Ve­ly­ki­nė tau­rė iš­ke­lia­vo į Grin­kiš­kį

As­me­ni­nė nuo­tr.
Prieš­ve­ly­ki­nia­me krep­ši­nio tur­ny­re ran­kų mik­lu­mą pa­si­tik­ri­no tri­jų Rad­vi­liš­kio ra­jo­no se­niū­ni­jų – Šiau­lė­nų, Šau­ko­to ir Grin­kiš­kio – krep­ši­nin­kai.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Šiau­lė­nų Mar­ce­li­no Šikš­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je su­reng­tos prieš­ve­ly­ki­nės krep­ši­nio var­žy­bos Šiau­lė­nų se­niū­ni­jos tau­rei lai­mė­ti. Jo­se ko­vo­jo šei­mi­nin­kai bei Šau­ko­to ir Grin­kiš­kio se­niū­ni­jų krep­ši­nin­kų ko­man­dos.

Tur­ny­re ge­riau­siai pa­si­ro­dė ir Šiau­lė­nų se­niū­ni­jos įsteig­tą ve­ly­ki­nę tau­rę lai­mė­jo Grin­kiš­kio se­niū­ni­jos ko­man­da "Švit­ri­nis po­pie­rius", ku­riai re­zul­ta­tu 75:84 nu­si­lei­do šiau­lė­niš­kiai.

Tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Šau­ko­to se­niū­ni­jos ko­man­da.

Ko­man­dų krep­ši­nin­kai var­žė­si ir bau­dų bei tri­taš­kių me­ti­mų kon­kur­suo­se.

Bau­das ge­riau­siai mė­tė ir di­džiau­sio sir­ga­lių pa­lai­ky­mo su­lau­kė nu­ga­lė­to­jų ko­man­dos "Švit­ri­nis po­pie­rius" at­sto­vas Be­nas Jan­kū­nas, ku­ris fi­na­le nu­ste­bi­no vi­sas bau­das įme­tęs 100 pro­cen­tų taik­lu­mu.

Vos vie­nu taš­ku nuo jo at­si­li­ko ir ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Šau­ko­to se­niū­ni­jos at­sto­vas Ne­ri­jus Ša­paus­kas. Tre­čias bu­vo šiau­lė­niš­kis Lu­kas Pras­ko­rys.

Spor­ti­nių aist­rų ir pa­lai­ky­mo su­lau­kė ir tri­taš­kių me­ti­mo kon­kur­sas.

Jo nu­ga­lė­to­ju ta­po šau­ko­tiš­kis Ne­ri­jus Ša­paus­kas, ant­rą­ją vie­tą pel­nė šiau­lė­niš­kis Lu­kas Pras­ko­rys, tre­čią­ją – Šau­ko­to ko­man­dos žai­dė­jas Egi­di­jus Ba­ra­ce­vi­čius.

Var­žy­bų nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti Šiau­lė­nų se­niū­ni­jos įsteig­to­mis tau­rė­mis bei ve­ly­ki­niais me­da­liais.