Kuršėniškiai triuškino varžovus "Kuvaldos" varžybose

Klu­bo "Edi­nas" nuo­tr.
Kur­šė­nų spor­to klu­bo "Edi­nas" ran­kų len­ki­kai Vil­niu­je vy­ku­sio­se "Ku­val­dos" var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo 17 me­da­lių.
Jau tre­jus me­tus Vil­niu­je vyks­ta daug­kar­ti­nio kik­bok­so čem­pio­no Ser­gej Mas­lo­bo­jev (pra­var­de "Ku­val­da") or­ga­ni­zuo­ja­mos ran­kų len­ki­mo var­žy­bos. Var­žy­bo­se bu­vo per 80 da­ly­vių, ku­rie dėl čem­pio­no var­do run­gė­si skir­tin­go­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se. Kaip ir kas­met tur­ny­re da­ly­va­vę Kur­šė­nų SK "Edi­nas" at­sto­vai sky­nė per­ga­les. Kur­šė­niš­kiai užė­mė net 17 pri­zi­nių vie­tų.

Vy­rų PRO iki 70 kg ka­te­go­ri­jo­je Ai­das But­no­rius iš­ko­vo­jo pir­mą vie­tą de­ši­ne ran­ka ir ant­rą – kai­re.

Su pa­sau­lio ir Eu­ro­pos pri­zi­nių vie­tų nu­ga­lė­to­jais ran­kas len­kęs Aman­das Šle­kys iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą ka­te­go­ri­jo­je PRO iki 80 kg.

De­ši­ne ran­ka vy­rų PRO iki 90 kg ka­te­go­ri­jo­je čem­pio­nu ta­po Ro­kas Pet­kus.

Mė­gė­jų ka­te­go­ri­jo­je per 90 kg Gied­rius Rim­ša lai­mė­jo pir­mą ir ant­rą vie­tas.

Sun­kiau­sio­je vy­rų PRO per 100 kg ka­te­go­ri­jo­je pri­zi­nin­kai bu­vo Er­nes­tas Rim­ša ir Edi­kas Pet­kus. E. Rim­ša kai­re ran­ka li­ko tre­čias, o de­ši­ne iš­ko­vo­jo pir­mą vie­tą. E. Pet­kus de­ši­ne pra­lai­mė­jo ko­man­dos drau­gui, ta­čiau de­ši­ne lai­mė­jo pir­mą vie­tą.

Mo­te­rų PRO iki 60 kg ka­te­go­ri­jo­je da­ly­va­vo Gab­rie­lė Bu­tau­tai­tė ir An­ge­lė Li­dei­kie­nė. Kai­re ran­ka čem­pio­ne ta­po A. Li­dei­kie­nė, įvei­ku­si G. Bu­tau­tai­tę (ant­ra vie­ta). De­ši­ne ran­ka pir­ma vie­ta ati­te­ko Gab­rie­lei, o ant­ra – An­ge­lei.

Ab­so­liu­čio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je čem­pio­nais ta­po G. Bu­tau­tai­tė ir E. Pet­kus, ant­rą vie­tą vy­rų tar­pe iš­ko­vo­jo E. Rim­ša.