Judumo savaitė su lėkščiasvydžiu ir neeiliniais pasivaikščiojimais

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus spe­cia­lis­tė Do­vi­lė Mot­ke­vi­čiū­tė Ju­du­mo sa­vai­tės me­tu kvie­čia dau­giau ke­liau­ti pės­čio­mis pa­žįs­tant Šiau­lius, at­ran­dant skau­tiš­kas veik­las ir lėkš­čias­vy­dį, įsi­trau­kiant į in­te­rak­ty­vų žai­di­mą, ku­rio me­tu ga­li­ma lai­mė­ti dvi­ra­tį.
Rug­sė­jo 16–29 die­no­mis vi­so­je Eu­ro­po­je vyks Ju­du­mo sa­vai­tės ren­gi­niai. Jais sie­kia­ma at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į tva­rias, eko­lo­giš­kas trans­por­to prie­mo­nes bei pa­ska­tin­ti gy­ven­to­jus iš­ban­dy­ti su­si­sie­ki­mo au­to­mo­bi­liais al­ter­na­ty­vas. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­rius kar­tu su Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ru or­ga­ni­zuo­ja įvai­rius ak­ty­vų ju­dė­ji­mą, ke­lia­vi­mą po mies­tą pės­čio­mis pri­sta­tan­čius ne­mo­ka­mus ren­gi­nius.

Rug­sė­jo 18–29 die­no­mis vyks in­te­rak­ty­vus žai­di­mas šei­mai "Nuo la­pės iki la­pės". Tai mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu vyks­tan­tis žai­di­mas. Žai­dė­jai pa­gal su­da­ry­tą marš­ru­tą tu­ri ap­lan­ky­ti įvai­rius tu­ris­ti­nius ob­jek­tus mies­te. Grei­čiau­siai įvei­kę marš­ru­tą gaus mo­men­ti­nį pri­zą, o pa­grin­di­niai in­te­rak­ty­vaus žai­di­mo pri­zai – "Bal­tik vai­ras" įsteig­ti du dvi­ra­čiai.

Pir­ma­die­nį, rug­sė­jo 16 die­ną, 15.30 va­lan­dą Šiau­lių skau­tai kvie­čia prie Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro su­da­ly­vau­ti orien­ta­vi­mo­si žai­di­me "Pak­lai­džio­kim Šiau­liuo­se". Tai ko­man­di­nis orien­ta­vi­mo­si žai­di­mas su pa­mo­ky­mais, pa­pil­do­mo­mis už­duo­ti­mis, is­to­ri­jo­mis. Ko­man­das su­da­ro po tris as­me­nis. Ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­sios ko­man­dos gaus or­ga­ni­za­to­rių įsteig­tus pri­zus.

Ant­ra­die­nį (rug­sė­jo 17 d.) pri­sta­to­mos net dvi int­ri­guo­jan­čios veik­los. 16 va­lan­dą "Ber­žy­nė­lio" par­ke vyks skau­tiš­ki už­siė­mi­mai "Skau­to­ra­ma mies­te". Žai­di­mo me­tu da­ly­viai bus su­pa­žin­din­ti su skau­tų is­to­ri­ja, pa­žais jud­rių žai­di­mų, pa­ban­dys įkur­ti ug­nį, pa­rai­šios maz­gų, bus ir orien­ta­vi­mo­si žai­di­mas. 18 val. "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­jos sta­dio­ne vyks lėkš­čias­vy­džio tre­ni­ruo­tė. Tre­ne­ris Ka­ro­lis No­vi­ko­vas su­pa­žin­dins su šia spor­to ša­ka, pri­sta­tys šiau­lie­čių ko­man­dą bei vi­sus no­rin­čius pa­mo­kys žais­ti lėkš­čias­vy­dį.

Abi sa­vai­tes vyks ne­mo­ka­mos eks­kur­si­jos: "Ly­gia­die­nio ėji­mas pro Sal­du­vę" (rug­sė­jo 22 d., 12 val.), "(Ne)at­ras­ta Rė­ky­va" (27 d., 18.30 val), "Lie­po­riai. Su laz­do­mis po kai­mą mies­te" (29 d., 12 val.). Į eks­kur­si­jas rei­kia re­gist­ruo­tis iš anks­to Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re.

Rug­sė­jo 18–20 die­no­mis moks­lei­vių kla­sės kvie­čia­mos da­ly­vau­ti eks­kur­si­jo­je-žy­gy­je "Šia­pus-ana­pus". Už­si­re­gist­ruo­ti bū­ti­na iki rug­sė­jo 17 die­nos 12 va­lan­dos. Bur­tų ke­liu or­ga­ni­za­to­riai at­rinks tris lai­min­gų­jų kla­ses ir ant­ra­die­nį in­for­muos kla­sės va­do­vus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.