Motociklų krose Pakruojyje vyko atkaklios kovos

LMSF nuo­tr.
2019 m. mo­to­cik­lų kro­so se­zo­no ati­da­ry­me Pak­ruo­jo ra­jo­no Pet­ra­šiū­nų tra­so­je run­gė­si per 200 Lie­tu­vos ir už­sie­nio mo­to­cik­li­nin­kų.
Šių me­tų mo­to­cik­lų kro­so se­zo­nas bu­vo ati­da­ry­tas Pak­ruo­jo ra­jo­no Pet­ra­šiū­nų tra­so­je – čia su­si­grū­mė per du šim­tus spor­ti­nin­kų iš Lie­tu­vos bei kai­my­ni­nių vals­ty­bių. Lie­tu­viš­kas tra­sas ir aukš­tą kon­ku­ren­ci­ją pa­mė­go bal­ta­ru­siai, ru­sai, o la­biau­siai – lat­viai. Jų bu­vo ke­lios de­šim­tys, o kai ku­rių kla­sių va­žia­vi­muo­se lat­viai ne­pa­li­ko vil­čių lie­tu­viams.

Ly­de­riai griu­vo, bet iš­li­ko prie­ky­je

MX1 kla­sė­je už­tik­rin­tai nu­ga­lė­jo Do­man­tas Jaz­daus­kas, o MX2 – Do­vy­das Kar­ka. Abie­jų kla­sių va­žia­vi­mai vyks­ta vie­nu me­tu ir bū­tent šie spor­ti­nin­kai su­tei­kė be­ga­lę pui­kių emo­ci­jų žiū­ro­vams – abu yra la­bai grei­ti, pro­fe­sio­na­lūs, o pir­ma­ja­me va­žia­vi­me, D. Kar­kai ban­dant lenk­ti pir­mau­jan­tį D. Jaz­daus­ką, abu mo­to­cik­li­nin­kai griu­vo. Ta­čiau spar­čiau at­si­sto­jo D. Jaz­daus­kas ir iš­li­ko ly­de­rio po­zi­ci­jo­je.

"Bu­vau ant­ras vi­są va­žia­vi­mą, ban­džiau Do­man­tą ap­lenk­ti, ta­čiau vi­so­je tra­so­je – vie­na tra­jek­to­ri­ja ir tą pa­da­ry­ti sun­ku. Vie­ną kar­tą ri­zi­ka­vau ap­lenk­ti, ta­čiau abu griu­vo­me, o jis at­si­kė­lė grei­čiau ir vis tiek fi­ni­ša­vo pir­mas", – apie įspū­din­gą pir­mą­jį va­žia­vi­mą pa­sa­ko­jo D. Kar­ka.

Ne­pai­sant in­ci­den­tų, abu spor­ti­nin­kai pa­de­monst­ra­vo pui­kius du va­žia­vi­mus ir už­tik­rin­tai nu­ga­lė­jo sa­vo kla­sė­se: D. Jaz­daus­kas – MX1, o D. Kar­ka – MX2.

MX1 kla­sė­je ant­ras li­ko es­tas Jan Ja­kob­son, o tre­čias – lat­vis Da­vis Livs. MX2 kla­sė­je D. Kar­kai nu­si­lei­do du lat­viai – Ralfs Ed­gars Ozo­lins ir Niks Nik­lavs Su­na.

Mo­to­cik­lų su va­rik­liais iki 125 kub. cm kla­sė­je grei­čiau­sias bu­vo Ar­nas Ved­lu­ga, ant­ro­je vie­to­je li­ko sve­čias iš Lat­vi­jos Kris­ters Krists Su­na, o ant tre­čio­jo po­diu­mo laip­te­lio at­si­sto­jo Va­len­tas Va­si­liaus­kas.

