Paskelbti paralimpinio sporto geriausieji

Alf­re­do PLIA­DŽIO nuo­tr.
Tarp ryš­kiau­sių praė­ju­sių me­tų pa­ra­lim­pi­nio spor­to žmo­nių – ir šiau­lie­čiai. Su do­va­nų če­kiu – tre­ne­ris Dei­man­tas Ju­sys ir leng­vaat­le­tis And­rius Sku­ja.
Praei­tą sa­vai­tę Vil­niu­je vy­ko "Pa­ra­team Lie­tu­va ap­do­va­no­ji­mai-2019". Ren­gi­ny­je pa­gerb­ti ir ap­do­va­no­ti ryš­kiau­si praė­ju­sių me­tų pa­ra­lim­pi­nio spor­to vei­dai: pen­ki ge­riau­si 2019-ųjų spor­ti­nin­kai, "Me­tų pro­ver­žio" ir "Me­tų tre­ne­rio" no­mi­na­ci­jų lau­rea­tai, de­šimt sėk­min­giau­sių ša­lies neį­ga­lių­jų spor­to klu­bų. Lau­rea­tai ap­do­va­no­ti pi­ni­gi­nė­mis pre­mi­jo­mis, jiems įteik­ti Lie­tu­vos pa­ra­lim­pi­nio ko­mi­te­to rė­mė­jų įsteig­ti pri­zai.

Į ge­riau­sių spor­ti­nin­kų pen­ke­tu­ką pa­te­ko leng­vaat­le­tis Kęs­tu­tis Sku­čas. Jis praė­ju­sių me­tų pa­sau­lio čem­pio­na­te Du­ba­ju­je pa­ge­ri­no as­me­ni­nį re­kor­dą ir užė­mė šeš­tą vie­tą 1500 m ve­ži­mė­lių lenk­ty­nė­se.

Kar­tu su K. Sku­ču į pen­ke­tu­ką pa­te­ko dar du leng­vaat­le­čiai – And­rius Sku­ja ir Jo­nas Spu­dis, šiau­lie­čio Dei­man­to Ju­sio auk­lė­ti­niai. A. Sku­ja Du­ba­ju­je du­kart ge­ri­no sa­vo as­me­ni­nį re­kor­dą ru­tu­lio stū­mi­mo sek­to­riu­je ir fi­ni­ša­vo šeš­tas. J. Spu­dis ie­ties me­ti­me pa­ge­ri­no ne vie­nus me­tus ne­ju­din­tą as­me­ni­nį re­zul­ta­tą ir užė­mė sep­tin­tą po­zi­ci­ją.

Ge­riau­sių­jų pen­ke­tu­ke – dvie­jų Lie­tu­vos gol­bo­lo rink­ti­nės žai­dė­jų var­dai. Gol­bo­lo rink­ti­nei praė­ję me­tai bu­vo ypa­tin­gi: iš­ko­vo­tas pa­ra­lim­pi­nis bi­lie­tas į To­ki­ją ir Eu­ro­pos čem­pio­na­to bron­za.

Man­tas Pa­no­vas ta­po re­zul­ta­ty­viau­siu pa­ra­lim­pi­nio at­ran­kos tur­ny­ro JAV žai­dė­ju (36 įvar­čiai) ir at­ve­dė Lie­tu­vos rink­ti­nę į 2020 m. To­ki­jo pa­ra­lim­pia­dą, o vė­liau ir į Se­no­jo že­my­no pir­me­ny­bių bron­zą.

Jus­tas Pa­ža­raus­kas tra­di­ciš­kai sta­bi­liu ir so­li­džiu žai­di­mu taip pat sva­riai pri­si­dė­jo prie JAV iš­ko­vo­to pa­ra­lim­pi­nio ke­lia­la­pio ir pel­ny­tos Eu­ro­pos čem­pio­na­to bron­zos.

