Iš Klaipėdos plaukikai parvežė net 21 medalį

"Del­fi­no" nuo­tr.
14 me­tų am­žiaus mer­gai­čių gru­pė­je ge­riau­siai pa­si­ro­dė Gied­rė Skro­de­ny­tė (cent­re), iš­ko­vo­ju­si du auk­so me­da­lius.
Iš dvi die­nas tru­ku­sių tarp­tau­ti­nių plau­ki­mo var­žy­bų "Klai­pė­da Grand Prix-2019" grį­žo Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kai su sep­ty­niais me­da­liais.

Mer­gai­čių 14 me­tų am­žiaus gru­pė­je ge­riau­siai pa­si­ro­dė Gied­rė Skro­de­ny­tė, ku­rią ruo­šia tre­ne­ris Pau­lius Po­vi­lio­nis. Plau­ki­kė iš­ko­vo­jo du auk­so me­da­lius, plauk­da­ma pe­te­liš­ke. 100 m ji įvei­kė per 1 mi­nu­tę 10,77 se­kun­dės, kai rung­ty­je da­ly­va­vo pen­kios spor­ti­nin­kės. Gied­rė bu­vo ne­pra­len­kia­ma ir per­pus trum­pes­nė­je dis­tan­ci­jo­je. Jos re­zul­ta­tas – 30,96 se­kun­dės. Dėl ap­do­va­no­ji­mų ko­vė­si de­šimt spor­ti­nin­kių.

To­je pa­čio­je am­žiaus gru­pė­je tre­ne­rio Egi­di­jaus Šiaut­ku­lio tre­ni­ruo­ja­ma Ug­nė Ta­ku­še­vi­čiū­tė, var­žy­da­ma­si 100 m plau­ki­mo lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je su 19 var­žo­vių, pel­nė si­dab­ro me­da­lį. Ats­tu­mą ji nu­plau­kė per 1 mi­nu­tę 3,71 se­kun­dės.

9 me­tų ir jau­nes­nių ber­niu­kų gru­pė­je šau­niai pa­si­ro­dė tre­ne­rio And­riaus Bič­kaus auk­lė­ti­nis Jo­kū­bas Venc­kus, da­ly­vau­da­mas dvie­jo­se plau­ki­mo lais­vu sti­liu­mi rung­ty­se. 50 m jis įvei­kė per 35,44 se­kun­dės ir iš 36 plau­ki­kų fi­ni­ša­vo ant­ras. Du­kart il­ges­nį at­stu­mą jis nu­plau­kė per 1 mi­nu­tę 23,01 se­kun­dės ir lai­mė­jo tre­čią vie­tą. Rung­ty­je da­ly­va­vo 21 ber­niu­kas.

13 me­tų ber­niu­kų gru­pė­je ant nu­ga­lė­to­jo pa­ky­los li­po krū­ti­ne plau­kęs Nei­las Vai­čiu­lis (tre­ne­ris E. Šiaut­ku­lis). 100 m šiau­lie­tis nu­plau­kė per 1 mi­nu­tę 14,75 se­kun­dės ir už­nu­ga­ry­je pa­li­ko 20 var­žo­vų. Du­kart trum­pes­nę dis­tan­ci­ją tuo pa­čiu sti­liu­mi jis įvei­kė per 33,7 se­kun­dės ir lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lį. Rung­ty­je da­ly­va­vo 24 plau­ki­kai.

Var­žy­bo­se iš vi­so da­ly­va­vo per 800 da­ly­vių.

Taip pat Klai­pė­do­je vy­ku­sio­se vai­kų plau­ki­mo var­žy­bo­se "Links­ma­sis del­fi­nas" Šiau­lių plau­ki­kai pel­nė 14 me­da­lių.

11 me­tų ber­niu­kų gru­pė­je Ai­das Alek­sand­ra­vi­čius bend­ro­je įskai­to­je pa­gal su­rink­tus taš­kus pel­nė tre­čią­ją vie­tą. 100 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu jis tarp 14 da­ly­vių at­plau­kė pir­mas per 1 mi­nu­tę 20,62 se­kun­dės. To­kį pat nuo­to­lį nu­ga­ra Ai­das įvei­kė ant­ras tarp 16 da­ly­vių (1 min. 19,17 sek.). Lu­kas No­rai­tis to­je pa­čio­je rung­ty­je bu­vo tre­čias (1 min. 29,37 sek.). Emi­lis Ši­ma 100 m pe­te­liš­ke nu­plau­kė per 1 mi­nu­tę 42,43 se­kun­dės ir iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. Vi­sus tris tre­ni­ruo­ja Ro­ber­tas Šui­pis.

10 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je ge­riau­siai se­kė­si Ra­sai La­pe­tins­kai­tei, bend­ro­je įskai­to­je pa­gal su­rink­tus taš­kus iš­ko­vo­ju­siai tre­čią­ją vie­tą. 100 m nu­ga­ra ji nu­plau­kė per 1 mi­nu­tę 27,4 se­kun­dės ir iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą tarp 11 da­ly­vių, o to­kį pat at­stu­mą lais­vu sti­liu­mi įvei­kė per 1 mi­nu­tę 16,52 se­kun­dės ir pel­nė ant­rą­ją vie­tą tarp 15 da­ly­vių.

Ur­tė Ra­gaus­kai­tė 100 m pe­te­liš­ke nu­plau­kė per 1 mi­nu­tę 34,66 se­kun­dės ir iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą tarp 4 da­ly­vių, o to­kį pat at­stu­mą komp­lek­si­niu plau­ki­mu įvei­kė per 1 mi­nu­tę 29,04 se­kun­dės ir iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą tarp 15 da­ly­vių. Eva Ja­gu­ty­tė 100 m krū­ti­ne rung­ty­je (1 min. 40,14 sek.) tarp 13 da­ly­vių bu­vo ant­ra, o Eri­ka Ka­ru­lai­ty­tė (1 min. 43,32 sek.) – tre­čia. Lie­pa Plei­ky­tė 100 m nu­ga­ra rung­ty­je iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą (1 min. 36,4 sek.) tarp 11 da­ly­vių. Plau­ki­kes tre­ni­ruo­ja Ema Vie­la­vi­čiū­tė.

9 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je pui­kiai pa­si­ro­dė ir bend­ro­je įskai­to­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Vy­tė Vit­kaus­kai­tė (tren. E. Vie­la­vi­čiū­tė). Šiau­lie­tė ne­pra­len­kia­ma bu­vo 50 m pe­te­liš­ke (44,36 sek., 8 da­ly­vės) ir 50 m lais­vu sti­liu­mi (39,95 sek., 30 da­ly­vių).

Ati­na Vens­lo­vai­tė (tren. R. Šui­pis) iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą plauk­da­ma 50 m nu­ga­ra (47,27 sek., 27 da­ly­vės).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.