Kur­šė­niš­kiai da­ly­va­vo Lie­tu­vos ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­tuo­se

Gab­rie­lės BU­TAU­TAI­TĖS nuo­tr.
Kur­šė­niš­kės mo­te­rys ran­kas len­kia ne pra­sčiau už vy­rus.

Kiek­vie­nais me­tais Kur­šė­nai ga­li di­džiuo­tis vis gau­sė­jan­čia ran­kų len­ki­mo ko­man­da ir jos pel­no­mais me­da­liais. Prieš 10 me­tų Kur­šė­nų kraš­te stip­ruo­lius pra­dė­ję bur­ti bro­liai Pet­kai da­bar į var­žy­bas ve­ža­si per 30 spor­ti­nin­kų. Vie­ni į šią spor­to ša­ką žiū­ri kaip į ne­tra­di­ci­nį po­mė­gį, ki­ti uo­liai ren­gia­si var­žy­boms ir sie­kia tap­ti čem­pio­nais.

Sa­vo jė­gas kur­šė­niš­kiai iš­ban­dy­ti ga­lė­jo ir Ša­kiuo­se vy­ku­sia­me suau­gu­sių­jų Lie­tu­vos ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­te ko­vo pa­bai­go­je, ir Lie­tu­vos jau­ni­mo ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­te, ku­ris praė­ju­sį sa­vait­ga­lį vy­ko Ši­lu­tė­je. Iš pa­sta­rų­jų var­žy­bų į gim­tą­jį kraš­tą par­vež­ti 22 me­da­liai, o iš Ša­kių ko­man­da par­vy­ko pa­si­puo­šu­si net 27 me­da­liais.

Spor­to klu­bo "Edi­nas" pre­zi­den­tas Edi­kas Pet­kus ne tik tre­ni­ruo­ja ran­kų len­ki­kus, bet ir pa­ts da­ly­vau­ja įvai­rio­se var­žy­bo­se. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me čem­pio­na­te iki 110 kg ka­te­go­ri­jo­je lai­mė­jo pir­mą bei tre­čią vie­tas, ab­so­liu­čio­je ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Er­nes­tas Rim­ša per 110 kg sen­jo­rų ka­te­go­ri­jo­je abe­jo­mis ran­ko­mis iš­ko­vo­jo ant­ras vie­tas.

Ro­kas (iki 90 kg) ir Lu­kas (iki 85 kg) Pet­kai jau­ni­mo čem­pio­na­te ne tik leng­vai iš­ko­vo­jo pir­mą­sias vie­tas sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se, ta­čiau su­si­ti­ko ab­so­liu­čios ka­te­go­ri­jos fi­na­le, kur bro­lį įvei­kė Ro­kas. Taip pat šie jau­nuo­liai pui­kius re­zul­ta­tus pa­ro­dė tarp suau­gu­sių­jų: Ro­kas užė­mė ant­rą ir tre­čią vie­tas, o Lu­kas lai­mė­jo dvi ant­ras vie­tas bei su­ge­bė­jo iš­ko­vo­ti gar­bi­ną tre­čią vie­tą ab­so­liu­čio­je ka­te­go­ri­jo­je.

Daug jau­nuo­lių taip pat įro­dė esan­tys vie­ni stip­riau­sių Lie­tu­vo­je: Kos­tas Va­lic­kas tarp suau­gu­sių­jų lai­mė­jo bron­zos ir si­dab­ro me­da­lius, o tarp jau­nių iš­ko­vo­jo pir­mą vie­tą, Da­vi­das Gruo­dis ta­po čem­pio­nu abe­jo­mis ran­ko­mis, Ed­ga­ras Daug­vi­la iš­ko­vo­jo pir­mą ir tre­čią vie­tas, Rai­mon­das Jo­cas na­mo ve­žė­si du si­dab­ro me­da­lius, Aman­das Šle­kys po il­gų ko­vų lai­mė­jo ant­rą ir tre­čią vie­tas, Do­vy­das Gri­ga­laus­kas iš­ko­vo­jo dvi tre­čią­sias vie­tas, Ai­das But­no­rius džiau­gė­si si­dab­ro me­da­liu, Eval­das Sa­vic­kas lai­mė­jo ant­rą ir tre­čią vie­tas.

Pui­kiai sen­jo­rų čem­pio­na­te pa­si­ro­dė ir Kur­šė­nų gar­bę ap­gy­nė Ai­va Sta­ra­sot­ni­ko­vai­tė, kai­re ran­ka po il­gos ko­vos lai­mė­ju­si ant­rą vie­tą, o kai­re – tre­čią, bei Gab­rie­lė Bu­tau­tai­tė abe­jo­mis ran­ko­mis lai­mė­ju­si auk­so me­da­lius. Dar ge­riau joms se­kė­si tarp jau­ni­mo: ir Ai­va, ir Gab­rie­lė iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lius abe­jo­mis ran­ko­mis, o ab­so­liu­čio­je ka­te­go­ri­jo­je tre­čią kar­tą čem­pio­nės ti­tu­lą ap­gy­nė Gab­rie­lė.

Ve­te­ra­nų kla­sė­je ran­kas len­kė An­ge­lė Li­dei­kie­nė, ku­ri iš­ko­vo­jo tris bron­zos me­da­lius ir vie­ną auk­so, Ja­ni­na Pet­kie­nė, užė­mu­si dvi pir­mas bei dvi ant­ras vie­tas, bei Dai­nius Dof­tar­tas, lai­mė­jęs du bron­zos me­da­lius.

Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me čem­pio­na­te, pir­mą kar­tą tarp de­vy­nių ko­man­dų iš vi­sos Lie­tu­vos kur­šė­niš­kiai iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą.