (1 min. 11,97 sek.; 9 dal.) ir komp­lek­su (1 min. 11,07 sek.; 6 dal.) įvei­kė tre­čias.

Po du me­da­lius už­si­ka­bi­no Kris­tu­pas Kvit­ko ir Ža­nas Lu­ni­nas (abie­jų tren. E. Šiaut­ku­lis). Kris­tu­pas ant­ras bu­vo 100 m pe­te­liš­ke rung­ty­je (1 min. 12,12 sek.; 5 dal.) ir tre­čias – plauk­da­mas 200 m lais­vu sti­liu­mi (2 min. 25,41 sek.; 11 dal.). Ža­nas pa­sta­ro­jo­je rung­ty­je pel­nė si­dab­rą (2 min. 16,69 sek.), o tre­čią­ją – plauk­da­mas 100 m lais­vu sti­liu­mi (58,83 sek.; 30 dal.).

Do­mas Stan­ke­vi­čius (tren. Vil­ma Staš­ku­vie­nė) bu­vo ant­ras 100 m nu­ga­ra rung­ty­je (1 min. 8,57 sek.; 9 dal.), Do­mas Skir­man­tas (tren. E. Šiaut­ku­lis) – tre­čias 100 m krū­ti­ne rung­ty­je (1 min. 21,34 sek.; 9 dal.).

Po dvie­jų var­žy­bų die­nų pa­gal rei­tin­go taš­kus paaiš­kė­jo ge­riau­sių­jų tre­je­tu­kas. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Gus­tė Šim­ku­tė (Vil­niaus MSC) ir Nei­las Vai­čiu­lis ("Del­fi­nas"), ant­rą­ją – Ug­nė Ta­ku­še­vi­čiū­tė ("Del­fi­nas") ir Džiu­gas Miš­ki­nis (Kau­no PM), tre­čią­ją – Je­ka­te­ri­na Dek­tia­rio­va (Klai­pė­dos "Gin­ta­ro" SC) ir Ma­tas Rei­vy­tis ("Del­fi­nas").

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.