Socialiniais tinklais naudojasi 99 procentai Z kartos atstovų

EPA-EL­TA nuo­tr.
Feis­bu­kas to­liau iš­lie­ka po­pu­lia­riau­siu vi­so­se am­žiaus gru­pė­se.
Bent vie­nu so­cia­li­niu tink­lu per pa­sta­ruo­sius tris mė­ne­sius Lie­tu­vo­je nau­do­jo­si 77 pro­cen­tai gy­ven­to­jų, o Z kar­to­je – to­kių nau­do­to­jų net 99 pro­cen­tai, ro­do nau­jau­sias "Kan­tar" Di­gi­tal ty­ri­mas. Feis­bu­kas to­liau iš­lie­ka po­pu­lia­riau­siu vi­so­se am­žiaus gru­pė­se, tarp jau­ni­mo po­pu­lia­rė­ja tvi­te­ris.

Iš kū­di­kio bu­mo kar­tos žmo­nių (da­bar­ti­niai 54–75 me­tų žmo­nės), be­veik pu­sė ne­si­nau­do­ja so­cia­li­niais tink­lais, X kar­to­je – į juos ran­ka nu­mo­ja jau tik penk­ta­da­lis, o Y kar­to­je – vos 5 pro­cen­tai žmo­nių.

Pa­sak Ari­jaus Ža­ko, agen­tū­ros "So­cia­laus mar­ke­tin­gas" va­do­vo, pa­gal feis­bu­ko ir ins­tag­ra­mo re­ko­men­da­ci­jas, na­cio­na­li­nių kam­pa­ni­jų me­tu pa­sie­kus 80 pro­cen­tų au­di­to­ri­jos lai­ko­ma, kad pa­siek­ti vi­si.

"Bet koks skai­čius, vir­ši­jan­tis 80 pro­cen­tų pa­sie­kia­mu­mą, yra fan­tas­ti­nis. Rei­kė­tų įver­tin­ti, kad ne vi­si var­to­to­jai tu­ri ga­li­my­bę įsi­jung­ti so­cia­li­nius tink­lus kas­dien, be to, yra li­mi­tai, kiek tu­ri­nio ir rek­la­mų per vie­ną die­ną ga­li pa­ma­ty­ti vie­nas var­to­to­jas. To­dėl ty­ri­me ro­do­mas so­cia­li­nių tink­lų po­ten­cia­las yra di­des­nis nei ga­li­ma bū­tų ti­kė­tis", – sa­ko eks­per­tas.

Po­pu­lia­riau­siu so­cia­li­niu tink­lu Lie­tu­vo­je iš­lie­ka feis­bu­kas (juo per sa­vai­tę nau­do­ja­si 71 pro­cen­tas ša­lies gy­ven­to­jų), ge­ro­kai ati­trū­kęs nuo in­tag­ra­mo (24 pro­c.) ir pin­te­res­to (12 pro­c.); pen­ke­tu­ko ri­kiuo­tę už­bai­gia tvi­te­ris ir "Lin­ke­dIn" – abu ne­sie­kia po 5 pro­cen­tus. Dar po po­rą pro­cen­tų su­ren­ka "VKon­tak­te" (2,8 pro­c.) ir pa­žin­čių sve­tai­nė "Tin­der" (2,5 pro­c.).

Eks­per­tai pa­ste­bi, kad ana­li­zuo­jant po­pu­lia­riau­sių sve­tai­nių TOP5 pa­gal kar­tas, jau­ni­mo to­pe ne­be­lie­ka tie­sio­gi­nių ži­niask­lai­dos sve­tai­nių, nors jos pa­ten­ka į vy­res­nių žmo­nių to­pus.

A. Ža­ko tei­gi­mu, tai ro­do pa­ki­tu­sius jau­no­sios kar­tos var­to­ji­mo įpro­čius.

"Vie­na ver­tus, taip yra to­dėl, kad da­bar do­mi­nuo­ja grei­tai var­to­ja­mas, di­na­miš­kas, be­si­kei­čian­tis tu­ri­nys. Ak­tua­liau­sia in­for­ma­ci­ja tam­pa ne glo­ba­lios nau­jie­nos, o tai, kas svar­bu man – drau­gai, ar­ti­mie­ji, ži­no­mi žmo­nės, ku­rie im­po­nuo­ja. Ki­ta ver­tus, jau­no­ji kar­ta su­si­ran­da ją do­mi­nan­čią in­for­ma­ci­ją ir skai­to nau­jie­nų po­rta­lus, tik juo­se ap­si­lan­ko tais at­ve­jais, kai kaž­kas iš pa­žįs­ta­mų pa­si­da­li­na ak­tua­lia nuo­ro­da so­cia­li­niuo­se tink­luo­se", – sa­ko so­cia­li­nių tink­lų ži­no­vas.

