Į Sporto festivalį – ne tik stebėti, bet ir dalyvauti

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas bei Šiau­lių leng­vo­sios at­le­ti­kos ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ro at­sto­vai In­ge­bor­ga Ale­jū­nė ir Tol­vy­das Ska­li­kas pa­sa­ko­jo, kad Šiau­lių mies­to spor­to fes­ti­va­ly­je bus ga­li­ma iš­ban­dy­ti apie 20 spor­to ša­kų.
Ge­gu­žės 25 die­ną Šiau­liuo­se, Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je, vyks tra­di­ci­nis Šiau­lių mies­to spor­to fes­ti­va­lis, ku­ria­me bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir iš­ban­dy­ti apie 20 spor­to ša­kų: te­ni­są, krep­ši­nį, fut­bo­lą, žo­lės rie­du­lį, reg­bį, im­ty­nes, irk­la­vi­mą tre­ni­ruok­liais "Cont­cept 2", tink­li­nį, ran­kų len­ki­mą, fech­ta­vi­mą, beis­bo­lą ir ki­tas.

Ren­gi­nio pra­džio­je da­ly­viai bus kvie­čia­mi bėg­ti olim­pi­nę my­lią, bus vai­kų bė­gi­mas ir bė­gi­mas su au­gin­ti­niais.

Šiau­lių vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras su­pa­žin­dins su svei­ka gy­ven­se­na, mi­ty­ba ir ju­dė­ji­mu. Šo­kių mo­kyk­la "Ext­re­me" ne tik šoks ant sce­nos, bet ir mo­kys šo­kių ju­de­sių vi­sus su­si­rin­ku­sius. Fes­ti­va­lio sce­no­je šoks, dai­nuos ir ki­ti Šiau­lių ak­ty­viau­si ir spor­tiš­kiau­si me­no ko­lek­ty­vai.

Spor­to fes­ti­va­lis šur­mu­liuos nuo 11 iki 15 va­lan­dos. Kiek­vie­nas da­ly­vis gaus kor­te­lę, ku­rio­je, su­da­ly­va­vę veik­lo­se, gaus tų veik­lų or­ga­ni­za­to­rių pa­ra­šą ar ant­spau­dą. Net 500 da­ly­vių, iš­ban­džiu­sių dau­giau­siai rung­čių, bus ap­do­va­no­ti spe­cia­liais fes­ti­va­lio me­da­liais.

"Vyks edu­ka­ci­nė, spor­ti­nė pro­gra­ma, kur žmo­nės vie­no­je vie­to­je tu­rės pro­gą iš­mė­gin­ti įvai­riau­sių spor­to ša­kų ir rung­čių. Tai pui­ki šven­tė vi­sai šei­mai", – į ren­gi­nį kvie­tė Šiau­lių leng­vo­sios at­le­ti­kos ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ro Spor­tas vi­siems sky­riaus va­do­vė In­ge­bor­ga Ale­jū­nė.

Ap­do­va­no­ti pri­zais bus ir veik­lų or­ga­ni­za­to­riai, į sa­vo veik­las įtrau­kę dau­giau­siai da­ly­vių. Bus ren­ka­mas veik­lų ka­ra­lius. Per­nai juo ta­po fech­ta­vi­mas.

Ant­ri me­tai kaip ši spor­to šven­tė va­di­na­si Šiau­lių mies­to spor­to fes­ti­va­liu, iki tol ji va­din­ta Šiau­lių olim­pi­ne die­na ir pir­mą kar­tą bu­vo su­reng­ta ly­giai prieš 30 me­tų. Ta­da gi­mė ir olim­pi­nė my­lia – 1988 met­rai, sim­bo­li­zuo­jan­ti Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to at­kū­ri­mo da­tą. Šios my­lios su­ma­ny­to­jas – šiau­lie­tis gy­dy­to­jas Alek­sand­ras Ron­kus, vie­nas iš Šiau­lių olim­pi­nio ko­mi­te­to na­rių.

Nuo 2016 me­tų spor­to fes­ti­va­lis ren­gia­mas pa­gal tais me­tais Šiau­liuo­se vy­ku­sios Lie­tu­vos olim­pi­nės die­nos for­ma­tą, kur kiek­vie­nas ren­gi­nio lan­ky­to­jas ga­lė­jo ne tik ste­bė­ti įvai­rių spor­to ša­kų pa­si­ro­dy­mus, bet ir pa­tys su­da­ly­vau­ti, iš­ban­dy­ti. Pa­sak Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ku­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Gin­ta­ro Ja­siū­no, toks for­ma­tas la­bai pa­si­tei­si­no, ir fes­ti­va­lis kas­kart su­lau­kia vis dau­giau da­ly­vių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.