Slaptas–neslaptas Sveikatos apsaugos ministro vizitas

Nuot­rau­ka iš so­cia­li­nio tink­lo Fa­ce­boo­ke
Nuot­rau­ką ka­na­pių lau­ke įsi­dė­jo pa­ts mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga su prie­ra­šu: „Pa­ke­liui na­mo iš Jo­niš­kio“.
Ket­vir­ta­die­nį Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga lan­kė­si Jo­niš­kio ra­jo­ne, ta­čiau Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos tink­la­py­je apie jo iš­vy­ką nie­ko ne­bu­vo nu­ro­dy­ta, o kai ku­rie ra­jo­no svei­ka­tos įstai­gų va­do­vai apie mi­nist­ro vi­zi­tą nie­ko ne­ži­no­jo. Tai su­kė­lė įta­ri­mų, kad ke­lio­nė sle­pia­ma, gal­būt dėl ga­li­mų rin­ki­mi­nių są­sa­jų su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos re­mia­ma kan­di­da­te, ku­ri da­ly­va­vo su­si­ti­ki­muo­se. Į žur­na­lis­tės klau­si­mą, ko­dėl ne­skel­bia­ma dar­bot­var­kė, mi­nis­te­ri­jos at­sto­vės ėmė siun­ti­nė­ti nuo vie­no dar­buo­to­jo pas ki­tą, kol ga­liau­siai pa­pra­šė at­siųs­ti klau­si­mus raš­tu. Pats mi­nist­ras „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė, kad tur­būt sek­re­to­ria­tas pa­vė­la­vo dar­bot­var­kę įkel­ti.

Mi­nist­ro dar­bot­var­kė gau­ta tik po il­gų paieš­kų

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga kar­tu su Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­re As­ta Ku­bi­lie­ne pir­miau­sia Jo­niš­kio ra­jo­ne už­su­ko į Ga­tau­čių se­niū­ni­ją, ap­žiū­rė­jo vie­tos am­bu­la­to­ri­ją ir su­si­ti­ko su gy­ven­to­jais.

Su­si­ti­ki­muo­se Ga­tau­čiuo­se ir Jo­niš­ky­je da­ly­va­vo ir Sei­mo na­rio po­sto sie­kian­ti Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos iš­kel­ta kan­di­da­tė Rū­ta Ja­nu­tie­nė. Mi­nist­ras apie rin­ki­mus nei Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą nie­ko ne­kal­bė­jo.

Į „Šiau­lių kraš­to“ klau­si­mą, ko­dėl Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos tink­la­py­je nė­ra įkel­tos mi­nist­ro ket­vir­ta­die­nio dar­bot­var­kės, lyg vi­zi­tas į Jo­niš­kį bū­tų sle­pia­mas, at­sa­kė, kad tur­būt se­ke­re­to­ria­to dar­buo­to­jai ne­spė­jo.

Kai to pa­ties žur­na­lis­tė pa­si­tei­ra­vo mi­nis­te­ri­jo­je, dar­buo­to­jos ėmė siun­ti­nė­ti nuo vie­no spe­cia­lis­to pas ki­tą, kol ga­liau­siai mi­nist­ro pa­ta­rė­ja Li­na Bušinskaitė–Šriubėnė pa­pra­šė at­siųs­ti klau­si­mus raš­tu. Į juos tą pa­tį va­ka­rą prieš dar­bo pa­bai­gą at­siun­tė at­sa­ky­mą: „Tai vie­nas iš dau­ge­lio mi­nist­ro A. Ve­ry­gos vi­zi­tų po Lie­tu­vą, kuo­met jis lan­ko gy­dy­mo įstai­gas, bend­rau­ja su me­di­kų ir pa­cien­tų bend­ruo­me­nė­mis, mies­tų ir mies­te­lių va­do­vais. Vi­zi­tas į Jo­niš­kį – ne išim­tis. To­kie vi­zi­tai į re­gio­nus vyks­ta nuo­lat, mi­nist­ras juo­se lan­ko­si nuo sa­vo dar­bo pra­džios SAM, kai ku­rie re­gio­nai ap­lan­ky­ti ir ne po vie­ną kar­tą."

