Iš pasaulio čempionato šokėjai grįžo su gausybe medalių

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiuo­lai­ki­nio šo­kio klu­bo "Fla­min­gas" ir Šiau­lių me­nų mo­kyk­los stu­di­jos "Links­mo­sios pė­du­tės" (va­do­vė Dai­na Svirs­ky­tė) šo­kė­jos iš Len­ki­jo­je vy­ku­sio WADF pa­sau­lio me­ni­nio šo­kio čem­pio­na­to grį­žo su glė­biu ap­do­va­no­ji­mų: me­da­lių, tau­rių dip­lo­mų.
Šiuo­lai­ki­nio šo­kio klu­bo "Fla­min­gas" ir Šiau­lių me­nų mo­kyk­los stu­di­jos "Links­mo­sios pė­du­tės" šo­kė­jos ne­se­niai grį­žo iš Len­ki­jos, kur Ploc­ko mies­te vy­ko WADF pa­sau­lio me­ni­nio šo­kio čem­pio­na­tas (World cham­pions­hips ar­tis­tic dan­ce). Ja­me da­ly­va­vo apie 3 tūks­tan­čiai da­ly­vių iš 15 ša­lių. Šiau­liams čem­pio­na­te at­sto­va­vo 25 šo­kė­jos nuo 4 iki 11 me­tų, vie­ną šo­kį šo­ko ir ma­mos.

Aš­tuo­ni auk­so me­da­lių komp­lek­tai

"Fla­min­go" šo­kė­jai WADF pa­sau­lio čem­pio­na­te da­ly­vau­ja ne pir­mą kar­tą ir ne pir­mą kar­tą grįž­ta su me­da­liais, dip­lo­mais ir tau­rė­mis.

"Esa­me taip su­pla­na­vę, kad kas­met vyks­ta­me į vie­nas rim­tas var­žy­bas. Per­nai da­ly­va­vo­me pa­sau­lio čem­pio­na­te Če­ki­jo­je ir jau ži­no­jo­me, kad ki­tas čem­pio­na­tas vyks Len­ki­jo­je ir jam ruo­šė­mės. Var­žy­bų ly­gis bu­vo la­bai aukš­tas. Se­niai be­bu­vo­me ma­tę to­kio ly­gio šo­kė­jų, gal pa­sku­ti­nį kar­tą pa­sau­lio čem­pio­na­te Vo­kie­ti­jo­je", – pa­sa­ko­jo "Fla­min­go" va­do­vė Dai­na Svirs­ky­tė.

Čem­pio­na­te da­ly­viai var­žė­si pen­kių šo­kių sti­lių (me­ni­nio šo­kio šou, sce­ni­nis, mo­der­nus, gat­vės ir džia­zo šo­kis) 198 ka­te­go­ri­jo­se. Var­žy­bos vy­ko tri­jo­se sa­lė­se.

"Fla­min­go" šo­kė­jos čem­pio­na­tui pa­ruo­šė 19 įvai­rių sti­lių šo­kių ir var­žė­si tri­jo­se am­žiaus gru­pė­se, so­lo, due­tų ir ma­žų bei di­de­lių gru­pių rung­ty­se.

Šiau­lie­tės na­mo grį­žo su aš­tuo­niais auk­so ir pen­kiais si­dab­ro me­da­lių komp­lek­tais.

Ma­žiau­sių vai­kų so­lo me­ni­nio šo­kio šou ("ar­tis­tic dan­ce show") ka­te­go­ri­jo­je Di­ja Šuls­ky­tė iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą, sce­ni­nio šo­kio rung­ty­je Jo­nė Džiau­gy­tė – ant­rą­ją vie­tą. Mo­der­naus šo­kio ir me­ni­nio šo­kio šou due­tų ka­te­go­ri­jo­se Luk­nė Gal­kė ir Je­li­za­ve­ta Zai­ce­va ta­po nu­ga­lė­to­jo­mis. Šiau­lie­tės bu­vo ne­pra­len­kia­mos ir ma­žų gru­pių ka­te­go­ri­jo­je šok­da­mos mo­der­nų šo­kį bei me­ni­nio šo­kio šou.

Vai­kų iki 11 me­tų am­žiaus ka­te­go­ri­jo­je mo­der­naus šo­kio due­tas Sau­lė Skuls­ky­tė ir Ur­tė Pod­vi­soc­kai­tė iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą, o sce­ni­nio šo­kio due­tas U. Pod­vi­soc­kai­tė ir Ur­tė Jac­kū­nai­tė ta­po nu­ga­lė­to­jo­mis, o ki­tas šiau­lie­čių due­tas – Lu­ka Stan­ci­kai­tė ir Beat­ri­čė Gla­zaus­kai­te – pel­nė ant­rą­ją vie­tą. Sce­ni­nio šo­kio so­lo ka­te­go­ri­jo­je U. Jac­kū­nai­tė iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.

