Europos motokroso čempionate medalių iškovojo ir lietuviai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­te var­žė­si apie 80 spor­ti­nin­kų iš be­maž 10 ša­lių.
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se, Alek­sand­ri­jos tra­so­je, vy­ko Eu­ro­pos mo­to­cik­lų kro­so čem­pio­na­to var­žy­bos: tre­čias "EMX Open" ir ant­ras EMX 65 bei EMX85 Šiau­rės ry­tų Eu­ro­pos zo­nos eta­pai. Jo­se da­ly­va­vo ir grei­čiau­si lie­tu­viai, pa­si­nau­do­ję pro­ga na­mų tra­so­je pa­si­var­žy­ti su stip­riau­siais Eu­ro­pos mo­tok­ro­so at­sto­vais.

"EMX Open" var­žo­vai – įvei­kia­mi

Dau­giau­siai vil­čių dė­ta į Do­man­tą Jaz­daus­ką, Lie­tu­vos mo­to­cik­lų kro­so čem­pio­na­to ly­de­rį, praė­ju­sių me­tų ša­lies čem­pio­ną. Jis vi­sas vil­tis iš­pil­dė su kau­pu.

Kva­li­fi­ka­ci­jo­je lie­tu­vis užė­mė tre­čią vie­tą, nu­si­lei­dęs lat­viui Toms Ma­cuks ir čem­pio­na­to ly­de­riui iš Če­ki­jos Mar­tin Mi­chek. Pir­ma­ja­me va­žia­vi­me ly­de­rių tri­ju­lė fi­ni­ša­vo to­kia pa­čia tvar­ka, ta­čiau po fi­ni­šo bu­vo pa­tik­rin­tas T. Ma­cuks mo­to­cik­las ir jis nea­ti­ti­ko nu­sta­ty­tų gar­so nor­mų – už tai tei­sė­jai sky­rė lat­viui 5 po­zi­ci­jų bau­dą, tad D. Jaz­daus­kas pa­ki­lo į ant­rą vie­tą.

Ta­čiau ant­ra­ja­me va­žia­vi­me D. Jaz­daus­kui star­tas pa­vy­ko pra­sčiau ir jau po pir­mo­jo po­sū­kio jis nu­kri­to ke­lio­mis po­zi­ci­jo­mis že­myn, kol ga­liau­siai fi­ni­ša­vo penk­tas, o nu­ga­lė­jo tas pa­ts M. Mi­chek.

Su­dė­jus abie­jų va­žia­vi­mų re­zul­ta­tus, D. Jaz­daus­kas šia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­to eta­pe užė­mė tre­čią vie­tą. Pir­mas – M. Mi­chek, ant­ras – P. Bar­tos.

Bend­ro­je Eu­ro­pos "EMX Open" čem­pio­na­to įskai­to­je po tri­jų eta­pų pir­mau­ja M. Mi­chek, ant­ras – dar vie­nas če­kas Petr Mi­cha­lec, o tre­čias – uk­rai­nie­tis Oleh Kruk.

"EMX Open" da­ly­va­vo ir dau­giau lie­tu­vių: Er­lan­das Mac­ko­nis li­ko 8 (pir­ma­me va­žia­vi­me – šeš­tas, ant­ra­me – aš­tun­tas), Va­len­tas Va­si­liaus­kas – 10 (abie­juo­se va­žia­vi­muo­se bu­vo de­šim­tas), o Man­tas Juo­zai­tis – 12 (abie­juo­se va­žia­vi­muo­se bu­vo vie­nuo­lik­tas).

Int­ri­ga EMX65 kla­sė­je

Jau­nų­jų mo­to­cik­li­nin­kų kla­sė­se lie­tu­viai taip pat de­monst­ra­vo aukš­tus re­zul­ta­tus. Kad paaug­liams ne­rei­kė­tų ke­liau­ti per vi­są Eu­ro­pą, mo­to­cik­lų su va­rik­liais iki 65 ir 85 kub. cm kla­sė­se že­my­nas yra su­skirs­ty­tas į ke­lias zo­nas – jo­se vyks­ta pir­mi­niai eta­pai, o kiek­vie­no­je jų de­šimt ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­sių spor­ti­nin­kų su­si­ren­ka į čem­pio­na­to fi­na­lą, ku­ris šie­met vyks Če­ki­jo­je.