Prie ko­men­ta­ro ji pri­dė­jo ir dar­bot­var­kę, ku­rio­je nu­ro­dy­ta, kad mi­nist­ras lan­ky­sis Ga­tau­čių am­bu­la­to­ri­jo­je, su­si­tiks su se­niū­ni­jos gy­ven­to­jais, ap­lan­kys Jo­niš­kio li­go­ni­nę, po­lik­li­ni­ką, psi­chi­kos svei­ka­tos cent­rą, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tį, pri­va­čias me­di­ci­nos įstai­gas, o pa­bai­go­je su­si­tiks prie ar­ba­tos puo­de­lio „Žil­vi­no“ pra­mo­gų cent­re.

Va­ka­re po vi­zi­to pa­ts mi­nist­ras A. Ve­ry­ga fa­ce­boo­ke sa­vo pro­fi­ly­je vie­šai at­si­pra­šė: „Ap­gai­les­tau­ju, kad dėl sek­re­to­ria­to klai­dos ir ap­lai­du­mo šios die­nos dar­bot­var­kė ne iš­kart bu­vo pa­tal­pin­ta SAM in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Už­tik­ri­nu, kad nie­kas nie­ko ne­ban­dė nu­slėp­ti ar ma­nęs pa­slėp­ti“. Dar­bot­var­kė iki dar­bo pa­bai­gos taip ir neat­si­ra­do, bet vė­liau jau bu­vo įdė­ta.

Apie vi­zi­tą su­ži­no­jo tik iš skel­bi­mo spau­do­je

Ra­jo­ne ne vi­sur, kur nu­ma­ty­ta, mi­nist­ras spė­jo už­suk­ti, o kai ku­rie svei­ka­tos įstai­gų va­do­vai tei­gė apie vi­zi­tą su­ži­no­ję tik iš skel­bi­mo vie­tos spau­do­je, kur bu­vo mi­ni­mas su­si­ti­ki­mas „Žil­vi­ne“. Jo­niš­kio li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Ed­mun­das Bal­ta­kis tą pa­čią die­ną da­ly­va­vo Lie­tu­vos gy­dy­to­jų va­do­vų są­jun­gos ta­ry­bos po­sė­dy­je Ža­ga­rė­je.

Pa­sak jo, mi­nist­ras apie tai tik­rai ži­no­jo, nes pa­ts iš­ra­šė lei­di­mus ki­tiems ke­liems li­go­ni­nių va­do­vams, tu­rė­ju­siems ten vyk­ti. „Mi­nist­ras, ži­no­ma, ga­li at­va­žiuo­ti į li­go­ni­nę ap­žiū­rė­ti, bet keis­ta, kad nein­for­muo­ja nei ra­jo­no, nei įstai­gų va­do­vų“, – ste­bė­jo­si E. Bal­ta­kis.

Skam­bu­čių iš Jo­niš­kio su­lau­kęs Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos na­rys An­ta­nas Ma­tu­las ma­no, kad to­kia iš­vy­ka nė­ra de­ra­ma prie­žas­tis pra­leis­ti vy­ku­sį ple­na­ri­nį Sei­mo po­sė­dį, ypač – Sei­mo na­rei As­tai Ku­bi­lie­nei.

Tuš­čias ko­ri­do­rius, ope­ra­ci­nė už­ra­kin­ta

Jo­kių nau­jie­nų mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga į Jo­niš­kį neat­ve­žė. Gy­ven­to­jus la­biau­siai do­mi­no, koks Jo­niš­kio li­go­ni­nės li­ki­mas.

