Kuršėniškiai grįžo su rekordiniu medalių kraičiu

DAO nuo­tr.
Re­zul­ta­ty­vų veiks­mą at­lie­ka čem­pio­nu ta­pęs Ju­lius Si­mo­no­vi­čius (mė­ly­na lie­me­nė).

Lie­tu­vos Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to di­džio­jo­je spor­to sa­lė­je įvy­ko tre­čia­sis ir pa­sku­ti­nis Vil­niaus ka­ra­tė ly­gos eta­pas. Į šį eta­pą su­si­rin­ko net 19 Lie­tu­vos klu­bų. Sa­vo jė­gas iš­ban­dė ir pa­sku­ti­nia­me eta­pe taš­kus rin­ko be­veik 600 da­ly­vių.

Pui­kiai su­da­ly­va­vo ir di­de­lį taš­kų skai­čių su­rin­ko Kur­šė­nų ka­ra­tė klu­bo DAO ir Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­nių ko­man­da, ku­ri pel­niu­si 42 me­da­lius (iš jų net 21 auk­so) bend­ro­je įskai­to­je užė­mė tre­čią­ją ko­man­di­nę vie­tą.

Var­žy­bų čem­pio­nais ta­po šie kur­šė­niš­kiai: Tau­ras Pu­ga­čius, Ga­bi­ja Vit­ke­vi­čiū­tė, Aro­nas Pra­naus­kas, Teo­do­ra Ka­vec­kai­tė, Pat­ri­ci­ja Leš­čins­kai­tė, Lu­kas Da­nie­lius Ra­ma­naus­kas, Mė­ta Sa­ly­gai­tė, Ig­nas Ky­bar­tas, Au­gus­ti­nas Dva­rio­nas, Ka­jus Jo­nai­tis, Ti­tas Čer­niaus­kas, Do­man­tas Pekš­tys, Lu­kas Jo­nai­tis, Ju­lius Si­mo­no­vi­čius, Kris­ti­jo­nas Po­cius, Pi­jus Blan­kus, To­mas Mi­tu­zas, Ge­ral­das Dva­rio­nas, Kor­ne­li­jus Ka­vec­kas ir Lu­kas Nei­man­tas. Pas­ta­ra­sis čem­pio­nu ta­po ir ka­ta rung­ty­je.

Vi­ce­čem­pio­nais ta­po 11 spor­ti­nin­kų: Pi­jus Kuz­ne­co­vas, Os­ka­ras De­gu­tis, Hei­lė Glo­de­ny­tė, Ie­va Pieš­ku­tė, Jo­nas Spu­ris, Ar­man­das Mic­ke­vi­čius, Da­nie­lė Gla­zaus­kai­tė, Ed­var­das Jab­lons­kis, Ker­nius Le­liu­kas, Vid­man­tė Pet­ru­lio­ny­tė ir Va­ka­ris Ka­vec­kas.

Tre­čias vie­tas iš­ko­vo­jo 10 ko­vo­to­jų: Kip­ras Min­taus­kas, Ur­tė Ge­da­mins­kai­tė, Ig­nas Dam­kus, Kris­tu­pas Ge­da­mins­kas, No­jus Grikš­tas, Be­nas Sprin­džiu­kas, Ša­rū­nas Ne­ver­daus­kas, Rai­gar­das Sa­ly­ga, Sil­vi­jus Že­mec­kas ir Mig­lė Mi­siu­ly­tė.

Spor­ti­nin­kus pa­ruo­šė ir į var­žy­bas ly­dė­jo tre­ne­ris Val­de­ma­ras Mit­kus.

Taš­kų su­ves­ti­nė ir ga­lu­ti­niai Vil­niaus ka­ra­tė ly­gos re­zul­ta­tai bus pa­skelb­ti bir­že­lio mė­ne­sį.