Lie­tu­vo­je vy­ko ant­ra­sis Šiau­rės Ry­tų zo­nos čem­pio­na­to eta­pas ir ja­me pui­kų pa­si­ro­dy­mą pa­de­monst­ra­vo šiau­lie­tis Ma­rius Ado­mai­tis, ku­riam Alek­sand­ri­jos tra­sa – tar­si "na­mų GP". Jau kva­li­fi­ka­ci­jo­je jis užė­mė pir­mą vie­tą ir pir­ma­me va­žia­vi­me star­ta­vo iš pa­to­gios po­zi­ci­jos.

Pui­kiai pra­dė­jęs pir­mą va­žia­vi­mą, M. Ado­mai­tis iš­si­ver­žė į prie­kį nuo pat star­to ir neuž­lei­do šios po­zi­ci­jos iki fi­ni­šo. Ant­ra­me va­žia­vi­me jam se­kė­si pra­sčiau – ne­pa­vy­kęs star­tas ir du kri­ti­mai nu­bloš­kė lie­tu­vį že­myn ir fi­ni­šą jis pa­sie­kė šeš­tas.

Bend­ro­je Šiau­lių eta­po EMX65 įskai­to­je M. Ado­mai­tis pa­gal su­rink­tų taš­kų skai­čių pa­si­da­li­jo 2–4 vie­tas su ko­le­go­mis iš Lat­vi­jos To­mass Sai­cans ir Ja­nis Mar­tins Rei­su­lis, ta­čiau ant po­diu­mo ne­li­po: aukš­tes­nės vie­tos ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je bu­vo skir­tos jo var­žo­vams už ge­res­nį pa­si­ro­dy­mą ant­ra­me va­žia­vi­me. Pir­mą vie­tą užė­mė ru­sas Se­men Ry­ba­kov.

Čem­pio­na­to įskai­to­je vi­suo­se eta­puo­se da­ly­vau­ti ke­ti­nan­tis M. Ado­mai­tis po dvie­jų eta­pų uži­ma tre­čią vie­tą. Pir­mas – S. Ry­ba­kov, ant­ras – J. M. Rei­su­lis.

EMX65 var­žė­si dar vie­nas lie­tu­vis – Ei­man­tas Če­pu­lis. Jis bend­ro­je eta­po įskai­to­je užė­mė 18 vie­tą – pir­ma­me va­žia­vi­me bu­vo aš­tuo­nio­lik­tas, ant­ra­me – sep­ty­nio­lik­tas.

EMX85 trium­fa­vo lat­viai

Mo­to­cik­lų su va­rik­liais iki 85 kub. cm kla­sė­je ne­lenk­ty­nia­vo nei vie­nas lie­tu­vis, o dau­ge­lį ap­do­va­no­ji­mų su­si­šla­vė sve­čiai iš Lat­vi­jos. Ed­vards Bi­dzans ir Kar­lis Al­berts Rei­su­lis pa­si­da­li­jo 1–2 vie­tas jau kva­li­fi­ka­ci­nia­me eta­pe, o pir­ma­me va­žia­vi­me prie jų pri­si­jun­gė Ro­berts Lu­sis, ir pir­mas tris vie­tas užė­mė lat­viai.

Ant­ra­me va­žia­vi­me pir­mas dvi vie­tas užė­mė tie pa­tys spor­ti­nin­kai, o R. Lu­sis nu­kri­to į ket­vir­tą­ją. Jį ap­len­kė ru­sas Zak­har Os­mo­lovs­kii.

Bend­ro­je eta­po įskai­to­je iš pir­mų pen­kių vie­tų ke­tu­rias užė­mė lat­viai: pir­mą – E. Bi­dzans, ant­rą – K. A. Rei­su­lis, tre­čią – ru­sas Z. Os­mo­lovs­kii, ket­vir­tą – R. Lu­sis, penk­tą – K. Mas­lovs.

EMX85 Eu­ro­pos Šiau­rės Ry­tų zo­nos čem­pio­na­to įskai­to­je po dvie­jų eta­pų pir­mas tris vie­tas taip pat uži­ma lat­viai – E. Bi­dzans, K. Mas­lovs ir R. Lu­sis.

Ki­tos aukš­čiau­sio ly­gio mo­to­cik­lų kro­so var­žy­bos – ant­ra­sis Lie­tu­vos čem­pio­na­to eta­pas – vyks Anykš­čių tra­so­je bir­že­lio 22–23.