Šiauliuose vis mažiau ilgaamžių vamzdžių: kuo senesni, tuo nepatikimesni

80-ies me­tų su­lau­kę žmo­nės pa­gar­biai va­di­na­mi sen­jo­rais, ta­čiau, jei svei­ka­ta lei­džia, ga­li pil­na­ver­tiš­kai gy­ven­ti. O kas at­si­tin­ka su to­kio pat am­žiaus van­den­tie­kio ir nuo­te­kų vamz­džiais, ku­riais kas­dien te­ka šim­tai, o gal net tūks­tan­čiai lit­rų van­dens ir nuo­te­kų?

Se­nais vamz­džiais ne­pa­si­ti­ki

"Šiau­lių van­de­nų" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Jo­nas Mat­ke­vi­čius tei­gia, kad bran­daus am­žiaus vamz­dy­nais ne­ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti.

"Prieš 80-40 me­tų pa­klo­ti vamz­dy­nai yra vi­siš­kai ne­pa­ti­ki­mi – dėl daž­nų ava­ri­jų tink­luo­se su­trin­ka pa­slau­gos, gy­ven­to­jai pa­ti­ria ne­pa­to­gu­mų, o mums išau­ga eksp­loa­ta­ci­nės są­nau­dos", – mi­ni va­do­vas.

Nors mies­tie­čiai ar at­vy­kė­liai kar­tais pa­niurz­ga dėl vamz­dy­nų at­nau­ji­ni­mo dar­bų gat­vė­se ar na­mų kie­muo­se, tai vyks­ta var­dan ge­ro tiks­lo – sie­kia­ma, kad mies­te lik­tų kuo ma­žiau ne­pa­ti­ki­mų, se­nų vamz­dy­nų.

Dar­bai Šiau­liuo­se vyks­ta spar­čiai – ke­lis pa­sta­ruo­sius me­tus, įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos Sang­lau­dos fon­do, "Šiau­lių van­de­nų" ir mies­to sa­vi­val­dy­bės fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus, 2017–2019 m. mies­te jau re­konst­ruo­ta apie 38 km van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų, dar 10,6 km bus at­nau­jin­ta. Taip pat re­konst­ruo­ta 12,4 km pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tink­lo, dar 6 km bus at­nau­jin­ti. In­ven­to­ri­zuo­ta ir tei­siš­kai įre­gist­ruo­ta 185 km pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tink­lo, įsi­gy­ta mo­der­ni įran­ga pa­vir­ši­niams nuo­te­kų tink­lams va­ly­ti, – vien per praė­ju­sius me­tus jau iš­va­ly­ta be­veik du kar­tus dau­giau nei įpras­ta – 23,3 km nuo­te­kų tink­lų.

Įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų ver­tė – 10,25 mln. ir 7,46 mln. Eur kar­tu su pa­pil­do­mu 1,7 mln. Eur fi­nan­sa­vi­mu, ku­rį pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tink­lų re­konst­ruk­ci­jai, in­ven­to­ri­za­vi­mui ir plėt­rai sky­rė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.

Po­ky­čiai – ko­ky­bės link

Pag­rin­di­nės prie­žas­tys, ko­dėl ima­ma­si ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų su­rin­ki­mo sis­te­mos at­nau­ji­ni­mo yra ap­lin­kos tar­ša, mies­to gy­ven­to­jų kom­for­tas ir ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo bei nuo­te­kų su­rin­ki­mo pa­slau­gos ge­ri­ni­mas.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) in­ves­ti­ci­nių prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo sky­riaus ve­dė­ja Vil­ma Sla­vins­kie­nė sa­ko, kad nors ge­ria­ma­sis van­duo, tie­kia­mas ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo tink­lais, Lie­tu­vo­je yra la­bai ge­ros ko­ky­bės, yra to­kių gy­ven­to­jų, ku­rie cent­ra­li­zuo­ta ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo pa­slau­ga ne­si­nau­do­ja ir van­de­nį vis dar se­mia iš ne­pa­tik­rin­tų ar už­terš­tų šu­li­nių.

"Sie­kia­me, kad gy­ven­to­jams bū­tų su­da­ry­tos vi­sos ga­li­my­bės gau­ti sau­gos ir ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čią ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų su­rin­ki­mo pa­slau­gą bei ne­lik­tų abe­jo­nių dėl jun­gi­mo­si prie cent­ra­li­zuo­tų sis­te­mų", – tei­gia spe­cia­lis­tė.