Mi­nist­ras at­sa­kė, kad mi­nis­te­ri­ja li­go­ni­nių neuž­da­ri­nė­ja, o dėl tų sky­rių, ku­rių jau ne­bė­ra, spren­di­mus priė­mė ra­jo­no ta­ry­ba. Jis pa­mi­nė­jo ką tik li­go­ni­nė­je ra­dęs tuš­čią rea­ni­ma­ci­jos sky­rių, ope­ra­ci­nę už­ra­kin­tą, o po­lik­li­ni­ko­je bu­vę tuš­ti ko­ri­do­riai. Tai esą by­lo­ja vie­na – kad pa­slau­gos ne­tei­kia­mos, nė­ra žmo­nių.

Mi­nist­ras, kaip ir prieš pu­sant­rų me­tų vie­šė­da­mas Jo­niš­kio ra­jo­ne, pa­brė­žė, kad tu­ri bū­ti stip­ri­na­ma pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos gran­dis. Pa­cien­tai dau­ge­lį pa­slau­gų tu­ri gau­ti Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ruo­se, kad su lė­ti­nių li­gų paū­mė­ji­mais ne­bū­tų gul­do­mi į li­go­ni­nes. Lie­tu­vo­je skir­tin­guo­se ra­jo­nuo­se to­kių as­me­nų į jas pa­ten­ka nuo 9 iki maž­daug 50 pro­cen­tų. Jo­niš­kio li­go­ni­nė­je, mi­nist­ro tei­gi­mu, gul­do­mi 33 pro­cen­tai to­kių li­go­nių, tad re­zul­ta­tas nė­ra ge­ras.

Mi­nist­ras A. Ve­ry­ga sa­kė, kad li­go­ni­nės kar­tais „gud­rau­ja“, nes lė­šas gau­na už iš­gy­dy­tus pa­cien­tus. Taip į Vai­kų li­gų sky­rius su­ve­ža­mi vai­kai, ku­riems aki­vaiz­džiai rei­kia ne me­di­ci­ni­nės, bet so­cia­li­nės pa­gal­bos.

„Jei gu­li vie­nas li­go­nis sky­riu­je, iš tų lė­šų už vie­ną as­me­nį rei­kia iš­lai­ky­ti vi­są per­so­na­lą, – aiš­ki­no mi­nist­ras. – Ban­džiau ke­lių ra­jo­nų me­rus su­so­din­ti kal­bė­tis dėl bend­ro li­go­ni­nių val­dy­mo, bet jie tar­pu­sa­vy­je su­si­pe­šė ir nie­ko nei­šė­jo.“

Siū­lė gy­ven­to­jams už­si­dirb­ti iš pa­vė­žė­ji­mo

Tuo tar­pu, Sei­mo na­rė As­ta Ku­bi­lie­nė sa­kė, kad jau pa­ruoš­tas įsta­ty­mų pa­ke­tas ru­dens se­si­jai, ku­rį priė­mus keis­tų­si li­go­ni­nių pri­klau­so­my­bė – nuo vie­nin­te­lio stei­gė­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės bū­tų pe­rei­ta prie ke­lių da­li­nin­kų – sa­vi­val­dy­bės ir mi­nis­te­ri­jos ar­ba dar ir uni­ver­si­te­to, jei gy­dy­mo įstai­ga uni­ver­si­te­ti­nė.

Gy­ven­to­jai skun­dė­si pa­bran­gu­siais ar­ba ne­tin­ka­mais jiems ski­ria­mais vais­tais, kad pas šei­mos gy­dy­to­ją ta­lo­nė­lio ten­ka lauk­ti sa­vai­tę, kad į Šiau­lių li­go­ni­nę nu­vež­tam žmo­gui ne­bė­ra kaip grįž­ti į na­mus va­ka­re, jei įver­ti­nus būk­lę, trum­pam su­tei­kus pa­gal­bą jis iš­lei­džia­mas.

