Lietuvos bėgikų estafetė – tarp geriausiųjų Europos čempionate

As­me­ni­nė nuo­tr.
Li­sa­bo­no­je (Por­tu­ga­li­ja) vy­kęs Eu­ro­pos kro­so bė­gi­mo čem­pio­na­tas Lie­tu­vos leng­vaat­le­čiams bu­vo is­to­riš­kai sėk­min­giau­sias.
Li­sa­bo­no­je (Por­tu­ga­li­ja) vy­kęs Eu­ro­pos kro­so bė­gi­mo čem­pio­na­tas Lie­tu­vai bu­vo is­to­riš­kai sėk­min­giau­sias.

Es­ta­fe­tės ko­man­do­je bė­go olim­pie­tė Eg­lė Bal­čiū­nai­tė (tre­ne­ris R. Po­dols­kis), Be­ne­dik­tas Mic­kus, Lo­re­ta Kan­čy­tė ir Eu­ro­pos čem­pio­na­to fi­na­li­nin­kas Si­mas Ber­ta­šius. 6,225 km nuo­to­lį jie įvei­kė per 18 min. 47 sek. Lie­tu­vos eki­pą vos dviem se­kun­dė­mis pra­no­ko šve­dai, ku­rių su­dė­ty­je net du Eu­ro­pos čem­pio­na­to pri­zi­nin­kai 800 m rung­ty­je – And­reas Kra­me­ris bei Lo­vi­sa Lindh.

"Tai ma­no pir­mas kar­tas Eu­ro­pos kro­so čem­pio­na­te. Praei­ty­je ne kar­tą bu­vau pa­gal­vo­ju­si, kad bū­tų sma­gu nu­vyk­ti į to­kį čem­pio­na­tą ir iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas. Be abe­jo, tai yra iš­šū­kis. Vi­sų pir­ma, tai ne ma­no rung­tis, nes rei­kė­jo bėg­ti dvi­gu­bai dau­giau. Be to, ne­ži­nau, kiek kar­tų su­dė­tin­giau bėg­ti ta tra­sa, ku­ri bu­vo Li­sa­bo­no­je – ji la­bai kal­nuo­ta, ašt­rūs po­sū­kiai, žo­lė, pur­vy­nai", – tei­gė to­kių var­žy­bų de­biu­tan­tė šiau­lie­tė E. Bal­čiū­nai­tė.

Ta­čiau at­sto­va­vi­mas Lie­tu­vai šia­me čem­pio­na­te 2008 me­tų olim­pi­nių žai­dy­nių ir 2017-ųjų pa­sau­lio čem­pio­na­to pus­fi­na­li­nin­kei pa­li­ko tik ge­riau­sias emo­ci­jas.

"Pa­tys ge­riau­si įspū­džiai. Vi­sa­da mė­gau ko­man­di­nį bė­gi­mą ir mū­sų ko­man­da pa­si­ro­dė tik­rai ge­rai. Tre­ne­ris Min­dau­gas Kra­kys su­sta­tė mū­sų es­ta­fe­tę ir idea­liau tur­būt ne­ga­lė­jo bū­ti, nors esa­me vi­siš­kai skir­tin­gų dis­tan­ci­jų at­sto­vai. Da­bar to­kios emo­ci­jos, kad no­rė­čiau ir vėl pra­bėg­ti!", – ga­li­my­be džiau­gė­si E. Bal­čiū­nai­tė.

Ly­de­rio sta­tu­są pa­tei­si­no praė­ju­sių me­tų Eu­ro­pos čem­pio­na­te 6 vie­tą 1500 rung­ty­je užė­męs S. Ber­ta­šius. Tarp vi­sų ket­vir­to es­ta­fe­tės eta­po da­ly­vių jo lai­kas bu­vo ant­ras.

Auk­są iš­ko­vo­jo Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ko­man­da (S.McDo­nald, J.McMur­ray, A.Bell ir J.Da­vies), dis­tan­ci­ją įvei­ku­si per 17 min. 55 sek. Si­dab­ras iš­ke­lia­vo į Bal­ta­ru­si­ją, bron­za – į Pran­cū­zi­ją. Lat­vių eki­pa fi­ni­ša­vo 12-ta.

Vie­nin­te­lis in­di­vi­dua­lio­je rung­ty­je tarp suau­gu­sių­jų star­ta­vęs lie­tu­vis bu­vo ma­ra­to­ni­nin­kas Re­mi­gi­jus Kan­čys. Jis bė­go 10,225 km dis­tan­ci­ją ir užė­mė 69 vie­tą (33 min. 25 sek.).

Mer­gi­nų iki 23 me­tų gru­pė­je tarp 61 vie­nos spor­ti­nin­kės 20-a fi­ni­ša­vo Eg­lė Mo­re­nai­tė. 6,225 km ji įvei­kė per 22 min. 14 sek. Šiau­lie­tė Ka­mi­lė Vai­džiu­ly­tė (tren. D. Šau­či­ko­vas) bu­vo 51-a, Auk­sė Lin­ku­tė – 53-ia, o Gin­ta­rė Juk­ny­tė – 58-a.

Jau­ni­mo iki 20 me­tų var­žy­bo­se star­ta­vo 106 vai­ki­nai bei 93 mer­gi­nos. Gied­rius Va­lin­čius užė­mė 54 vie­tą (6,225 km – per 20 min. 2 sek.), šiau­lie­tė Gre­ta Ka­ri­niaus­kai­tė (tren. J. Ber­žans­kis) 40-ą (4,225 km – per 15 min. 17 sek.), Do­mi­ny­ka Pet­raš­kai­tė – 79-ą, Ma­ri­ja Je­kab­so­ne – 90-ą.

Tre­ne­ris M. Kra­kys iš­sky­rė du jau­ni­mo gru­pės at­sto­vus – G. Ka­ri­niaus­kai­tę ir G. Va­lin­čių: "Ant­ras ge­riau­sias pa­si­ro­dy­mas as­me­niš­kai bū­tų jau­ni­mo gru­pė­je bė­gu­sios Gre­tos Ka­ri­niaus­kai­tės. Iš Šiau­lių ki­lu­si Jus­ti­no Ber­žans­kio auk­lė­ti­nė su­ge­bė­jo iš 60 vie­tos pa­laips­niui pa­kil­ti iki 40-osios. Tai ge­riau­sias pa­sie­ki­mas jau­ni­mo am­žiaus gru­pė­je ap­skri­tai. No­rė­čiau pa­mi­nė­ti ir Gied­rių Va­lin­čių – jau­ni­mo am­žiaus gru­pė­je jis ir­gi užė­mė aukš­čiau­sią po­zi­ci­ją."

Eu­ro­pos kro­so bė­gi­mo čem­pio­na­tai vyks­ta kas­met nuo 1994-ųjų. Juo­se yra bė­gę bū­rys Lie­tu­vos olim­pie­čių – Ste­fa­ni­ja Stat­ku­vie­nė, In­ga Juo­deš­kie­nė, Ži­vi­lė Bal­čiū­nai­tė, Val­das Do­pols­kas, E. Bal­čiū­nai­tė bei R. Kan­čys.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.