Plaukikai varžėsi dėl medalių ir vietos dešimtuke

"Del­fi­no" nuo­tr.
At­vi­ro­se Kau­no mies­to vai­kų žie­mos "Snack King" plau­ki­mo pir­me­ny­bė­se var­žė­si vie­nuo­li­ka Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kų, me­da­lių iš­ko­vo­jo še­ši spor­ti­nin­kai.
Kau­ne vy­ko at­vi­ros Kau­no mies­to vai­kų žie­mos "Snack King" plau­ki­mo pir­me­ny­bės. Jo­se ge­rų re­zul­ta­tų pa­sie­kė Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kai.

10–13 m. ber­niu­kų gru­pė­je Ar­tas Api­nys bu­vo ne­pra­len­kia­mas 200 m lais­vu sti­liu­mi (2 min. 21,23sek.; 25 da­ly­viai) ir 100 m lais­vu sti­liu­mi (1 min. 2,89 sek.; 78 dal.) rung­ty­se.

Vi­lius Na­vic­kas nu­ga­lė­jo 100 m krū­ti­ne rung­ty­je (1 min. 18,48 sek.), ku­rio­je var­žė­si 27 da­ly­viai, o 50 m krū­ti­ne at­plau­kė ant­ras tarp 46 da­ly­vių (36,87 sek.). Jo­vy­das Poš­kus 100 m krū­ti­ne rung­ty­je bu­vo tre­čias (1 min. 23,46 sek.).

Ro­kas Plei­kys pra­no­ko 49 da­ly­vius 100 m nu­ga­ra rung­ty­je (1 min. 12,54 sek.), o 100 m lais­vu sti­liu­mi at­plau­kė tre­čias (1 min. 4,39 sek) tarp 78 da­ly­vių.

9–12 m. mer­gai­čių gru­pė­je Ur­tė Ra­gaus­kai­tė plauk­da­ma 200 m lais­vu sti­liu­mi iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą (2 min. 42,1 sek.; 14 dal.). Ra­sa La­pe­tins­kai­tė bu­vo ant­ra tarp 31 da­ly­vės 100 m nu­ga­ra rung­ty­je (1 min. 25,22 sek.).

Var­žy­bo­se bu­vo ren­ka­mas ir ge­riau­sių plau­ki­kų de­šim­tu­kas. Tarp ber­niu­kų pir­mą­ją vie­tą de­šim­tu­ke užė­mė A. Api­nys (415 taš­kų), penk­tą­ją – R. Plei­kys (386 taš­kai), šeš­tą­ją – V. Na­vic­kas (385 taš­kai), de­vin­tą­ją – A. Je­go­ro­vas (364 taš­kai).

Tarp mer­gai­čių į de­šim­tu­ką iš šiau­lie­čių pa­te­ko tik U. Ra­gaus­kai­tė (338 taš­kai, 10 vie­ta).

Spor­ti­nin­kus var­žy­boms ruo­šė Ema Vie­la­vi­čiū­tė.