A. Ve­ry­ga vėl tvir­ti­no, kad sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų rū­pin­tis to­kių li­go­nių pa­vė­žė­ji­mu. Ga­li­ma su­da­ry­ti su­tar­tis su pa­ve­žė­ji­mo fir­mo­mis, ku­rių yra daug ir įvai­rių, joms už pa­slau­gą ap­mo­kant iš ra­jo­no biu­dže­to. Taip pat, anot mi­nist­ro, pa­vė­žė­ti ga­lė­tų ir kai ku­rie gy­ven­to­jai, taip le­ga­liai pri­si­dur­da­mi pra­gy­ve­ni­mui ar su­si­kur­da­mi sau dar­bo vie­tą.

Komentarai

Manau    Šeš, 2019-07-27 / 09:11
Blogiausias ministeris atsiveze blogiausia zurnaliste... Nors, ko gero, nei Veryga ministru, nei Janutiene zurnaliste sunkiai pavadinciau.... Dar viena Grazulio tipo seimuna Joniskis issirinks? Arba ne?
Prasau    Sek, 2019-07-28 / 00:09

In reply to by Manau

Joniškiečiai, būkit protingi, neisrinkit dar vienos klaunes ir isterikės į seimą. Užtenka ten Gražulių, puidoku, puteikiu ,sirinskieniu ir tt
Rasa    Sek, 2019-07-28 / 09:26

In reply to by Manau

Labai geras Ministras Veryga. Nepriklausomas, nesusisaistęs su medikų, farmacininkų klanais. Ir nepasiųsi jo nei į Briuselį, nei į Anapilį, kaip Andriukaičio bei Požėlos, kurie taip pat peilio ašmenimis ėjo prie reformų. O kad vizituoja gerbiamas Aurelijus Veryga rajoniniams vadukams nepranešęs- dar labiau pagirtina, nes juokina tie ministrų, ministerijos atstovų parodomieji sutikimai, lankstymasis jiems iki žemės.. Tik sėkmės šiam SAM-o vadovui. Žurnalistės Rūtos Janutienės reikia seime.
to - Šeš, 2019-07-27 / 09:11    Šeš, 2019-07-27 / 09:19
Pritariu jūsų komentarui, visu 100% pritariu !
...    Šeš, 2019-07-27 / 11:17
Partija apmoko būsimą kandidatę kaip reikia elgtis, meluoti. Joniškio viena politikė ir nieko "nežinojo", nors per susitikimus šalia sėdėjo. Vat ir išsirink tokius nariu prie valdžios lovio
Kanapinis    Šeš, 2019-07-27 / 21:48
Kaip kanapių laukas susijęs su ministro darbo dienotvarke? Ar prieš kiekvieną vizitą jis lankosi kanapių lauke? Jeigu ministras darbo laiku kanapių lauke, tai kur tuo metu turėtų būti jo pavaldiniai? Išėjus iš kanapių lauko vargu, ar galima tikėtis teisingų sprendimų ir adekvataus mąstymo.
Mane tai nestebina    Sek, 2019-07-28 / 10:48
O jūs ko nors kito tikėjotės iš apsimelavusiųjų partijos aktyvo?
Klausimas    Pir, 2019-07-29 / 11:01
Kam toks susirinkimas reikalingas? Klausimų-atsakymų popietė.Ambulatorijose atostogų metu nėra kam aptarnauti- kalti ambulatorijų gydytojai, rajone trūksta gydytojų-kalta savivaldybė, konsultacijų eilės- kalta LT, nes Estijoje yra kitaip??? Kas tai per atsakymai? Kas nesutvarko konsultantų darbo ir kas atsakingas už netvarką sistemoje? Po tokio ,,agitacinio,,šou ,,, kas balsuos nei už ministrą?
Dabar    Pir, 2019-07-29 / 13:24
aišku, kaip tokius nelogiškus sprendimus priiminėja. Kaltas kanapių dūmelis ;(
Viltis    Ant, 2019-07-30 / 09:29
gal žmonės pasirodys protongesni, nei apie juos galvoija Janutienė ir neišrinks jos į Seimą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.