Tarp čem­pio­na­to lau­rea­tų – ir šiau­lie­tė

Eval­do ČER­NIAUS­KO nuo­tr.
Lie­tu­vos ab­so­liu­čios bi­ki­nio rung­ties čem­pio­nė Li­na Kud­ric­kė su tro­fė­jais.

Šiau­lių are­no­je sa­vait­ga­lį vy­ko Lie­tu­vos kul­tū­riz­mo, fit­ne­so ir bi­ki­nio čem­pio­na­tas. Tai bu­vo jau 39-os na­cio­na­li­nės var­žy­bos, o jo­se tarp 80 da­ly­vių bu­vo ir sve­čiai iš Bal­ta­ru­si­jos, Lat­vi­jos bei Es­ti­jos.

Ab­so­liu­čios nu­ga­lė­to­jos ap­do­va­no­ji­mą pel­nė ir Šiau­lių "Fit hou­se" at­sto­va­vu­si Li­na Kud­ric­kė (bi­ki­nis). Taip pat ab­so­liu­čiais nu­ga­lė­to­jais ta­po Ind­rė Bag­do­nė (kū­no fit­ne­sas), Si­mo­nas Pu­žas (fi­gū­ra, abu – Ma­ri­jam­po­lės "Tau­ras") bei Gior­gi Ma­ča­va­ria­ni (kul­tū­riz­mas, Vil­niaus "Sky gym"), ku­riems bu­vo įteik­tas dar vie­nas spe­cia­lus ap­do­va­no­ji­mas – fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to Ro­ma­no Ka­li­naus­ko (1941–1998) at­mi­ni­mo pri­zas "Už di­džiau­sią pa­žan­gą".

L. Kud­ric­kė pa­ke­liui į ab­so­liu­čios nu­ga­lė­to­jos ti­tu­lą lai­mė­jo bi­ki­ni rung­ties ūgio ka­te­go­ri­jo­je per 166 cm. Tai jos pir­ma per­ga­lė Lie­tu­vos čem­pio­na­te, 2016 me­tais bu­vo pel­niu­si bron­zą, už­per­nai li­ko ket­vir­ta. Per­nai Lie­tu­vos čem­pio­na­te ne­da­ly­va­vo.

Nau­jo­ji lau­rea­tė – iš vi­so de­vin­ta tarp Šiau­lių at­sto­vų, ša­lies ab­so­liu­čių čem­pio­nų są­ra­še. Ja­me – Ro­lan­das Bu­čins­kas (lai­mė­jo 1995 ir 1997 m.), Mar­ga­ri­ta Cha­raim (2004, 2010), Arū­nas Van­dys (2010, 2011, 2018), Dei­vi­das Du­bi­nas (2012), Vik­to­ri­ja Pet­rai­ty­tė (2014, 2015), Vi­ta Len­kaus­kai­tė ir Ra­mo­na Žiau­be­ry­tė (abi – 2018) bei 2015-ai­siais trium­fa­vęs Jus­tas Po­lia­kus.

J. Po­lia­kus dėl ab­so­liu­taus kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­jos čem­pio­no ti­tu­lo var­žė­si ir šį­kart, kai lai­mė­jo ka­te­go­ri­jo­je iki 85 kg, ta­čiau jį pra­no­ko sun­kes­nio svo­rio (per 85 kg) lai­mė­to­jas vil­nie­tis G. Ma­ča­va­ria­ni.

Šiau­lie­tis Sau­lius Pet­rė­nas ("Spor­to ko­das") nu­ga­lė­jo kla­si­ki­nio kul­tū­riz­mo rung­ty­je.

Ant­rą­ją ir tre­čią­ją vie­tas ati­tin­ka­mai iš­ko­vo­jo Šiau­lių "For­tū­nos" na­rės Ais­tė Bi­ti­nai­tė ir Jus­tė Ta­ma­šaus­kai­tė.

