Biliardo žaidėjui laimėti padeda ramybė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Stip­riau­sias Šiau­lių bi­liar­do žai­dė­jas Au­ri­mas Ar­laus­kas ne­se­niai grį­žo iš tur­ny­ro Pa­ne­vė­žy­je, kur ta­po nu­ga­lė­to­ju.
Pa­ne­vė­žy­je vy­ku­sia­me bi­liar­do tur­ny­re S. Jo­do­ko tau­rei lai­mė­ti da­ly­va­vo trys šiau­lie­čiai. Au­ri­mas Ar­laus­kas grį­žo su auk­so me­da­liu, Ri­čar­das Ko­vė­ra pel­nė ant­rą­ją vie­tą, tik Da­rius Lu­ko­šius li­ko be per­ga­lių.

Kas­met vyks­tan­čia­me tur­ny­re šie­met var­žė­si 19 bi­liar­do žai­dė­jų iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų. Šiau­lie­čiai ne pir­mą kar­tą šia­me tur­ny­re lai­mi pri­zi­nes vie­tas.

Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ju ta­pęs A. Ar­laus­kas šiuo me­tu yra ir ge­riau­sias Šiau­lių ru­siš­ko bi­liar­do (pi­ra­mi­dės) žai­dė­jas.

Iš Jo­niš­kio ki­lęs Au­ri­mas bi­liar­dą žai­džia jau be­veik 10 me­tų, kai pra­dė­jo stu­di­juo­ti Šiau­liuo­se. Iš pra­džių žai­dė pu­lą, o prieš ket­ve­rius me­tus su­si­do­mė­jo ru­siš­ku bi­liar­du. Su­da­ly­vau­ja šiau­lie­tis dar ir pu­lo tur­ny­ruo­se, ta­čiau dau­giau­siai dė­me­sio ir tre­ni­ruo­čių da­bar ski­ria ru­siš­kam bi­liar­dui.

"Ru­siš­kas bi­liar­das įdo­mes­nis, – sa­ko Au­ri­mas. – Var­žy­bo­se daug psi­cho­lo­gi­jos: ir kū­ną įjun­gi, ir mąs­ty­ti daug rei­kia. Sma­gu, kai įmu­ši ka­muo­liu­kus, kai ge­rai se­ka­si."

Šiau­lie­tis sa­ko, kad no­rint bū­ti ge­ru bi­liar­do žai­dė­ju, rei­kia tu­rė­ti daug kant­ry­bės, ne­si­karš­čiuo­ti, at­si­pa­lai­duo­ti ir mė­gau­tis žai­di­mu.

"Emo­ci­jos ne­pa­de­da, įsi­tem­pia rau­me­nys ir sun­kiau įmuš­ti ka­muo­liu­kus", – sa­ko bi­liar­di­nin­kas.

Va­žiuo­da­mas į čem­pio­na­tus, tur­ny­rus, A. Ar­laus­kas apie vie­tas sten­gia­si ne­gal­vo­ti, va­žiuo­ja su tiks­lu ge­rai pra­leis­ti lai­ką.

"Į Lie­tu­vos čem­pio­na­tus su­va­žiuo­ja la­bai stip­rūs var­žo­vai, bet pa­vyks­ta ir juos nu­ga­lė­ti. Čem­pio­na­tai daž­niau­siai vyks­ta Vil­niu­je, tai ne vi­sa­da išei­na ten nu­va­žiuo­ti dėl dar­bo. No­rė­tų­si, kad dau­giau bū­tų iš Šiau­lių va­žiuo­jan­čių žmo­nių. Vie­nam bū­na liūd­na, trūks­ta pa­lai­ky­mo", – sa­ko Au­ri­mas.

Šiau­lie­čiai bi­liar­di­nin­kai da­bar tre­ni­ruo­ja­si ka­vi­nė­je "Bar­di­nai" J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, ten tu­ri nau­ją ge­rą sta­lą, par­vež­tą iš Bal­ta­ru­si­jos. Nuo­lat žai­džian­čių ir be­si­tre­ni­ruo­jan­čių šiau­lie­čių yra per de­šimt. Am­žius – nuo 16 iki be­veik 70 me­tų. Vy­riau­sias ir di­džiau­sias ru­siš­ko bi­liar­do en­tu­zias­tas – Ro­mual­das Vo­lod­ka. Jis ir "už­krė­tė" A. Ar­laus­ką ru­siš­ku bi­liar­du.

"Am­žiaus ri­bų šia­me žai­di­me nė­ra. Aiš­ku, vi­sai ma­ži vai­kai ne­la­bai ga­lė­tų žais­ti, ne­pa­siek­tų sta­lo, – šyp­so­si bi­liar­di­nin­kas. – Vy­res­ni žai­dė­jai tu­ri dau­giau pa­tir­ties, kant­ry­bės."

Tur­ny­ruo­se ir čem­pio­na­tuo­se da­ly­vau­jan­tys šiau­lie­čiai tre­ni­ruo­ja­si tris kar­tus per sa­vai­tę po ke­lias va­lan­das.

"Ne­su pro­fe­sio­na­lus spor­ti­nin­kas, dir­bu, to­dėl ne­ga­liu tiek lai­ko skir­ti tre­ni­ruo­tėms, kiek no­rė­čiau. Lie­tu­vo­je to­kių bi­liar­do žai­dė­jų jei­gu ir yra, tai jie "pri­si­du­ria" tre­ni­ruo­da­mi ki­tus, nes pri­zi­niai fon­dai nė­ra di­de­li", – sa­ko šiau­lie­tis.

Stip­riau­si ru­siš­ko bi­liar­do žai­dė­jai, pa­sak A. Ar­laus­ko, yra vil­nie­čiai, klai­pė­die­čiai. Sos­ti­nė­je ir uos­ta­mies­ty­je bi­liar­do mė­gė­jai tu­ri kur kas ge­res­nes są­ly­gas žais­ti ir tre­ni­ruo­tis nei ki­tų mies­tų.

"Anks­čiau žais­da­vo­me bi­liar­di­nė­je Vy­tau­to gat­vė­je, ten sto­vė­jo ke­tu­ri sta­lai, ir bi­liar­do žai­dė­jų bu­vo dau­giau, atei­da­vo vis nau­jų, o kai ji už­si­da­rė, su­ma­žė­jo ir žai­dė­jų. Jei­gu mies­te at­si­ras­tų dau­giau bi­liar­di­nių, at­si­ras­tų ir dau­giau žai­dė­jų, nes žai­di­mas tik­rai įdo­mus", – apie Šiau­lių si­tua­ci­ją sa­ko A. Ar­laus­kas.

A. Ar­laus­kas ne­tu­ri tre­ne­rio, tre­ni­ruo­ja­si sa­va­ran­kiš­kai kaip ir dau­gu­ma ki­tų šiau­lie­čių. Žiū­ri fil­muo­tą me­džia­gą in­ter­ne­te ir taip mo­ko­si.

"Man pa­tin­ka pa­čiam mo­ky­tis. Aiš­ku, taip gal lė­čiau, bet įdo­miau. Man la­bai įdo­mi psi­cho­lo­gi­ja. No­rė­čiau ki­tus tre­ni­ruo­ti, ma­nau, bū­tų vi­sai įdo­mu", – sa­ko bi­liar­di­nin­kas.

Susijusios naujienos