Šiau­liai – vie­ni ly­de­rių

Žvelg­da­ma į si­tua­ci­ją Sau­lės mies­te, V. Sla­vins­kie­nė sa­ko, kad "Šiau­lių van­de­nys" sėk­min­gai vyk­do van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tus: šiuo me­tu Šiau­liuo­se prie nuo­te­kų su­rin­ki­mo tink­lų pri­jung­tų gy­ven­to­jų skai­čius sie­kia 98 pro­c. Toks ro­dik­lis yra vie­nas ge­riau­sių ša­ly­je.

"Si­tua­ci­ja Šiau­liuo­se džiu­gi­na. Lie­tu­vos vals­ty­bė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos yra įpa­rei­go­ta pri­jung­ti gy­ven­to­jus prie cent­ra­li­zuo­tų­jų nuo­te­kų su­rin­ki­mo sis­te­mų ag­lo­me­ra­ci­jo­se, ku­rio­se su­si­da­ro 2000 ir dau­giau gy­ven­to­jų ek­vi­va­len­tą ati­tin­kan­ti ap­kro­va. Šiuo me­tu Šiau­liai jau yra įgy­ven­di­nę šį rei­ka­la­vi­mą", – tei­gia Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė.

Dar­bai vyk­do­mi efek­ty­viai

Di­de­le da­li­mi po­ky­čius van­dent­var­ko­je lė­mė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos kar­tu su par­tne­riais įkur­tas Van­dent­var­kos fon­das. Jo lė­šo­mis bus tei­kia­mos pa­sko­los ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo, nuo­te­kų su­rin­ki­mo tink­lų plėt­rai ir re­konst­ruk­ci­jai fi­nan­suo­ti (ag­lo­me­ra­ci­jo­se, ku­rio­se su­si­da­ro 2000 ir dau­giau gy­ven­to­jų ek­vi­va­len­tą ati­tin­kan­ti ap­kro­va).

"Šis pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lis su­tei­kia ga­li­my­bę pa­kar­to­ti­nai pa­nau­do­ti ES fon­dų lė­šas, efek­ty­viau jas val­dy­ti. Van­dent­var­kos fon­do, ku­rio dy­dis yra 30 mln. Eur., pa­grin­di­nis sie­kis pa­di­din­ti van­dens tie­ki­mo ir (ar­ba) nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų priei­na­mu­mą ir sis­te­mos efek­ty­vu­mą, ap­rū­pin­ti ša­lies gy­ven­to­jus ko­ky­biš­ko­mis vie­šo­sio­mis ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­go­mis ir ma­žin­ti ap­lin­kos tar­šą nuo­te­ko­mis", – sa­ko V. Sla­vins­kie­nė.

Van­dent­var­kos at­nau­ji­ni­mas ir plėt­ra – ne tik dėl van­dens

At­nau­jin­tos ar nau­jai sta­to­mos ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų su­rin­ki­mo sis­te­mos nė­ra vien tik tech­ni­niai spren­di­mai, pa­ge­ri­nan­tys gy­ven­to­jų bui­tį.

Pa­sak V. Sla­vins­kie­nės, to­kie dar­bai pri­si­de­da prie ap­lin­ko­sau­gos pro­ce­sų, ap­lin­kos tar­šos ma­ži­ni­mo. Be to yra su­si­ję su jaut­rių so­cia­li­nių gru­pių pro­ble­mo­mis.

"Cent­ra­li­zuo­ta ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų su­rin­ki­mo pa­slau­ga ma­ži­na so­cia­li­nę at­skir­tį, kei­čia gy­ve­ni­mo mies­te jau­se­ną ir sam­pra­tą. Kiek­vie­nas na­mų ūkis pa­jun­gia­mas į vie­nin­gą gran­di­nę, ku­rio­je tam­pa svar­bia jos da­li­mi: ir pa­ts gau­na ko­ky­biš­kas pa­slau­gas, ir pri­si­de­da prie jų ko­ky­bės ge­ri­ni­mo", – sa­ko spe­cia­lis­tė.

Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų su­rin­ki­mo tink­lų plėt­ros ar re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tai bus vyk­do­mi dau­ge­ly­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jų ir fi­nan­suo­ja­mi iš Van­dent­var­kos fon­do pa­gal 2014–2020 m. ES fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mą.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos am.lrv.lt ir esin­ves­ti­ci­jos.lt

Užs. Nr. 428209

 

                      AM logo ESFPV

                                                                                Europos socialinis fondas