Ge­rai pa­si­ro­dy­ta ir nau­jo­kų var­žy­bo­se – pir­ma bu­vo Ie­va Ke­tu­ra­ky­tė ("For­tū­na"), ant­ras – Ge­rar­das Chriš­či­na­vi­čius (Nau­jo­sios Ak­me­nės "Par­ti­nis gym"), tre­čias – To­mas Pet­rė­nas ("Spor­to ko­das").

Spe­cia­lų il­ga­me­čio fe­de­ra­ci­jos sek­re­to­riaus šiau­lie­čio Arū­no Pet­rai­čio pri­zą "Už per­ga­lę ko­man­dų įskai­to­je" jau aš­tun­tą kar­tą iš ei­lės (nuo 2012 m.) pel­nė Ma­ri­jam­po­lės "Tau­ras", ku­rio tre­ne­ris Ri­nal­das Čes­nai­tis bu­vo pir­mas ir tre­ne­rių įskai­to­je. Tre­čias tarp tre­ne­rių li­ko šiau­lie­tis Vi­ta­li­jus Smac­kis ("Spor­to ko­das").

Kul­tū­riz­mo čem­pio­na­tas Šiau­liuo­se vy­ko jau penk­tą kar­tą. Anks­tes­niais me­tais pa­grin­di­nės ša­lies kul­tū­ris­tų na­cio­na­li­nės var­žy­bos čia bu­vo su­reng­tos 1986, 1988, 1991 ir 2003 me­tais. Per vi­są Lie­tu­vos ofi­cia­lių čem­pio­na­tų is­to­ri­ją, ku­ri skai­čiuo­ja­ma nuo 1966-ųjų, gau­siau­siai da­ly­vių bū­ta 2015 me­tais Kė­dai­nių are­no­je – 124.

Suau­gu­sių­jų čem­pio­na­to iš­va­ka­rė­se Lie­tu­vos pir­me­ny­bių ap­do­va­no­ji­mus iš­si­da­li­jo jau­ni­mo, jau­nių bei jau­nu­čių am­žiaus spor­ti­nin­kai. Jų bū­ta apie de­vy­nias de­šim­tis. Ant­ri tarp jau­ni­mo bu­vo šiau­lie­čiai J. Ta­ma­šaus­kai­tė ("For­tū­na") ir Gab­rie­lius Ser­va, tre­čias – Ar­man­das Mar­kaus­kas (abu – "Gy­lys").

Jau­nių var­žy­bų nu­ga­lė­to­ju ta­po Ka­ro­lis Lin­ke­vi­čius ("Gy­lys"), o Ed­vi­nas Gra­čio­vas ("Par­ti­nis gym") – tre­čias. Tarp jau­nu­čių pir­ma­vo Dai­nius Ste­pon­kus (Kel­mės "Lieps­na gym"). Jau­nų­jų at­le­tų tre­ne­rių ant­ro­jo­je vie­to­je – "Gy­lio" va­do­vas ir tre­ne­ris Vid­man­tas Lu­kys, tre­čias – Arū­nas Van­dys ("For­tū­na"). Tre­čia jau­nu­čių-jau­ni­mo pir­me­ny­bių įskai­to­je bu­vo "Gy­lio" ko­man­da.

Var­žy­bų pro­gra­mą paį­vai­ri­no 73-ejų me­tų šiau­lie­čio, Eu­ro­pos ve­te­ra­nų čem­pio­no Vla­di­mi­ro Ul­ja­no­vo pa­si­ro­dy­mas.

Čem­pio­na­tas Šiau­liuo­se bu­vo vie­na pa­sku­ti­nių­jų re­pe­ti­ci­jų prieš ge­gu­žės 3–5 die­no­mis Is­pa­ni­jo­je vyk­sian­tį Eu­ro­pos čem­pio­na­tą.

Šį sa­vait­ga­lį Jo­na­vo­je vyks tarp­tau­ti­nis "Va­lio Pro­feel" tur­ny­ras, o po Eu­ro­pos čem­pio­na­to – ge­gu­žės 11 die­ną – Šiau­liuo­se vyks tra­di­ci­nis tarp­tau­ti­nis XXI "Sau­lės tau­rės" tur­ny­ras bei Šiau­lių 42-osios pir­me­ny­bės.