Kvadrato varžybose baisogaliečiai – pirmi, ginkūnietės – trečios

Si­gi­tos JUR­KĖ­NIE­NĖS nuo­tr.
Lie­tu­vos kai­mo mo­kyk­lų žai­dy­nių mo­ki­nių kvad­ra­to var­žy­bo­se Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Bai­so­ga­los gim­na­zi­jos ber­niu­kų ko­man­da ta­po nu­ga­lė­to­jais.
Bai­so­ga­lo­je vy­ku­sio­se Lie­tu­vos kai­mo mo­kyk­lų žai­dy­nių mo­ki­nių (gim. 2007 m. ir jau­nes­nių) kvad­ra­to var­žy­bo­se Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Bai­so­ga­los gim­na­zi­jos ber­niu­kų ko­man­da ta­po nu­ga­lė­to­jais, o Šiau­lių ra­jo­no Gin­kū­nų So­fi­jos ir Vla­di­mi­ro Zu­bo­vų mo­kyk­los mer­gai­čių ko­man­da iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.

Pir­ma­ja­me eta­pe da­ly­va­vo apie 200 kai­mo mo­kyk­lų ko­man­dų, į zo­ni­nes var­žy­bas sa­vo ge­riau­sias ko­man­das de­le­ga­vo 42 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės.

Tei­sę da­ly­vau­ti fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se ir ko­vo­ti dėl ge­riau­sios Lie­tu­vos kai­mo mo­kyk­lų mer­gai­čių ko­man­dos var­do iš­ko­vo­jo ke­tu­rios ko­man­dos: Prie­nų ra­jo­no Vei­ve­rių To­mo Ži­lins­ko gim­na­zi­jos, Ši­la­lės ra­jo­no Lau­ku­vos Nor­ber­to Vė­liaus gim­na­zi­jos, Ro­kiš­kio ra­jo­no Juo­du­pės gim­na­zi­jos ir Šiau­lių ra­jo­no Gin­kū­nų So­fi­jos ir Vla­di­mi­ro Zu­bo­vų mo­kyk­los mer­gai­čių ko­man­dos.

Po at­kak­lių ko­vų gin­kū­nie­tės iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą. Mo­kyk­lai at­sto­va­vo Ad­ria­na Že­mai­ty­tė, Ka­mi­lė Gai­liū­nai­tė, Min­tė Na­vic­kai­tė, Emi­li­ja ir Kot­ry­na Lau­ga­ly­tės, Pat­ri­ci­ja Ged­mi­nai­tė, Ga­bi­ja Se­de­kers­ky­tė, Luk­re­ci­ja Kai­ry­tė, Ur­tė Pod­vi­soc­kai­tė, Ka­mi­lė Meš­kaus­ky­tė. Mo­ki­nes ruo­šė kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai Jad­vy­ga Ju­re­vi­čie­nė ir Al­bi­nas Klum­bys.

Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Juo­du­pės gim­na­zi­jos mer­gai­tės. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Lau­ku­vos Nor­ber­to Vė­liaus gim­na­zi­jos ko­man­dai.

Ber­niu­kų fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se var­žė­si Juo­du­pės gim­na­zi­jos, Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­no Mo­ko­lų pro­gim­na­zi­jos, Skuo­do ra­jo­no Mo­sė­džio gim­na­zi­jos ir Bai­so­ga­los gim­na­zi­jos ko­man­dos.

Bai­so­ga­liš­kiai už­tik­rin­tai įvei­kė var­žo­vus ir iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Ko­man­dai at­sto­va­vo Liu­tau­ras Ast­raus­kas, Be­nas Bič­ka, Ka­ro­lis Žal­nie­ra­vi­čius, No­jus Žit­ke­vi­čius, Va­ka­ris Da­ni­le­vi­čius, Ar­nas Bu­ra­čas, Er­nes­tas Juo­dis, Mar­ty­nas Mik­ne­vi­čius, Ei­mis Ta­pa­raus­kas, Ei­man­tas Vait­ke­vi­čius, Eri­kas Za­vec­kas. Mo­ki­nius ruo­šė kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai Si­gi­tas Daus­kur­dis ir Si­gi­ta Jur­kė­nie­nė.

Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Juo­du­pės gim­na­zi­jos ko­man­dai, tre­čio­ji – Mo­ko­lų pro­gim­na­zi­jos ko­man­dai.

Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti or­ga­ni­za­to­rių, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to tau­rė­mis, dip­lo­mais, me­da­liais, as­me­ni­niais pri­zais.

Gin­kū­nų So­fi­jos ir Vla­di­mi­ro Zu­bo­vų mo­kyk­los nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no Gin­kū­nų So­fi­jos ir Vla­di­mi­ro Zu­bo­vų mo­kyk­los mer­gai­čių ko­man­da Lie­tu­vos kai­mo mo­kyk­lų žai­dy­nių kvad­ra­to var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.