Mergaičių turnyro "Gintros" taurė iškeliavo į Telšius

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Šiau­liuo­se vy­ko drau­giš­kas mer­gai­čių fut­bo­lo tur­ny­ras "Gint­ros" tau­rei lai­mė­ti, ku­ria­me run­gė­si ke­tu­rios ko­man­dos iš skir­tin­gų Lie­tu­vos mies­tų.
Šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se vy­ko drau­giš­kas mer­gai­čių fut­bo­lo tur­ny­ras "Gint­ros" tau­rei lai­mė­ti, ku­ria­me su­si­run­gė ke­tu­rios ko­man­dos iš skir­tin­gų Lie­tu­vos mies­tų.

Dėl "Gint­ros" tau­rės var­žė­si Ma­žei­kių "Trium­fas", Tel­šių "Džiu­gas", Vil­niaus "MFK Žal­gi­ris" bei Šiau­lių "FK Gint­ra-FA Šiau­liai" jau­no­sios fut­bo­li­nin­kės.

Tur­ny­re ne­trū­ko gra­žių įvar­čių, int­ri­guo­jan­čių ko­vų, o mer­gai­tes ak­ty­viai pa­lai­kė su­si­rin­kę tė­ve­liai ir žiū­ro­vai.

Ge­riau­siai pa­si­ro­dė Tel­šių "Džiu­go" mer­gai­tės, ku­rios iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lius ir pa­grin­di­nę "Gint­ros" tau­rę.

Ant­rą­ją vie­tą užė­mė "MFK Žal­gi­ris" eki­pa, bron­zos me­da­liai ati­te­ko Ma­žei­kių "Trium­fo" at­sto­vėms, o ket­vir­tą­ja vie­ta šį­kart ten­ki­no­si Tat­ja­nos Verž­bic­ka­jos auk­lė­ti­nės "FK Gint­ra-FA Šiau­liai" žai­dė­jos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.