Paplūdimio regbio fiestoje – Šiaulių grandų dvikova

"Balt­rex-Šiau­liai" nuo­tr.
"Balt­rex-Šiau­lių" reg­bi­nin­kai ta­po Lie­tu­vos žie­mos pa­plū­di­mio reg­bio čem­pio­nais
Šeš­ta­die­nį "Smė­lio are­no­je" Vil­niu­je praū­žė at­vi­ras Lie­tu­vos žie­mos pa­plū­di­mio reg­bio čem­pio­na­tas, ku­rį vai­ni­ka­vo dra­ma­tiš­kas Šiau­lių gran­dų mū­šis. Šiau­lių "Balt­rex-Šiau­liai" fi­na­le po pra­tę­si­mo 3:2 pa­lau­žė Šiau­lių "Vai­ro-Kal­vio-Ju­po­jos" eki­pą ir ap­gy­nė čem­pio­nų ti­tu­lą.

Dra­ma­tiš­kai vy­ku­sia­me fi­na­le "Balt­rex-Šiau­liai" pir­ma­vo 2:0, bet ko­vin­gu­mą pa­de­monst­ra­vę "Vai­ro-Kal­vio" reg­bi­nin­kai su­ge­bė­jo iš­ly­gin­ti re­zul­ta­tą 2:2 ir eki­poms te­ko žais­ti pra­tę­si­mą. Kie­to­je ir vy­riš­ko­je ko­vo­je per­ga­lin­gą že­mi­ni­mą pel­nė "Balt­rex-Šiau­liai", ku­rie ir kė­lė į vir­šų nu­ga­lė­to­jų tau­rę.

"Kaip vi­sa­da ko­vo­jant su "Vai­ru", ti­kė­jo­mės sun­kių rung­ty­nių. Džiau­gia­mės, kad pa­vy­ko lai­mė­ti. Ma­nau, kad nu­ga­lė­jo stip­res­ni. Per­ga­lę lė­mė ge­ra gy­ny­ba. Sten­gė­mės ak­ty­viai spaus­ti var­žo­vus, kaip ir ta­rė­mės. Po­rą kar­tų ap­si­gin­ti ne­pa­vy­ko, bet pa­sie­kė­me pa­lan­kų re­zul­ta­tą, – kal­bė­jo "Balt­rex-Šiau­lių" ka­pi­to­nas Žy­gi­man­tas Ra­džius. – Šio čem­pio­na­to ly­gis kas­met au­ga, bet svar­biau­sia šios var­žy­bos yra la­bai nau­din­gos vi­soms ko­man­doms, nes jos da­bar yra pa­si­ruo­ši­mo eta­pe. Šiais me­tais mū­sų tiks­lai, kaip ir vi­sa­da, yra pa­tys aukš­čiau­si."

Ge­riau­siu žai­dė­ju "Vai­ro-Kal­vio-Ju­po­jos" gre­to­se pri­pa­žin­tas trum­pam į Lie­tu­vą at­vy­kęs Ala­nas Ala­saus­kis, ku­ris spor­tuo­ja ir mo­ko­si Ang­li­jo­je – "Hart­pu­ry" uni­ver­si­te­te.

"Nė­ra la­bai liūd­na, nes pa­sie­kė­me iš­si­kel­tus tiks­lus. Mes pir­mą kar­tą šia­me se­zo­ne žai­dė­me ant smė­lio, to­dėl šiek tiek trū­ko su­si­žai­di­mo. Tai yra tie­siog pro­ce­sas ruo­šian­tis nau­jam se­zo­nui, to­dėl su lai­ku vi­sas bus ge­rai", – sa­kė A. Ala­saus­kis.

Ge­riau­siu čem­pio­na­to žai­dė­ju pri­pa­žin­tas Ž. Ra­džius ("Balt­rex-Šiau­liai").

Pus­fi­na­ly­je "Balt­rex-Šiau­liai" 6:1 nu­ga­lė­jo Kau­no "Ąžuo­lą", o "Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja" to­kiu pat re­zul­ta­tu 6:1 pra­no­ko Šiau­lių "Šiau­lių" klu­bą.

"Šiau­liai" džiau­gė­si tre­čią­ja po­zi­ci­ja. Jie ma­ža­ja­me fi­na­le 5:3 įro­dė pra­na­šu­mą prieš "Ąžuo­lą".

"Re­zul­ta­tas yra ga­na ge­ras. Tai yra pir­mas tur­ny­ras šiais me­tais, to­dėl svar­bu bu­vo pa­ma­ty­ti žai­dė­jų kon­di­ci­jas ir for­mą. Esu pa­ten­kin­tas sa­vo vai­ki­nais. Apsk­ri­tai yra nau­din­ga, kad yra or­ga­ni­zuo­ja­mi to­kie tur­ny­rai, nes ne­ma­žai reg­bi­nin­kų Lie­tu­vo­je vi­są žie­mą lie­ka be žai­dy­bi­nės pra­kti­kos. Tai yra ge­rai ir na­cio­na­li­nės rink­ti­nės kan­di­da­tams, ku­riems ne­tru­kus pra­si­dės pa­si­ruo­ši­mo sto­vyk­la", – kal­bė­jo "Šiau­lių" ko­man­dos ir Lie­tu­vos reg­bio rink­ti­nės tre­ne­ri iš PAR Ntan­do Ma­nyos­ha.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.