Gabrielių Pabijanską finale lydėjo nesėkmė

To­mo GAU­BIO nuo­tr.
Tarp­tau­ti­nė­se dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) I ka­te­go­ri­jos ma­žų­jų dvi­ra­čių kro­so (BMX) var­žy­bo­se "Sa­ransk In­door 2020" ket­vir­ta­ja­me eta­pe šiau­lie­tis Gab­rie­lius Pa­bi­jans­kas vy­rų eli­to gru­pė­je li­ko aš­tun­tas.
Ru­si­jo­je su­reng­tų Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) I ka­te­go­ri­jos ma­žų­jų dvi­ra­čių kro­so (BMX) var­žy­bų "Sa­ransk In­door 2020" ket­vir­ta­ja­me eta­pe šiau­lie­tis Gab­rie­lius Pa­bi­jans­kas vy­rų eli­to gru­pė­je li­ko aš­tun­tas. Už tai Lie­tu­vos čem­pio­nui ati­te­ko po 15 pa­sau­lio ir olim­pi­nės at­ran­kos rei­tin­gų taš­kų.

Nu­ga­lė­jo ir po 60 rei­tin­gų taš­kų pel­nė ru­sas Vla­dis­lav Ne­jas­kin. G. Pa­bi­jans­kas fi­na­le prieš pir­mą­jį kal­niu­ką griu­vo ir fi­ni­šo ne­pa­sie­kė. Ko­ją pra­si­kir­tu­siam ir su­mu­ši­mus pa­ty­ru­siam šiau­lie­čiui te­ko vyk­ti į li­go­ni­nę.

"Gy­dy­to­jai Gab­rie­liui su­siu­vo kirs­ti­nę žaiz­dą, o sme­ge­nų su­tren­ki­mo ne­nus­ta­tė. Gy­ven­sim, – sa­kė dėl ke­lia­la­pio į To­ki­jo olim­pi­nes žai­dy­nes ko­vo­jan­čio dvi­ra­ti­nin­ko tre­ne­ris Do­na­tas Ar­mo­nas. – Toks jau tas spor­tas. Mo­ty­va­ci­jos ne­pra­ra­do­me, lėk­si­me to­liau."

Tre­ne­rio tei­gi­mu, Gab­rie­lius pra­ra­do pu­siaus­vy­rą dėl įtrū­ku­sio dvi­ra­čio rė­mo, nors šis bu­vo nau­jas.

G. Pa­bi­jans­kas pus­fi­na­lio va­žia­vi­me fi­ni­ša­vo pir­mas. Vy­rų eli­to gru­pė­je lenk­ty­nia­vo 14 spor­ti­nin­kų.

Jau­nių gru­pė­je Gus­tas Use­vi­čius kla­si­fi­kuo­tas 15-as.

G. Pa­bi­jans­kas šių var­žy­bų pir­ma­ja­me ir ant­ra­ja­me eta­puo­se sau­sį bu­vo ket­vir­tas, o tre­čia­ja­me eta­pe iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą.