"Sijonuotos vasaros" sutiktuvės pirmą kartą vyks ir Šiauliuose

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Į ren­gi­nį or­ga­ni­za­to­rės kvie­tė ma­mas, duk­ras, se­se­ris, ko­le­ges, drau­ges – vi­sas, ku­rioms ne­sve­ti­ma si­jo­nuo­ta va­sa­ra. Šie­met ren­gi­nys vyks ir Šiau­liuo­se bei Kel­mė­je.

Penk­tus me­tus Vil­niu­je, tre­čius me­tus Kau­ne, o šie­met ir ki­tuo­se 16-oje Lie­tu­vos mies­tų vyk­sian­tis ren­gi­nys "Si­jo­nuo­ta va­sa­ra", penk­ta­die­nį lau­kia re­kor­di­nio mo­te­rų skai­čiaus – apie 3 000. Jung­ti­nė mo­te­rų bend­ruo­me­nė "Si­jo­nuo­tos" pa­kvie­tė mo­te­ris pa­si­tik­ti va­sa­rą drau­ge.

Pir­mą kar­tą ren­gi­nys vyks ir Šiau­liuo­se. 17 va­lan­dą mo­te­rys rink­sis prie "Gai­džio" laik­ro­džio. Il­gais si­jo­nais pa­si­puo­šu­sios ren­gi­nio da­ly­vės bul­va­ru ke­liaus į pik­ni­ką Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tė­je prie Talk­šos eže­ro. Čia jų lauks kū­ry­bi­nė pro­gra­ma, lo­te­ri­ja. Prog­ra­mo­je nu­ma­ty­tas bend­ras šo­kis, su­tar­ti­nė, šyp­se­nos me­di­ta­ci­ja, lai­mės ko­lia­žas, chna pie­ši­niai ir šir­džiai mie­lų veik­lų pri­sta­ty­mai, fo­to­se­si­ja. Mo­te­rys kvie­čia­mos pa­siim­ti tai, kas pra­džiu­gin­tų ki­tą mo­te­rį: gė­lių ar pa­čios ga­min­tų sal­dė­sių, ba­lio­nų.

Ren­gi­niu no­ri­ma pri­min­ti mo­te­rims apie iš­skir­ti­nį jų rū­bą, ku­ris ne tik puo­šia, bet ir su­tei­kia mo­te­riai pa­slap­tin­gu­mo. Anot or­ga­ni­za­to­rių, pa­si­puo­šus il­gu si­jo­nu, pa­si­kei­čia mo­ters bū­se­na, nes su juo ne­ga­li lėk­ti, sku­bė­ti ir dirb­ti šim­tus dar­bų.

Komentarai

miestietis    Tre, 2019-06-19 / 08:02
Nei šis, nei tas, o tik kažkokia nesąmonė, tai jau geriau su kočėlu per kiaurą kibirą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.