Di­de­lės gru­pės mo­der­naus šo­kio ka­te­go­ri­jo­je šiau­lie­tės bu­vo ant­ros. Miš­raus am­žiaus me­ni­nio šo­kio šou ka­te­go­ri­jo­je taip pat bu­vo ant­ros, o gat­vės šo­kio ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.

Apie lai­mė­tas vie­tas šo­kė­jai su­ži­no­da­vo tik die­nos pa­bai­go­je.

"Sto­vė­da­vo­me su­si­ki­bę ra­te­liu ir klau­sy­da­vo­me. Kai iš­girs­da­vo­me, kad pir­ma vie­ta, ta­da ir džiaugs­mo aša­ros. Bu­vo ir ne­ti­kė­tu­mų, kur vi­siš­kai ne­si­ti­kė­jo­me pri­zi­nės vie­tos. Pa­vyz­džiui, due­to šo­kį, ku­rį šo­ko Ur­tė su Sau­le, jos pa­čios su­kū­rė va­sa­ros sto­vyk­lo­je su la­bai mi­ni­ma­liu va­do­vės pa­ko­re­ga­vi­mu, ir bu­vo la­bai ne­ti­kė­ta ir sma­gu, kad lai­mė­jo ant­rą vie­tą. Mums pa­tin­ka to­kios stip­rios var­žy­bos, pa­tin­ka iš­šū­kiai ir la­bai sma­gu, kai skam­ba Lie­tu­vos him­nas. Be­je, tai pir­mos var­žy­bos, kur nu­ga­lė­to­jams skam­bė­jo him­nas", – sa­kė D. Svirs­ky­tė.

Vie­ną kar­tą or­ga­ni­za­to­riai bu­vo su­kly­dę. Ka­dan­gi tarp nu­ga­lė­to­jų bu­vo daug šei­mi­nin­kų len­kų, kar­tą vie­toj Lie­tu­vos him­no šiau­lie­čiams už­gro­jo Len­ki­jos him­nas.

Ma­mos "su­šo­ko" 19 šo­kių

Šį kar­tą di­de­lis krū­vis te­ko šo­kė­jas į čem­pio­na­tą ly­dė­ju­sioms ma­moms, nes pir­mą­ją čem­pio­na­to die­ną, kai mer­gai­tės šo­ko 12 šo­kių, ko­lek­ty­vo va­do­vė vi­są die­ną tei­sė­ja­vo ki­to­je sa­lė­je ir ne­ga­lė­jo pri­žiū­rė­ti šo­kė­jų, vis­kuo te­ko pa­si­rū­pin­ti ma­moms.

"Bu­vo taip, kad at­šo­kus vie­no­je sa­lė­je, rei­kė­jo grei­tai per­si­reng­ti, su­si­šu­kuo­ti ir bėg­ti per lau­ką į ki­tą sa­lę. Mū­sų re­kor­di­nin­kė yra Sau­lė, ku­ri šo­ko de­vy­nis šo­kius, trys mer­gai­tės šo­ko po aš­tuo­nis šo­kius, ne­bu­vo to­kių, ku­rios bū­tų šo­ku­sios tik vie­ną šo­kį, tik ma­mos šo­ko vie­ną, nors iš tik­rų­jų at­šo­ko vi­sus de­vy­nio­li­ka", – šyp­so­da­ma­si pa­sa­ko­jo va­do­vė.

Skir­tin­giems šo­kiams – skir­tin­gi šo­kė­jų kos­tiu­mai, šu­kuo­se­nos, ma­kia­žas, tad ma­mos vos spė­jo su­ktis. O dar ir ne­sklan­du­mų su mu­zi­ka bu­vo iš­ki­lę. Nors įra­šas su šo­kių mu­zi­ka or­ga­ni­za­to­riams bu­vo iš­siųs­tas prieš čem­pio­na­tą, ta­čiau di­džė­jai dėl tech­ni­nių kliū­čių ne­su­ge­bė­jo jo pa­leis­ti. Ge­rai, kad tu­rė­jo pa­siė­mę at­sar­gi­nių įra­šų ir prieš kiek­vie­ną pa­si­ro­dy­mą ma­mos pa­duo­da­vo juos di­džė­jams.

Į Šiau­lius ko­lek­ty­vas grį­žo pir­ma­die­nį, pa­var­gęs po il­gos ke­lio­nės ir įtemp­tų var­žy­bų, bet lai­min­gas. Mer­gai­tės sa­kė, kad jau ki­tą die­ną no­rė­jo ei­ti į re­pe­ti­ci­ją, nors va­do­vė da­vė po­rą lais­vų die­nų.