Europos čempionato laureatai sieks ir "Saulės taurės" prizų

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
De­biu­tan­tas Aud­rius Pet­rė­nas Eu­ro­pos čem­pio­na­te pel­nė tre­čią­ją vie­tą.

Šį šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se jau 21 kar­tą vyk­sian­čia­me tra­di­ci­nia­me kul­tū­riz­mo, fit­ne­so ir bi­ki­nio tur­ny­re "Sau­lė tau­rė" bei 42-osio­se mies­to pir­me­ny­bė­se iš­vy­si­me ir ką tik pa­si­bai­gu­sio IFBB Eu­ro­pos čem­pio­na­to lau­rea­tus. Vi­sų pir­ma, Šiau­lių kraš­to at­sto­vus, pa­sta­ra­ja­me čem­pio­na­te pel­niu­sius vi­sų spal­vų me­da­lius.

Auk­są iš­ko­vo­jo pir­mą kar­tą to­kio ran­go var­žy­bo­se da­ly­va­vu­si Lie­tu­vos ab­so­liu­ti čem­pio­nė Li­na Kud­ric­kė, at­sto­vau­jan­ti Šiau­lių "Fit hou­se" (tre­ne­ris Žy­gi­man­tas Mi­lius) spor­to klu­bui. Šiau­lie­tė rung­ty­nia­vo pa­čio­je gau­siau­sio­je da­ly­viais (jų bū­ta net 30) čem­pio­na­to bi­ki­nio rung­ties ūgio ka­te­go­ri­jo­je iki 169 cm.

Ki­ti du Eu­ro­pos čem­pio­na­to de­biu­tan­tai lai­mė­jo si­dab­ro bei bron­zos me­da­lius. Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Šiau­lių "For­tū­nos" at­le­tė Jus­tė Ta­ma­šaus­kai­tė (tre­ne­ris Arū­nas Van­dys), tre­čias bu­vo Aud­rius Pet­rė­nas (Šiau­lių "Spor­to ko­das", tre­ne­ris Vi­ta­li­jus Smac­kis).

Po dve­jų me­tų per­trau­kos į kon­ti­nen­to čem­pio­na­tą vy­ku­siam Jus­tui Po­lia­kui ("For­tū­na", tre­ne­ris Arū­nas Van­dys) šį­kart se­kė­si jau žy­miai ge­riau: kul­tū­riz­mo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 kg jis nuo pri­zi­nin­kų pa­ky­los li­ko tik per žings­nį – ket­vir­tas (2017-ai­siais ne­pa­te­ko į 15-tu­ką).

Dar vie­nas Eu­ro­pos čem­pio­na­to de­biu­tan­tas Min­dau­gas Ur­bai­tis (N. Ak­me­nės "Par­ti­nis gym") į pa­grin­di­nes var­žy­bas ne­pra­si­mu­šė. Be­je, šis ak­me­niš­kis, ku­rį tre­ni­ruo­ja A. Van­dys, pui­kiai rung­ty­nia­vo prieš Eu­ro­pos kul­tū­ris­tų žval­gy­tu­ves, kai ta­po Lat­vi­jos at­vi­ro­jo čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ju. Pas­ta­ro­sio­se var­žy­bo­se pir­ma fi­ni­ša­vo ir "Fit hou­se" at­le­tė Ais­tė Bi­ti­nai­tė (tre­ne­ris Ar­man­das Na­ru­šis).

2018 me­tais pa­grin­di­nius "Sau­lės tau­rės" ap­do­va­no­ji­mus iš ko­vo­jo A. Van­dys ir šiuo me­tu tarp IFBB pro­fe­sio­na­lių at­le­tų rung­ty­niau­jan­ti Ra­mo­na Žiau­be­ry­tė.