Joniškiečiams sekėsi imtynių turnyre

Ry­čio KER­ŠIO as­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.
Jau­nie­ji Jo­niš­kio spor­ti­nin­kai su ap­do­va­no­ji­mais (iš kai­rės): Eri­kas Ma­žei­ka, Ne­das Ur­bo­nas ir Ka­ro­lis Mikš­tas.

Ge­gu­žės 11 die­ną Šiau­liuo­se su­reng­ta­me Lie­tu­vos grai­kų – ro­mė­nų im­ty­nių vai­kų (gi­mu­sių­jų 2006–2009 me­tais) čem­pio­na­te trys jo­niš­kie­čiai iš­ko­vo­jo me­da­lius.

Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai, va­do­vau­ja­mi tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio, run­gė­si tarp dau­giau kaip 120 var­žo­vų iš ke­tu­rio­li­kos Lie­tu­vos mies­tų ir ra­jo­nų.

Ge­riau­siai ėmė­si Ne­das Ur­bo­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 54 ki­log­ra­mų), at­sto­va­vęs Šiauliams/Joniškiui. Jam var­žo­vai rim­čiau ne­pa­sip­rie­ši­no. Bu­vęs Jo­niš­kio spor­to cent­ro auk­lė­ti­nis iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio auk­lė­ti­niai Ka­ro­lis Mikš­tas pel­nė ant­rą, o Eri­kas Ma­žei­ka (abu run­gė­si svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 66 ki­log­ra­mų) – tre­čią vie­tą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.