K. Tvaronavičiūtė laimėjo bronzos medalį

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Bul­ga­ri­jos sos­ti­nė­je So­fi­jo­je vy­ku­sia­me "So­fia Open" G-1 ka­te­go­ri­jos tur­ny­re šiau­lie­tė Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė (ant­ra iš de­ši­nės) lai­mė­jo bron­zos me­da­lį.

Bul­ga­ri­jos sos­ti­nė­je So­fi­jo­je vy­ku­sia­me "So­fia Open" G-1 ka­te­go­ri­jos tur­ny­re šiau­lie­tė Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė lai­mė­jo bron­zos me­da­lį. Prieš sa­vai­tę Char­ko­ve (Uk­rai­na) auk­są lai­mė­ju­siai spor­ti­nin­kei pri­sti­go vie­no žings­nio iki fi­na­lo ir akis­ta­tos su du­kart olim­pi­ne čem­pio­ne Ja­de Jo­nes.

Tre­ne­rio Ro­mual­do Mont­vi­do auk­lė­ti­nė pir­mo­je ko­vo­je šį ry­tą iš­mė­gi­no jė­gas su tur­ny­ro šei­mi­nin­ke Lui­sa Za­ha­rie­va. Dvi­de­šimt­me­tė lie­tu­vė už­tik­rin­tai lai­mė­jo šią dvi­ko­vą – 19:3. Nep­ri­rei­kė ne­tgi vi­so tre­čio­jo raun­do, nes bul­ga­rų pra­šy­mu ko­va bu­vo nu­trauk­ta.

Po trum­po poil­sio Klau­di­ja sto­jo į žūt­bū­ti­nę dvi­ko­vą su ame­ri­kie­te De­si­rae Ro­laff. Jau­na, bet spar­čiai ky­lan­ti JAV rink­ti­nės na­rė anks­čiau ko­vo­jo 62 ir 67 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­se, bet nu­me­tė svo­rio ir pe­rė­jo į 57 kg svo­rio ka­te­go­ri­ją.

Klam­pi dvi­ko­va klos­tė­si pa­lan­kiai aš­tuo­nio­lik­me­tei ame­ri­kie­tei, bet pa­sku­ti­nę tre­čio­jo raun­do aki­mir­ką Klau­di­ja tiks­liu smū­giu iš­plė­šė ly­gią­sias ir pra­tę­si­mą. Per pa­pil­do­mą lai­ką Lie­tu­vos rink­ti­nės ly­de­rė ne­pa­li­ko vil­čių – auk­si­nio taš­ko lenk­ty­nė­se trium­fa­vo 3:0.

Tur­ny­ro pus­fi­na­ly­je Klau­di­jai te­ko ge­rai pa­žįs­ta­ma var­žo­vė suo­mė Su­vi Mik­ko­nen, ku­ri pa­sau­li­nia­me "kyo­ru­gi" rei­tin­ge uži­ma 21 vie­tą, o olim­pi­nia­me "kyo­ru­gi" rei­tin­ge yra 25. Aukš­tes­nis rei­tin­gas su­tei­kė suo­mei pri­vi­le­gi­ją ne­da­ly­vau­ti pir­mo­jo ra­to ko­vo­je.

Tris­de­šimt­me­tė Suo­mi­jos rink­ti­nės ly­de­rė šį va­sa­rį lie­tu­vei už­kir­to ke­lią me­da­lio link per Tur­ki­jos pre­zi­den­to tau­rės G-2 tur­ny­rą – aš­tunt­fi­na­lio dvi­ko­vo­je šven­tė per­ga­lę 15:10.

Pas­ta­rą­jį kar­tą Suo­mi­jos tek­von­do le­gen­dą S. Mik­ko­nen lie­tu­vė bu­vo įvei­ku­si prieš me­tus ta­me pa­čia­me "So­fia Open" tur­ny­re. Tą­syk Klau­di­ja ket­virt­fi­na­ly­je šven­tė per­ga­lę 16:12, o tur­ny­re lai­mė­jo bron­zos me­da­lį.

Šį­syk suo­mė pir­ma­ja­me raun­de vėl pa­ban­dė iš­muš­ti lie­tu­vę iš įpras­to rit­mo. Že­mes­nio ūgio S. Mik­ko­nen ven­gė ko­vo­ti at­si­trau­ku­si, sten­gė­si įvel­ti į ar­ti­mą dvi­ko­vą ir taip var­gin­ti de­šimt­me­čiu jau­nes­nę Klau­di­ją. Ši tak­ti­ka pa­si­tei­si­no: at­ro­dė, kad pir­ma­sis raun­das baig­sis be taš­kų, bet pa­sku­ti­nę aki­mir­ką suo­mė ap­gau­lin­gu smū­giu pel­nė 4 taš­kus.

Šis epi­zo­das bu­vo le­mia­mas, nes lie­tu­vei te­ko keis­ti tak­ti­ką – steng­tis pa­si­vy­ti, ri­zi­kuo­ti. De­šimt­me­čiu vy­res­nė var­žo­vė iš­nau­do­jo pa­tir­tį – su­ma­niai gy­nė­si, lau­kė pa­lan­kios aki­mir­kos kont­ra­ta­kuo­ti. Klam­pi dvi­ko­va iš­se­ki­no vie­na ko­va dau­giau už Suo­mi­jos spor­ti­nin­kę ko­vo­ju­sią Klau­di­ją – šiau­lie­tei te­ko pri­pa­žin­ti var­žo­vės pra­na­šu­mą 7:15.

Ne­sėk­mė pus­fi­na­ly­je lie­tu­vei ne­lei­do pir­mą kar­tą kar­je­ro­je iš­mė­gin­ti jė­gas su pa­jė­giau­sia pa­sau­lio spor­ti­nin­ke du­kart olim­pi­ne čem­pio­ne bri­te Ja­de Jo­nes. Pas­ta­ro­ji pus­fi­na­ly­je 18:3 nu­ga­lė­jo mek­si­kie­tę Pau­li­ną Ar­me­ria, o ket­virt­fi­na­ly­je 18:6 pa­lau­žė suo­mę Hel­mi Har­ko­nen.

Fi­na­le staig­me­nų ne­bu­vo – Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos žvaigž­dė J. Jo­nes už­tik­rin­tai pir­ma­vo ir lai­mė­jo dvi­ko­vą dėl auk­so 19:6.

Tur­ny­ras Bul­ga­ri­jo­je spor­ti­nin­kėms bu­vo pa­sku­ti­nė re­pe­ti­ci­ja prieš ge­gu­žės vi­du­ry­je Man­čes­te­ry­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) vyk­sian­tį pa­sau­lio čem­pio­na­tą.

"Per­ga­lė Uk­rai­no­je ir bron­zos me­da­lis So­fi­jo­je tik­rai pa­kė­lė nuo­tai­ką vi­siems – ir spor­ti­nin­kei, ir fe­de­ra­ci­jai. Džiau­gia­mės, kad prieš svar­biau­sias se­zo­no var­žy­bas, pa­sau­lio čem­pio­na­tą, spor­ti­nin­kei pa­vy­ko iš­veng­ti trau­mų. Be abe­jo, abu pa­sta­rie­ji tur­ny­rai ir re­zul­ta­tai Klau­di­jai yra psi­cho­lo­giš­kai svar­būs. Da­bar vi­si ne­kant­riai lauk­si­me star­to Man­čes­te­ry­je", – sa­kė Lie­tu­vos tek­von­do fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Žy­man­tas Bra­žiū­nas.