Ke­tur­ra­čių "Quad" kla­sė­je ge­riau­siai pa­si­ro­dė lat­viai – Va­le­rijs Kuz­mins ir Emils Si­ga­jevs užė­mė pir­mą ir ant­rą vie­tas, o tre­čia li­ko Aus­tė­ja Ta­mu­liū­nai­tė. Pir­ma­me va­žia­vi­me lat­viams prie­ši­no­si Do­man­tas Vaz­nys, ta­čiau ant­ro­jo jis ne­bai­gė ir bend­ro­je pir­mo eta­po įskai­to­je li­ko tik penk­tas.

Kur kas aiš­kes­nė si­tua­ci­ja mo­to­cik­lų su prie­ka­bo­mis kla­sė­je: čia abie­juo­se va­žia­vi­muo­se pir­mas tris vie­tas užė­mė tie pa­tys eki­pa­žai. Pir­mo­je vie­to­je – Man­tas ir Ry­tis Ki­šū­nai, ant­ro­je – Mod­ris Stel­le ir Mar­tins Ze­mes­kalns, tre­čio­je – Liu­tau­ras Va­ria­ko­jis ir Do­vy­das Au­sie­jus.

Do­mi­na­vo už­sie­nie­čiai

Pa­čių jau­niau­sių spor­ti­nin­kų, va­žiuo­jan­čių mo­to­cik­lais, ku­rių va­rik­liai iki 50, 65 ir 85 kub. cm, kla­sė­se do­mi­na­vo už­sie­nie­čiai.

Pa­čių jau­niau­sių­ vai­ruo­to­jų kla­sė­je "50" nu­ga­lė­jo lat­vis Ar­turs Vin­ters, ant­ras li­ko Do­vy­das Ais­tis Šikš­nys, o tre­čias – ki­tas sve­čias iš Lat­vi­jos De­nijs Bog­da­novs.

Kla­sė­je iki 65 kub. cm grei­čiau­sias bu­vo lie­tu­vis Ma­rius Ado­mai­tis, ta­čiau ki­tas po­diu­mo po­zi­ci­jas pa­si­da­li­jo lat­viai Ri­cards Alens Gal­cins bei Rai­vo Lai­cans. Jis tik per plau­ką ap­len­kė ket­vir­to­je vie­to­je li­ku­sį bal­ta­ru­sį Jev­ge­ni­jų Mi­ro­no­vą – jie abu po kar­tą užė­mė 3 ir 4 vie­tas. Aukš­tes­nę vie­tą lat­viui lė­mė tai, jog šis bu­vo grei­tes­nis ant­ra­ja­me va­žia­vi­me.

Kla­sė­je iki 85 kub. cm į grei­čiau­sių­jų de­šim­tu­ką pra­si­brau­ti pa­vy­ko tik dviem lie­tu­viams – penk­tas li­ko Ug­nius Liu­lys, de­vin­tas – Jo­kū­bas Nor­vai­šas. Pir­mas tris vie­tas užė­mė sve­čiai iš Lat­vi­jos – Kar­lis Al­berts Rei­su­lis, Kris­ters Jan­bergs ir Ja­nis Mar­tins Rei­su­lis.

Ko­man­di­nė­je įskai­to­je ge­riau­siai pa­si­ro­dė "Ute­na­Ra­cingS­chool.lt" at­sto­vai, su­rin­kę 636 taš­kus. Ant­ro­je vie­to­je li­ko "Achi­lo" mo­tok­lu­bas (506), tre­čio­je – mo­tok­ro­so klu­bas "Že­mai­ti­ja" (460).

Ki­tą sa­vait­ga­lį Šiau­lių Alek­sand­ri­jos tra­so­je vyks Eu­ro­pos mo­to­cik­lų kro­so čem­pio­na­to eta­pas. "Open" kla­sės da­ly­viai var­žy­sis tre­čia­sis eta­pe, o EMX65 ir EMX85 spor­ti­nin­kai – ant­ra­me Šiau­rės Eu­ro­pos zo­nos eta­pe.

Ant­ra­sis Lie­tu­vos mo­to­cik­lų kro­so čem­pio­na­to eta­pas vyks bir­že­lio 22–23 die­no­mis Anykš­čiuo­se.