Ana­li­zuo­jant po­ky­čius pa­gal kar­tas, pa­ste­bi­mas ato­trū­kis pa­gal ka­na­lams tei­kia­mą pir­me­ny­bę. Kū­di­kio bu­mo kar­tos žmo­nės dar ak­ty­viai nau­do­ja bent du tie­sio­gi­nius me­dia šal­ti­nius – tuo tar­pu Z kar­tos to­pe jų nė­ra. Ir at­virkš­čiai, Z kar­tos to­pe įsi­tai­so 2 ka­na­lai, ku­riais kū­di­kio bu­mo kar­tos to­pe net ne­kve­pė­jo: "You­tu­be" ir ins­tag­ra­me. Įdo­mu tai, kad pa­sta­ra­sis į TOP5 pa­ten­ka tik Z kar­to­je, bet šio­je am­žiaus ka­te­go­ri­jo­je juo jau nau­do­ja­si 62 pro­cen­tai. "You­tu­be" tu­ri ne­ma­žai ir vy­res­nių ger­bė­jų, o Z kar­tai tai tre­čia mėgs­ta­miau­sia sve­tai­nė, per die­ną pa­sie­kian­ti 75 pro­cen­tus šio am­žiaus au­di­to­ri­jos.

Dar vie­nas įdo­mus as­pek­tas, kad pa­sau­ly­je po­pu­lia­rus tvi­te­rio so­cia­li­nis tink­las, ku­ris pas mus yra ni­ši­nis ir juo nau­do­ja­si vos 1–3 pro­cen­tai kū­di­kio bu­mo ir X kar­tos, Z kar­to­je jau tu­ri dau­giau kaip 14 pro­cen­tų nau­do­to­jų.

Di­dė­jant ma­si­niam įsi­trau­ki­mui į so­cia­li­nius tink­lus, at­si­ran­da ir var­to­to­jų da­lis, nu­spren­džian­ti nuo jų at­si­ri­bo­ti.

"Da­lis tai da­ro var­dan maiš­to, da­lis tie­siog nu­spren­džia pa­da­ry­ti per­trau­ką, ki­ti – ieš­ko nau­jų, neat­ras­tų ka­na­lų. Pa­vyz­džiui, nu­ra­šy­tu lai­ky­tas "Snap­chat" pa­sta­ruo­ju me­tu pri­si­kė­lė ir jau ke­lin­tą ket­vir­tį iš ei­lės ro­do sta­bi­liai au­gan­čius re­zul­ta­tus. Bruz­de­siai trin­ti so­cia­li­nių tink­lų pa­sky­ras pe­rio­diš­kai iš­ky­la, bet net ir po di­džiau­sių feis­bu­ko skan­da­lų, var­to­to­jų ap­čiuo­pia­mai ne­su­ma­žė­jo", – sa­ko "So­cia­laus mar­ke­tin­go" va­do­vas.

Eks­per­to tei­gi­mu, toks su­ma­žė­ji­mas įma­no­mas tik at­si­ra­dus ge­rai al­ter­na­ty­vai, ku­rios kol kas nė­ra. "Pie­šiant atei­ties per­spek­ty­vą, so­cia­li­nių tink­lų įta­ka ir ga­li­my­bės ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus tu­rė­tų tik aug­ti" , – pro­gno­zuo­ja jis.

Orien­ta­ci­nis da­bar­ti­nis kar­tų at­sto­vų am­žius: kū­di­kio bu­mo kar­ta – da­bar­ti­niai 54–75 me­tų žmo­nės, X kar­ta – 43–53 me­tų, Y kar­ta – 25–42 me­tų, Z kar­ta – gy­ven­to­jai, ku­riems šiuo me­tu 16–24 me­tai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.