Lietuvos komandai padėjo pelnyti pirmą vietą

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Jau­nių var­žy­bo­se Šiau­rės ša­lių čem­pio­nu ta­po per­ga­lin­gai ėmę­sis jo­niš­kie­tis Ado­mas Gri­ga­liū­nas.
Ge­gu­žės 3–4 die­no­mis Lat­vi­jo­je, Daug­pi­lio mies­te su­reng­ta­me Šiau­rės ša­lių im­ty­nių čem­pio­na­te du jo­niš­kie­čiai, pel­nę auk­so ir bron­zos me­da­lius, sva­riai pri­si­dė­jo prie Lie­tu­vos rink­ti­nės sėk­mės – ji užė­mė pir­mą­ją vie­tą tarp sep­ty­nių ša­lių at­sto­vų.

Čem­pio­na­te var­žė­si Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos, Šve­di­jos, Nor­ve­gi­jos, Da­ni­jos jau­ni­mo ir jau­nių rink­ti­nės. Grai­kų – ro­mė­nų im­ty­nių var­žy­bo­se ko­vo­jo pu­sant­ro šim­to spor­ti­nin­kų, Lie­tu­vai at­sto­va­vo 31 im­ty­ni­nin­kas. Lie­tu­viams šis čem­pio­na­tas ta­po sėk­min­giau­siu per vi­są šių var­žy­bų is­to­ri­ją – ko­man­di­nė­je įskai­to­je, iš­ko­vo­ju­si po 5 auk­so ir bron­zos bei 2 si­dab­ro me­da­lius, rink­ti­nė užė­mė pir­mą vie­tą.

Prieš lie­tu­vių per­ga­lės sva­riai pri­si­dė­jo ir Jo­niš­kio at­sto­vai. Jau­nių var­žy­bo­se Šiau­rės ša­lių čem­pio­nu ta­po jo­niš­kie­tis Ado­mas Gri­ga­liū­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 60 ki­log­ra­mų). Spor­ti­nin­kas leng­vai įvei­kė du Es­ti­jos at­sto­vus, o pa­sku­ti­nė­mis se­kun­dė­mis tu­rė­jo pri­pa­žin­ti Šve­di­jos im­ty­ni­nin­ko pra­na­šu­mą. Ta­čiau šis pra­lai­mė­ji­mas ne­sut­ruk­dė jo­niš­kie­čiui ko­vo­ti dėl pir­mos vie­tos. Le­mia­mo­se im­ty­se A. Gri­ga­liū­nas už­tik­rin­tai įvei­kė nor­ve­gą ir suo­mį ir už­ko­pė ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los.

Jau­ni­mo var­žy­bo­se bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jo Ei­man­tas Vi­li­mas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 72 ki­log­ra­mų), ku­ris iš pra­džių at­kak­lio­je ko­vo­je įvei­kė šve­dą, pra­lai­mė­jo bū­si­mam čem­pio­nui iš Nor­ve­gi­jos. ir ko­vo­je dėl tre­čios vie­tos pa­lau­žė var­žo­vo iš Es­ti­jos pa­si­prie­ši­ni­mą, iš­plė­šęs per­ga­lę re­zul­ta­tu 10:5.

Ig­nas Pau­la­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 82 ki­log­ra­mų) im­ty­je dėl tre­čios nu­si­lei­do šiau­lie­čiui Ed­ga­rui Gend­vi­liui, o Mar­ty­nas Mui­žys (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 55 ki­log­ra­mų), pra­lai­mė­jęs bū­si­mam čem­pio­nui iš Šve­di­jos ir Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­nui iš Pa­ne­vė­žio, iš to­li­mes­nės ko­vos dėl me­da­lių iš­kri­to. Jo­niš­kie­čius čem­pio­na­tui pa­ruo­šė tre­ne­ris Ry­tis Ker­šys.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.