Li­na Ki­ri­liuk iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į Uni­ver­sia­dą

ŠU nuo­tr.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to pir­mo kur­so stu­den­tė bė­gi­kė Li­na Ki­ri­liuk iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į Uni­ver­sia­dą.

Ba­lan­džio 6 die­ną Pra­ho­je (Če­ki­ja) vy­ku­sio­se eli­ti­nė­se pu­sės ma­ra­to­no bė­gi­mo var­žy­bo­se "Spor­ti­si­mo Pra­gue Half Ma­rat­hon" pui­kiai se­kė­si Šiau­lių uni­ver­si­te­to kū­no kul­tū­ros ir spor­to pe­da­go­gi­kos ba­ka­lau­ro stu­di­jų pro­gra­mos pir­mo kur­so stu­den­tei Li­nai Ki­ri­liuk.

Mo­te­rų gru­pė­je stu­den­tė užė­mė 10 vie­tą, įvei­ku­si pu­sės ma­ra­to­no dis­tan­ci­ją (21,0975 km) per 1 va­lan­dą 19 mi­nu­čių 4 se­kun­des. Šis re­zul­ta­tas – tai ke­lia­la­pis į Pa­sau­lio stu­den­tų žai­dy­nes – Uni­ver­sia­dą, šią va­sa­rą vyk­sian­čią Nea­po­ly­je, Ita­li­jo­je, lie­pos 3–14 die­no­mis. Uni­ver­sia­dos nor­ma­ty­vą L. Ki­ri­liuk vir­ši­jo dau­giau kaip 2 mi­nu­tė­mis.

Pu­sės ma­ra­to­no var­žy­bo­se Pra­ho­je da­ly­va­vo 10517 bė­gi­kų iš JAV, Af­ri­kos (Ke­ni­jos, Etio­pi­jos, Ugan­dos, Erit­rė­jos), Eu­ro­pos (Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Da­ni­jos, Is­pa­ni­jos, Ru­si­jos, Šve­di­jos, Nor­ve­gi­jos ir kt. ) ir kti­tų ša­lių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.