Kiek­vie­nam ge­riau­sių­jų pen­ke­tu­ko spor­ti­nin­kui įteik­ti tūks­tan­čio eu­rų ver­tės če­kiai, o jų tre­ne­riams – lais­va­lai­kio pri­zai: vieš­na­gė sos­ti­nės vieš­bu­ty­je "Vil­nius Grand Re­sort".

Tūks­tan­čio eu­rų pre­mi­jo­mis ap­do­va­no­ti "Me­tų pro­ver­žio" ir "Me­tų tre­ne­rio" no­mi­na­ci­jų lau­rea­tai. "Me­tų pro­ver­žiu" ta­po bė­gi­kė Auš­ra Ga­runkš­ny­tė, ku­ri užė­mė ket­vir­tą vie­tą Lon­do­no ma­ra­to­ne ir pir­mo­ji iš Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į 2020 m. To­ki­jo pa­ra­lim­pi­nes žai­dy­nes.

Bė­gi­kės tre­ne­ris Li­nas Bal­sys pa­skelb­tas "Me­tų tre­ne­riu". Ak­lų­jų ir silp­na­re­gių ug­dy­mo cent­re kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ju dir­ban­tis L. Bal­sys pa­ts yra Atė­nų pa­ra­lim­pia­dos pri­zi­nin­kas ma­ra­to­no rung­ty­je. Da­bar L. Bal­sys pa­tir­tį per­duo­da A. Ga­runkš­ny­tei. Ji taps pir­mą­ja Lie­tu­vos mo­te­ri­mi pa­ra­lim­pi­nių žai­dy­nių ma­ra­to­no var­žy­bo­se.

Spe­cia­lų ap­do­va­no­ji­mą no­mi­na­ci­jo­je "Už in­dė­lį į pa­ra­lim­pi­nio spor­to vys­ty­mą" Lie­tu­vos pa­ra­lim­pi­nio ko­mi­te­to va­do­vas Min­dau­gas Bi­lius įtei­kė pa­grin­di­nio pa­ra­lim­pi­nio spor­to par­tne­rio UAB "Eu­lo­to" di­rek­to­riui Man­tui Le­be­džins­kui.

"Kal­bė­da­mi apie me­tų ge­riau­sius, tu­ri­me ne­pa­mirš­ti, kas pa­de­da spor­ti­nin­kams siek­ti aukš­tu­mų. Tai – mū­sų par­tne­riai ir rė­mė­jai. Pa­vyz­džiui, pa­pil­do­mi Auš­ros Ga­runkš­ny­tės, Lie­tu­vos gol­bo­lo eki­pos rink­ti­nės star­tai, Lie­tu­vai lė­mę vie­tas To­ki­ju­je, fi­nan­suo­ti iš rė­mė­jų lė­šų. La­bai ver­ti­na­me sa­vo par­tne­rius ir rė­mė­jus, jų sta­bi­lią ir la­bai rei­ka­lin­gą pa­ra­mą. Jau­tė­me pa­rei­gą įsteig­ti šią no­mi­na­ci­ją", – sa­kė M. Bi­lius.M. Bi­lius tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­jo de­šimt neį­ga­lių­jų spor­to klu­bų, ku­rie praė­ju­siais 2019 m. vei­kė sėk­min­giau­siai ir pa­sie­kė ge­riau­sių re­zul­ta­tų. Tai – Aly­taus "Aly­tu­pis", Kau­no "RSK", Ma­ri­jam­po­lės "Sie­kis", Šiau­lių "En­tu­zias­tas", Šiau­lių "Šiau­lie­tis", Vil­niaus "Fe­nik­sas", Kau­no "Svei­ka­ta", Pa­ne­vė­žio "Švie­sa", Šiau­lių "Per­kū­nas", Vil­niaus "Šal­ti­nis". Klu­bams ati­te­ko pre­mi­jos po tūks­tan­tį eu­rų.