Pir­ma­sis MIB dis­tan­ci­ją įvei­kė "Šiau­lių kraš­to" žur­na­lis­tas

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
De­šimt en­tu­zias­tų var­žė­si, va­žiuo­da­mi dvi­ra­čiais, irk­luo­da­mi bai­da­res ir bėg­da­mi.
Ak­me­nės ra­jo­ne ku­ria­ma iš­tver­mės nau­jų var­žy­bų tra­di­ci­ja, lenk­ty­niau­jant dvi­ra­čiais, bai­da­rė­mis ir bėg­te. Sa­vo­tiš­kai me­ta­mas iš­šū­kis tuo gar­sė­jan­čiam triat­lo­nui, ku­riam rei­kia la­biau pa­si­ruoš­ti, ne­gu ak­me­niš­kių va­di­na­mam MIB (Mi­nu, irk­luo­ju, bė­gu).

Miš­kų ir lau­kų ke­liais Ven­tos re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je da­ly­viai my­nė dvi­ra­čių pe­da­lus 29 ki­lo­met­rus, pa­skui iš­kart sė­do į bai­da­res ir irk­la­vo Ven­tos upe 9,5 ki­lo­met­ro, o fi­ni­ša­vo, vieš­ke­liais nu­bė­gę 7,5 ki­lo­met­ro.

Pir­ma­sis dis­tan­ci­ją įvei­kė "Šiau­lių kraš­to" žur­na­lis­tas Vy­tau­tas Ruš­kys iš Nau­jo­sios Ak­me­nės – per 3 va­lan­das 25 mi­nu­tes. Po 8 mi­nu­čių fi­ni­ša­vo ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jas – Ma­žei­kiuo­se dir­ban­tis au­to­šalt­kal­vis Ta­das Sa­bec­kis. Tre­čias – jam fi­ni­šo tie­sio­jo­je ke­lio­li­ka se­kun­džių pra­lai­mė­jęs sta­lius Lai­mo­nas Ska­bei­kis iš Da­bi­ki­nė­lės kai­mo.

Vie­nin­te­lė tarp vy­rų var­žiu­sis Vik­to­ri­ja Ado­maus­kai­tė, stu­di­juo­jan­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­te, dis­tan­ci­ją įvei­kė per 5 va­lan­das 7 mi­nu­tes.

Dvi­de­šim­čia mi­nu­čių il­giau už­gai­šo pa­sku­ti­nis fi­ni­ša­vęs da­ly­vis.

Eli­to ir ve­te­ra­nų gru­pių pri­zi­nin­kams įteik­ti me­da­liai ir pri­zai.

Dau­ge­liui spor­ti­nin­kų at­ro­dė, kad il­giau­siai tę­sia­si irk­la­vi­mo bai­da­rė­mis at­kar­pa.

Var­žy­bų de­biu­tan­tas T. Sa­bec­kis sa­kė su­si­vi­lio­jęs da­r netapusiomis ­ko­mer­cinėmis šios spor­to šakos var­žy­bo­mis – nė­ra star­to mo­kes­čio.

Ant­rą ru­de­nį or­ga­ni­zuo­to ren­gi­nio da­ly­viai įžvel­gė, kad pa­rink­ti iš­tver­mės iš­ban­dy­mai priei­na­mes­ni, ne­gu po­pu­lia­ru­sis triat­lo­nas. MIB ma­žiau nua­li­na, ne­gu triat­lo­nas, nes pir­mo­je dis­tan­ci­jos da­ly­je la­biau­siai ap­krau­na­mos ko­jos, jos pail­si ant­ro­je, kai dir­ba ran­kos, o vėl iš­nau­do­ja­mos fi­ni­šuo­jant. Tuo tar­pu triat­lo­ne ko­joms nie­ka­da nė­ra ato­kvė­pio.

Var­žy­bų da­ly­viai pa­siū­lė or­ga­ni­za­to­riams ki­tais me­tais bent mi­ni­ma­liais pi­ni­gi­nias pri­zais ap­do­va­no­ti spor­ti­nin­kus, ku­rie pa­ge­rins tra­sos re­kor­dus mer­gi­nų, vy­rų ir ve­te­ra­nų gru­pė­se ir tam da­vė 40 eu­rų.