Kuršėniškiai triumfavo Europos čempionate

"Edi­nas" nuo­tr.
Ko­vo­ja Lu­kas Pet­kus (kai­rė­je). Kai­re ran­ka jis iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą.

Grai­ki­jo­je, Lout­ra­ki mies­te, vy­ko Eu­ro­pos ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me pui­kiai pa­si­ro­dė Kur­šė­nų spor­to klu­bo "Edi­nas" ko­man­da. Į gim­tą­jį mies­tą par­vež­ti trys si­dab­ro ir vie­nas bron­zos me­da­lis.

Ge­riau­sius re­zul­ta­tus pa­sie­kė jau­ni­mo ka­te­go­ri­jo­je iki 21 me­tų star­ta­vu­si Gab­rie­lė Bu­tau­tai­tė. Ji run­gė­si svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 60 kg. Tiek kai­re, tiek de­ši­ne ran­ka tik per plau­ką pra­lai­mė­ju­si sa­vo var­žo­vei iš Ru­si­jos, Gab­rie­lė iš­ko­vo­jo dvi ant­rą­sias vie­tas. G. Bu­tau­tai­tė iš­ban­dė jė­gas ir tarp suau­gu­sių­jų, ta­čiau ten se­kė­si pra­sčiau – kai­re ran­ka užim­ta penk­to­ji, o de­ši­ne – šeš­to­ji vie­ta.

Kai­re ran­ka ant­rą­ją vie­tą pa­vy­ko iš­ko­vo­ti ir Lu­kui Pet­kui. Jis svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 80 kg fi­na­le su­si­ti­ko su Gru­zi­jos at­sto­vu ir jam pra­lai­mė­jo. De­ši­ne ran­ka L. Pet­kus tarp jau­ni­mo li­ko penk­tas.

Ro­kas Pet­kus da­ly­va­vo jau­ni­mo iki 21 me­tų ka­te­go­ri­jo­je (iki 85 kg) ir įro­dė esąs ver­tas bron­zos me­da­lio. Vie­no­je gau­siau­sių ka­te­go­ri­jų kai­re ran­ka Ro­kas, nors nu­si­lei­do dviem Gru­zi­jos ran­kų len­ki­kams, iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą. De­ši­ne ran­ka pel­nė šeš­tą­ją vie­tą.

Tarp suau­gu­sių­jų iki 100 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je star­ta­vęs Edi­kas Pet­kus kai­re ran­ka pel­nė sep­tin­tą­ją vie­tą. De­ši­ne ran­ka E. Pet­kui se­kė­si kiek pra­sčiau, jis li­ko try­lik­tas.

Komentarai

Virgis    Tre, 2019-05-29 / 11:31
Kaip tokiems, ne tik rajoną, bet ir šalį garsinantiems sportininkams trūksta finansavimo, kad bent į tokio lygio varžybas nereiktų vykti iš savo, tokių jaunų sportininkų, taip sunkiai per vasarą uždirbtų pinigėlių, manau ne tik rajonui, bet ir valstybei, turėtų būti net ne biškutį gėda.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.