K. Žemaitis skolinamas "Nevėžiui"

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
Kris­tu­pas Že­mai­tis pa­sta­ruo­ju me­tu aikš­te­lė­je pra­leis­da­vo vis ma­žiau lai­ko, tad nu­spręs­ta jį pa­sko­lin­ti "Ne­vė­žio" klu­bui, kur tu­rės dau­giau žai­dy­bi­nio lai­ko.
Tre­čius me­tus Šiau­liuo­se rung­ty­niau­jan­tis Kris­tu­pas Že­mai­tis ke­lia­si į Kė­dai­nius. "Šiau­lių" ir "Ne­vė­žio" krep­ši­nio klu­bai su­si­ta­rė dėl krep­ši­nin­ko nuo­mos iki šio se­zo­no pa­bai­gos.

Praė­ju­sia­me se­zo­ne 23 me­tų K. Že­mai­čiui bu­vo nu­ma­ty­ta pa­grin­di­nio įžai­dė­jo vaid­muo. Vi­du­ti­niš­kai per 28 mi­nu­tes jis rin­ko po 7,9 taš­ko ir at­lik­da­vo po 5,3 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo.

Šia­me se­zo­ne į ko­man­dą at­vy­kus Ke­vi­nui Har­dy ir Ke­ro­nui DeS­hield­sui, įžai­dė­jo mi­nu­čių skai­čius su­ma­žė­jo per­pus – gy­nė­jas aikš­tė­je pra­leis­da­vo vi­du­ti­niš­kai 14,5 mi­nu­tės, per ku­rias bu­vo pel­no­ma po 3 taš­kus ir at­lie­ka­ma po 3 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus.

Neat­me­ta­ma, kad ki­tais me­tais žai­dė­jas grįš į "Šiau­lius".

Ar­ti­miau­sias rung­ty­nes "Šiau­liai" žais gruo­džio 4 die­ną na­mų are­no­je su Vil­niaus "Ry­tu".