Sep­tin­tas Li­no Pa­li­vo­no ti­tu­las

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Čem­pio­no ti­tu­lą iš­ko­vo­jo Li­nas Pa­li­vo­nas.

Ma­žei­kiuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos mo­te­rų ir vy­rų kla­si­ki­nia­me (be spe­cia­lios ap­ran­gos) štan­gos spau­di­mo gu­lint ant suo­le­lio čem­pio­na­te da­ly­va­vo ir sve­čiai iš Lat­vi­jos. Iš vi­so var­žė­si 195 spor­ti­nin­kai.

Var­žy­bo­se la­bai sėk­min­gai pa­si­ro­dė Šiau­lių re­gio­no at­le­tai. Šiau­lių ra­jo­no ko­man­da, at­sto­vau­ja­ma Kur­šė­nų at­le­tų, bu­vo pir­ma vy­rų čem­pio­na­te, o mo­te­rų kon­ku­ren­ci­jo­je Nau­jo­sios Ak­me­nės spor­to klu­bo "Par­ti­nis gym" at­sto­vės li­ko ant­ros.

As­me­ni­nė­je įskai­to­je sep­tin­tą Lie­tu­vos čem­pio­no ti­tu­lą iš­ko­vo­jo Li­nas Pa­li­vo­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja per 120 kg), iš­spau­dęs 212,5 kg. Jis nu­ga­lė­jo ir per­nai gruo­dį vy­ku­sia­me Lie­tu­vos čem­pio­na­te, vil­kint spe­cia­lią ap­ran­gą (marš­ki­nė­lius). 36-erių at­le­tas rugp­jū­čio vi­du­ry­je ke­ti­na da­ly­vau­ti Eu­ro­pos štan­gos spau­di­mo gu­lint čem­pio­na­te Liuk­sem­bur­ge.

Čem­pio­nų var­dus taip pat iš­ko­vo­jo šie Šiau­lių re­gio­no at­sto­vai: Gin­ta­ras Blė­dis (Rad­vi­liš­kis), Ar­tū­ras Zi­ber­tas ("Par­ti­nis gym"), Al­ber­tas Mo­tie­čius (Kur­šė­nai), Kris­ti­na Ki­ri­les­ku (Rad­vi­liš­kis).

Ant­ras bu­vo kur­šė­niš­kis Taut­vy­das Va­ria­ko­jis. Tre­čią­sias vie­tas pel­nė Gre­ta Rim­ku­tė, Li­di­ja Prial­gaus­kai­tė ir Li­na Vein­ber­ger (vi­sos – "Par­ti­nis gym").

Jau­ni­mo pir­me­ny­bes lai­mė­jo Li­di­ja Ka­lei­ni­kai­tė, Lu­kas Bal­sys (jis – ir ab­so­liu­tus vai­ki­nių am­žiaus gru­pės nu­ga­lė­to­jas), Man­tas Va­ra­na­vi­čius, Dei­man­tas Ur­bie­tis, Žil­vi­nas Mar­ge­vi­čius (vi­si iš Kur­šė­nų) ir Ar­tū­ras Zi­ber­tas ("Par­ti­nis gym").

Jau­nių čem­pio­nai – ven­tiš­kė Ga­bi­ja Mar­tin­ku­tė, Ed­ga­ras Be­liac­kas (Kur­šė­nai) ir Kor­ne­li­jus Poš­kus (Rad­vi­liš­kis).

Ve­te­ra­nų am­žiaus gru­pės var­žy­bų lai­mė­to­jai: Vy­tau­tas Ber­žins­kas (jis – ir ab­so­liu­tus lai­mė­to­jas), Vi­ta­li­ja Ma­ci­jaus­kie­nė, Leo­nas Va­ra­na­vi­čius ir Al­man­tas Kri­vic­kas (vi­si iš Kur­šė­nų).

Ar­ti­miau­sias jė­gos tri­ko­vės at­le­tų star­tas – ba­lan­džio 6–7 die­no­mis Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riu­je vyk­sian­tis Lie­tu­vos mo­te­rų ir vy­rų jė­gos tri­ko­vės kla­si­ki­nis (be spe­cia­lios ap­ran­gos) čem­pio­na­tas bei kar­tu vyk­sian­čios jau­nių ir jau­ni­mo pir­me­ny­bės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.